12 C
Ashgabat
2021-03-04

Günlük Arşiv: 2020-09-07

Gyzykly maglumatlar: Osminog barada…

Halkara “Atavatan Türkmenistan” žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty hökmünde çagalar, ýaşlar hem-de olaryň ene-atalary üçin hem gyzykly boljak maglumatlary dykgatyňyza ýetirmegi makul bildik.Bu gyzykly maglumatlar...

Ramosyň rekordy

UEFA-nyň milletler ligasynyň 2-nji tapgyrynda Ispaniýanyň milli futbol ýygyndysy bilen Ukrainanyň milli futbol ýygyndylary duşuşdylar. Duşuşyk Serhiýo Ramosyň we Ansu Fatiniň hem-de Ferran Torresiň...

Ýaşmak gelne ýaraşyk

Türki halklarda gyz çagalar terbiýelenenlerinde kakadan çekinmek, erkek adamlardan uzak durmak, olaryň işlerine garyşmazlyk ýaly edim-gylymlar öwredilýär. Bu soňlugy bilen olarda erkek adamlara bolan...

Tennis dünýäsiniň geň wakasy: ýyldyz tennisçi kowuldy

Häzirki wagtda sportuň tennis görnüşi boýunça ABŞ-nyň “Açyk çempionaty” geçirilýär. Eýýäm ençeme ýyllardan bäri bu ýer ýatdan çykmajak wakalara baýdyr. ABŞ-nyň Nýu-Ýork şäherinde geçirilýän...

“Gök Taýajykly” Türkmen Instagram hasaplary

“Instagram” jemgyýetçilik torunda tassyk edilen hasap kabul edilýän, köplenç ýagdaýda meşhur sungat işgäri, futbolçy, ýazyjy, syýasatçylara berilýän gök taýajyk (mawy bellik, blue tick) indi...

Aýa iberiljek ulag

Ýaponiýanyň “Toyota” kompaniýasy we “JAXA” atly ýapon kosmos gözleg gullugy, halkara kosmos gözlegleri üçin döredilen ulagynyň adyny mälim etdi. “SpaceCom”-yň habarlaryna görä, “Lunar Cruiser”...

“Halkbank terminaly” halkyň hyzmatynda

Türkmenistanyň «Halkbank»  döwlet täjirçilik banky söwda we hyzmat ediş nokatlarynyň eýelerine hem-de olaryň müşderilerine amatly şertleri döretmek maksady bilen, sanly bank önümi bolan «Halkbank...

Iň köp diňlenen aýdymlar

Awgust aýy boýunça sanly aýdym-saz platformasynda daşary ýurtly aýdymçylarynyň iň köp diňlenen aýdymlarynyň sanawy yglan edildi. “Gremmi” baýragynyň eýesi Teýlor Swiftiň aýdymlary daşary ýurt...

“Chevening”: talyp hakly okuw maksatnamasy

Beýik Britaniýanyň  hökümetiniň gönüden-göni goldaw bermeginde guralýan “Chevening” talyp haklarynyň 2020-nji ýylyň 3-nji sentýabry-3-nji noýabry aralygynda açykdygy mälim edildi.“Chevening” Beýik Britaniýanyň hökümetiniň 1983-nji ýyldan...

“Wikipediýa”: Türkmen sungat ussatlary

Internet ulanyjylarynyň ýakyndan bilýän hem-de maglumat almak üçin elýeterli bolan köp dilli uniwersal hem-de erkin ensiklopediýa hasaplanýan “Wikipediýa”-da ýurdumyzyň sungat ussatlary barada hem türkmen...