14 C
Ashgabat
2021-03-03

Günlük Arşiv: 2020-09-04

Ene süýdi :0-6 aýlyk döwürde çagany iýmitlendirmek

Häzir  Milli ene süýdi bilen iýmitlendirmek hepdeligi (1-7 Sentýabr) dowam edýär.  Şu nukdaýnazardan  Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky edarasynyň resmi Instagram hasabynda...

Ýurtda öndürip boljak harytlar import edilmez

Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça şu ýylyň 8 aýynda söwda dolanyşygynyömöçberi gçen ýylyňdegişli döwrüne garanyňda, 17,13 göterime barabar boldy. Önüm öndürmegiň meýilnamasy...

Türkmen ykdysadyýeti: Jemi içerki önüm

Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Oňa ýurdumyzyň welaýatlarynyň we Aşgabat şäheriniň häkimleri hem çagyryldy. Mejlisde şu ýylyň 8 aýynda...

Hazar deňzi boýunça täze çäklendirme

Dünýädäki we sebitdäki durnuksyz epidemiologiki ýagdaý sebäpli Türkmenistanda Hazar deňziniň kenarynda dynç almak we suwa düşmek üçin çäklendirmeler möhleti uzadyldy. Bu barada “Orient.tm” internet...

Wideomejlis boýunça halkara bäsleşigiň ýeňijisi

Türkmenistanyň Ministler Kabinetiniň sanly aragatnaşyk boýunça nobatdaky mejlisinde wideomaslahatlary geçirmek babatda degişli enjamlaryň hem-de programma üpjünçilikleriniň satyn alynmagy babatda geçirilen halkara bäsleşiginiň netijeleri mälim...

Türkmen Lideriniň täze kitaby çapdan çykdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly aragatnaşyk boýunça nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzda şu ýylyň 8 aýynda aýry-aýry pudaklar boýunça gazanylan üstünlikler barada...

«Türkmenhowaýollary» : Ýörite uçar gatnawlary dowam edýär

Daşary ýurtlardaky raýatlarymyzy ýörite uçar gatnawlary bilen ýurdumyza getirýän «Türkmenhowaýollary» agentligi  tarapyndan ýakynda  Russiýadaky we Belarusdaky ildeşlerimizi getiriler. «Orient» agentliginiň habar berşi ýaly, 6-njy...

Ene süýdi bilen iýmitlendirmegiň peýdasy

Hormatly Prezidentimiziň gönüden-göni ýolbaşçylygynda işlenip taýýarlanylan “Saglyk” Döwlet maksatnamasynyň çäklerinde Türkmenistanda enäniň we çaganyň saglygyny goramak boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar. Bu syýasata...

Eplenýän telefon bazarynda täze görnüş

Hytaýyň habar çeşmelerine görä, “Xiaomi” kompaniýasy eplenýän telefonyň görnüşini indiki ýylda söwda bazarlarynda çykar diýip, belleýär. Habarda bellenişi ýaly, kompaniýa diňe bir görnüşi çykarman,...

“Umidigi” kompaniýasynyň üýtgeşik telefony

“Umidigi” kompaniýasy adam bedeniniň temperaturasyny ölçeýän “Umidigi A7S” atly dünýäde ilkinji telefonyny resmi taýdan tanyşdyrdy. Ýörite datçik, telefonyň arka tarapyndaky kamera böleginde ýerleşýär. Termometr...