12 C
Ashgabat
2021-03-04

Günlük Arşiv: 2020-09-10

Hindistandan TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygyny çaltlandyrmaga uly gyzyklanma

Türkmenistanyň Prezidenti  Gurbanguly Berdimuhamedow  Hindistan Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Widhu Pithambaran Nairi kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç...

ÝUNISEF: Türkmen dilinde web saýt

ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky wekilýetiniň websaýty indi Türkmen dilinde elýeter. Bu barada ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky wekilýetiniň resmi Instagram hasaby  bolan  @unicef_turkmenistan hasabynda aýdylýar.  Täze Türkmen dilindäki web...

Ugurtapyjy akraplar (24.10 — 22.11) kimler

Umumy häsiýetnamaAkrap ýyldyzlaryň sekizinjisi bolup, olar suwy juda halaýarlar. Akraplar duýgurdyrlar. Şeýle-de olar köplenç daş-töwerekden daşlaşyp, öz duýgy dünýäsine aralaşýarlar. Akraplar özlerini juda söýýärler....

Ösümligi «tanaýan» programma

Del bir ösümlige gabat gelýäris-de, onuň adyny bilemzok. Bu — durmuşda bolýan ýagdaý. Android we IOS ulgamly mobil telefonlar üçin döredilen «PlantNet» atly programma...

Köne traktorlaryň aşygy

Angliýaly Paul Rekhem köne traktorlaryň kolleksiýasyny döretmek bilen meşgullanýar. Onuň ýygyndysynda häzir dürli ýyllarda dürli kompaniýalar tarapynadn döredilen traktorlaryň 230-sy bar. Olaryň käbiri bolsa...

Nebit ýene arzanlaýar

Dünýäde nebitiň bahasy ýene-de arzanlaýar. Brent (ýokary derejeli nebit) nebitiniň 1 barreliniň bahasy ABŞ-nyň 41 dollaryndan hem aşak düşdi. 8-nji sentýabrda şu ýylyň noýabr...

Ikinji Hazar ykdysady forumy Russiýada geçiriler

Ikinji Hazar ykdysady forumy 2021-nji ýylda Moskwada geçiriler. Rus metbugatynyň habaryna görä, bu barada Russiýanyň daşary işler ministri Sergeý Lawrow bilen Gazagystanyň daşary işler...

Rus kompaniýasy Türkmenistan bilen energetika hyzmatdaşlygyna uly gyzyklanma bildirýär

Hormatly Prezidentimiz Balkan welaýatyna iş saparynyň barşynda “Lukoýl” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Wagit Alekperowy kabul etdi.Myhman özara bähbitli hyzmatdaşlygyň ýagdaýyny we onuň geljegini...

Pagta ýygymy badalga aldy

9-njy sentýabrda Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda möhüm oba hojalyk möwsümi, ýagny pagta ýygymy badalga aldy. Toprak-howa şertlerine laýyklykda, pagta ýygymy Daşoguz welaýatynda...

Dünýäniň iň uzyn aýnaly köprüsi

Hytaý Halk Respublikasy 2011-nji ýyldan bäri iň uzyn köpri gurmakda rekordçy hasaplanylýar. Ýyllaryň geçmegi bilen olaryň köprüleri has hem döwrebaplaşýar. Bu gezek bolsa Hytaý...