12 C
Ashgabat
2021-03-04

Günlük Arşiv: 2020-09-05

Dünýäniň iň gymmat dollary

1794-nji ýylda çykarylan hem-de ABŞ-nyň zikgehanasynda zikgelenen seýrek duş gelýän kümüş şaýy dollar söwda-satuwyna çykaryldy. Bu teňňe iň soňky gezek 2013-nji ýylda auksiona çykaryldy...

Uzagara onlaýn okamak teklibi

Türkiýäniň Saglygy goraýyş ministrliginiň Ýokary bilim edarasyna iberen pikir hatynda güýz semestrinde uniwersitetlerde bilim bermegi uzagara onlaýn okamak usulynda geçirmegi teklip edendigi bellenilip geçilýär.Ýokary...

100 ýylda 3 gezek göründi

Awstraliýanyň Sidneý şäheriniň golaýyndaky deňiz kenarynda seýrek duş gelýän waka boldy. Bu ýerde 100 ýylda 3 gezek görünen gök kiti täzeden görmek mümkinçiligi döredi....

Ilkinji halkara ýarmarkasyny gurnaýar

2020-nji ýyldaky Hytaýyň Halkara söwda-hyzmat ýarmarkasyna, COVID-19 pandemiýasyndan soň bu ýurtda adamlaryň gatnaşmagynda geçirilen ilkinji uly göwrümli halkara ykdysady we täjirçilik çäresi boldy.“Halkara Hytay...

Çagalar üçin mugt erteki kitaby  

“Garri Potter” eseri bilen dünýä belli bolan iňlis ýazyjysy J.K.Rowlingiň “Ickabog” atly ertekili kitaby çagalar üçin internetde mugt  hödürlenýär. Bu eser şu ýylyň 1-nji...

Türkiýe-Türkmenistan Işewürler geňeşiniň onlaýn mejlisi

Türkmenistan bilen Türkiýäniň arasyndaky söwda-ykdysady gatnaşyklaryň ösdürilmegine uly goşant goşýan Türkiýe-Türkmenistan Işewürler geňeşiniň onlaýn mejlisi geçirildi.  Bu sanly aragatnaşyk ulgamyndan geçirilen duşuşyga, Türkiýäniň Türkmenistandaky...

Ilkinji zenan kazylar

Kuweýt döwletiniň Ýokary kazyýetiniň kazylarynyň hataryna ýurduň taryhynda ilkinji gezek 8 zenan kazy bellendi. Bu barada “Le Figaro” neşiri habar berýär.Bu zenan kazylar Ýokary...

Öri meýdanlarynyň kärendesi 

Öri meýdanlaryny peýdalanmaga we kärendesine bermegiň Tertibi, öri meýdanlarynyň peýdalanylandygy üçin tölegiň möçberi hem-de tölegi almagyň Tertib tassyklanyldy. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol...

9 ýurduň işewürleri bilen işewürlik forumlary geçirildi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly aragatnaşyk boýunça nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzda şu ýylyň 8 aýynda aýry-aýry pudaklar boýunça gazanylan üstünlikler barada...

Söýgi setirleri……..

Häzir pursatlary birikdirsek, tomaşaçylara arzuw etdirjek ajaýyp bir film boljagyna, ol filmde ikimiziň hem öz rolumyzy ussatlyk bilen ýerine ýetirendigimiz üçin şowhunly el çarpyşjakdyklaryna...