14 C
Ashgabat
2021-03-03

Günlük Arşiv: 2020-09-09

Energetika desgalarynyň gurluşygyna badalga berildi

Türkmenistanyň Prezidenti Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, bu ýerde Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda guruljak täze energetika desgalarynyň gurluşygyna badalga berdi. Ýurdumyzyň...

Türkmen Lider, türk işewürini kabul etdi

Türkmenistanyň Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna amala aşyran iş saparynyň çäklerinde energetika desgalarynyň düýbüniň tutulyş dabarasyndan soňra "Çalyk Holding" kompanýasynyň ýolbaşçysy Ahmet Çalygy kabul...

Ýatlamalar ýüreklerde halypa!

Halypa kompozitor, sazanda Hakberdi Hudaýberdiýewi ýagşylykda ýatlap...Ýakyn-ýatlarymyzdan biri aramyzdan gidende köpümiziň serimizde Gurbannazar şahyryň “Adam ýaşap ýörende ýalan ýaly öljegi” diýen setiri gaýtalansa, köpümiziň...

Üns Beriň ! Baýrakly Teswirler : Saýlanan Teswirler

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň   www.atavatan-turkmenistan.com saýty “Saýlanan Teswirler” ady bilen täze  baýrakly taslama başlaýar.  Täze taslama indi däbe öwrülen “Ata Watan Eserleri” bäsleşiginden tapawutly...

Tramp Nobel baýragyna dalaşgär görkezildi

Nobel baýragy - ajaýyp ylmy gözlegler, oýlap tapyşlary ýa-da medeniýetde, jemgyýetde goşan goşantlary üçin her ýyl berilýän iň abraýly halkara baýraklaryndan biridir.Norwegiýanyň mejlisiniň agzasy...

«Türkmenistan: Sport» gyzykly sport ýaryşlaryny hödürleýär

Indi birnäçe ýyldan bäri dünýäniň öňdebaryjy futbol çempionatynyň duşuşyklaryny we sportuň beýleki görnüşleri boýunça iri ýaryşlary göni ýaýlymda alyp görkezýän «Türkmenistan: Sport» teleýaýlymy ilkinji...

Halkara dokumental film festiwalynda 10 eser bäsleşer

3-nji halkara dokumental film festiwalynyň (AJB DOC) açylyş dabarasy Bosniýa we Gersegowinada surata düşürilen "Dzemo" filminiň görkezilmegi bilen başlanar. Şu ýylyň 11-15-nji sentýabry aralygynda...

Girdejisini ekologiýa sarp edýär

Germaniýanyň Berlin şäherinde esaslanan “Ecosia” kompaniýasy gelýän girdejisiniň 80% göterimini bag ekýänlere bagyş etmek isleýändigini belledi. “Ecosia” – ekologiýa abadançylygy babatda iş alyp barýan...

Iň gymmat türk futbolçylar

Häzirki wagtda ähli döwletleriň futbol çempionatlary bilen bilelikde Türkiýäniň futbol sporty hem özgerýär. Zehinli türk futbolçylar ýurduň çempionatlarynda üstünlikli çykyş edip, dünýäniň öňdebaryjy futbol...

Türkmenistanda futbol möwsümi dowam eder

17-nji awgustda wagtlaýynça saklanylan Türkmenistanyň futbol çempionaty we futbol bilen bagly beýleki resmi ýaryşlar ýakyn wagtda dowam etdiriler. Türkmenistanyň Futbol federasiýasynda geçirilen maslahat hut...