12 C
Ashgabat
2021-03-04

Günlük Arşiv: 2020-09-06

Eserlerde söýgi setirleri : Owadan söýgi

“Ol özüniň zenanyna diňe ýakynlygyna däl, eýsem indi ol pikirlerinde azaşdy, nirede söýeniniň başlap, nirede özüniň gark bolýanyny bilmedi”. (Lew Tolstoý “Anna Karenini”)Söýgi —...

Daşary ýurt diplomlaryny ykrar etmek

Daşary ýurt döwletlerinde berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkmenistanda ykrar etmek bilen habarlaryň ählisini jemläp okyjylarymyza ýetirýäris.Diplom ykrar etmek üçin bildirilýän...

Türkmen içmegi

Türkmen içmegi diýlende Kemine şahyryň kyrk ýamaly şylha içmegi göz öňünde janlanýar. Aslynda, tanymal şahyr gyş galasy hasaplanýan içmegini, başgaça atlandyrylyşy possuny täzeden tikinmäge...

6-12 Aýlyklarda çagany dogry iýmitlendirmek kadalary

Çaganyň 6 aýy dolandan soň, ol has köpräk hereketler edip başlaýar. Oňa witaminler we minerallar öňküsinden köp gerek bolýar. Bu ýaşlarda diňe suwuk iýmit...

“Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” :Tanyşdyrylyş dabaralary

Hormatly Prezidentimiziň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabaralary geçirilýär. Şeýle çäreleriň biri paýtagtymyzdaky “Mekan” köşgünde geçirildi. Milli Liderimiziň nobatdaky kitaby türkmen halkyna Garaşsyzlyk...

Türkmenistanyň syýahatçylygy: Pekinde tanyşdyrylyş

Hytaý Halk Respublikasynyň paýtagty Pekin şäherinde Halkara hyzmat we söwda (CIFTIS-2020) atly söwda ýarmarkasy geçirilýär. Bu söwda ýarmarkasynyň çäklerinde guralan Syýahatçylygy ösdürmek we hyzmatdaşlyk...