Günlük Arşiv: 2020-09-11

Aşgabatda däne ýa-da suwulygy saklamak üçin niýetlenen parfiýa humlary tapyldy

Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde Aşgabat şäheriniň gündogar böleginde gadymy döwre degişli küýzegärçilik önümleri ýüze çykarylandygy habar berildi. Bu çägi içgin öwrenmegiň netijesinde, Türkmenistanyň Taryhy...

Ykdysady üstünlikleriň sergisi we dokma dükanlary

Ýurdumyzyň  Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygyna bagyşlanan sergi geçiriler  we Aşgabat şäherinde dokma dükanlary açylar, bu barada sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde hasabat berildi.Serginiň...

Ulaglarda ätiýaçlandyryş işi kämilleşdiriler

Sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky Mejlisiň barşynda ätiýaçlandyryş işini kämilleşdirmek we bu ugry düzgünleşdirýän kadalaşdyryjy hukuk namalaryny täzelemek hem-d öňdebaryjy halkara tejribesini...

Türkmenistanda Wirtual muzeý işi ýola goýulýar

Sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde medeniýet ulgamyny ösdürmek boýunça 2019-2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynda hem-de Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasynda...

Türkmenistan bilen BMG arasynda ynsanperwer hyzmatdaşlygy

BMG-niň Ösüş maksatnamasy (UNDP) tarapyndan ýaýradylan maglumatnama görä, dünýäde emele gelen täze görnüşli koronawirusa garşy göreşmek üçin näçe wagt gerek boljakdygy nämälimdi. Bu ýokanjyň...

Şokoladyň iýmeli möçberi

Bilşimiz ýaly, dünýäde süýji tagamlar örän kän we biz olary iýmägi örän halaýarys. Çagalarymyzyň we jigilerimiziň küýsegi, uly adamlaryň söhbetlerini has hem süýjıleşdirýän şokolad...

FIFA 2020-iň iň gowy 10 oýunçysy

“Electronic Arts” (EA) tarapyndan işlenip düzülen FIFA 2021-iň futbol oýunçylarynyň maglumatlary yglan edildi. Sanawda durýan oýunçylar futbol äleminde ussatlyk derejä ýeten, üstünlik gazanan oýunçylardyr....

Ikinji çärýekde 11 milliard ýewro ýitgi

Dünýä awtoulag önümçiliginde şu ýylyň ikinji çärýeginiň netijelerine görä, 41 göterim pese gaçandygy, şeýlelikde awtoulag markalarynyň ýitgisi 11 milliard ýewro ýetendigi mälim edildi. Bütindünýä...

Awtoulag satuwy 11 göterim ýokarlandy

Dünýädäki iň uly awtoulag bazary bolan Hytaýda awtoulag pudagyny täzeden dikeltmek işleri dowam etdirilýär. Şeýle işleriň netijesinde hem Hytaýda awtoulag satuwynyň awgust aýynda satuw...

Halkara gurama maslahatçy gözleýär

Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat gaznasynyň (ÝUNFPA) Türkmenistandaky wekilhanasy işgär gözleýär.Wekilhananyň resmi internet sahypasynda ýaýradylan habarnama görä, gender deňligi bilen baglanyşyklykda köp pudakly göreşmekde ulanyljak...