14 C
Ashgabat
2021-03-03

Günlük Arşiv: 2020-09-03

Italiýanyň Prezidenti Türkmenistana geler

Türkmenistanyň Prezidenti  Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Italiýa Respublikasynyň Prezidenti Serjio Mattarellanyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.Iki döwletiň Baştutanlary mähirli salamlaşyp, söhbetdeşlikde deňhukuklylyk, özara hormat goýmak...

Türkmenistanda Italýan dili öwredilýär

Türkmenistanda Italiýan dili öwredilýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow telefon söhbetdeşliginde bilim ugry boýunça hyzmatdaşlyk meselelerine degip, ýurdumyzda italýan diliniň öwrenilmegine uly üns berilýändigini belledi,...

Italiýa daşary söwdada öňdäki orunlarda

Geçen ýyl Italiýa ýurdumyzyň daşary söwdasynda 3-nji orny eýeledi. Şunda ikitaraplaýyn haryt dolanyşygy bir ýarym milliard amerikan dollaryndan gowraga barabar boldy. Häzirki wagtda Italiýanyň...

Italiýa TOPH gaz geçirijisi taslamasy bilen gyzyklanýar

Italiýaly  hyzmatdaşlar Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasyny durmuşa geçirmäge gatnaşmak mümkinçiligini öwrenmäge gyzyklanma bildirýärler diýlip Türkmenistanyň Prezidenti  Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Italiýa Respublikasynyň Prezidenti Serjio Mattarellanyň...

74 ýangyn söndüriji ulag ýolda

Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň «KamAZ» AGPJ Türkmenistanyň Döwlet ýangyn howpsuzlygy müdirligi üçin täze ýangyn söndüriji ulaglaryň ýene-de 74 sanysyny iberer. Bu barada «Trend» kompaniýanyň...

Ertirlik üçin byzmyk

Mähriban okyjylar, men size bu gezek ertirlik üçin ýeňiljek bolan byzmygyň taýýarlanyşy barada maglumat bermekçi.Munuň üçin gerekli önümler:2 sany ýumurtga Ýarym bulgurdan azrak...

Söwda boýunça türkmen-ýapon gepleşikleri geçirildi

Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasyndaky söwda gatnaşyklary ýyldan-ýyla okgunly ösdürilýär. Bu gatnaşyklary mundan beýläk hem berkitmek we ösdürmek 2-nji sentýabrda iki döwlet Söwda-senagat edaralarynyň arasynda...

Surat bäsleşigi yglan edildi

Daga gezelenç edenimizde iň köp meşgul bolýan zadymyz surata düşmek. Belki, daş-töwerekdäki tebigatyň gözelliklerini hem şol suratlarda synlaýarys. Indi siziň dagda düşen suratlaryňyz diňe...

Sentýabrdaky jemgyýetçilik kabul edişlikleri

Türkmenistanyň Adalat ministrligi Baş prokuraturasynyň, Ýokary kazyýetiniň işgärleriniň we Aşgabat şäher adwokatlar kollegiýasynyň agzasynyň gatnaşmagynda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligini her aýda...

Güýzlük bugdaý ekişi badalga aldy

2-nji sentýabrda Türkmenistanda köpçülikleýin güýzlük bugdaý ekişine başlandy.  Ýurdumyzyň bugdaý meýdany 690 müň gektar ýeri eýelär. Babadaýhanlar şonça meýdandan 2021-nji ýylda 1 million 400...