12 C
Ashgabat
2021-03-04

Günlük Arşiv: 2020-09-02

Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi geçirildi

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi. Gün tertibine şu ýylyň sekiz aýynda harby...

Howpsuz ýol hereketi :medeniýetlilik

Ykdysadyýetiň 1/3 bölegi ulag hyzmatlaryndan durýar diýip çaklanylýar. Ählumumy we döwletler, şol sanda adamlar üçin ulag hyzmatlarynyň zerurlygy öz-özünden düşnüklidir. Ýöne, gynandyrýan tarapy, dünýäde...

Raýatyň Pasporty we Ýazga almak (Propiska) barada

Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistanyň raýatynyň pasportyny resmileşdirmek we bermek we raýatlary ýaşaýan ýeri boýunça ýazga almak we ýazgydan çykarmak barada Permana gol çekti. Bu Permanda...

Türkmen gyz-gelinleriň waspyny edip…

Ýurdumyzda zenanlara, gyz-geliniň terbiýesine juda uly üns berilýär. Türkmeniň milli öwüşginli egin-eşiklerini geýnip, uz basyp ýöräp gelýän türkmen zenany gözelligiň nusgasydyr. Çünki türkmeniň ajaýyp...

Türkmenistanda sport jemgyýetçiliginiň täze binalary açyldy

1-nji sentýabrda, Bilimler we talyp ýaşlar gününde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň edara binasy hem-de Türkmen döwlet bedenterbiýe we...

Kejebe-geçmişiň gelin ulagy

Aslynda, kejebe gelin alnanda, gelni atasy öýünden mündürip alyp gaýtmak üçin niýetlenen düýäniň howudynyň üstünde jaýlaşykly oturar ýaly bezelip gurnalan  ýörite çadyrdyr. Häzirki döwrüň...

Telefon bazarynyň öňdebaryjysy kim?

“Omdia” atly analitik kompaniýasy 2020-nji ýylyň birinji ýarymynda iň köp satylan telefonlaryň sanawyny düzdi. Bu ýyl birinji orny geçen ýylky ýeňijisinden uly ara tapawut...

…çagasyna näme diýilýär?

Biz kiçilikden sygryň çagasyna “göle”, goýnuňka “guzy”, itiň çagasyna “güjük”, düýäňkä “köşek” diýilýänini bilýäris.  Atyň çagasyna “taý, taýçanak” diýilýäninem çeper eserlerden okaýarys.  Emma pişigiň...

Türkmenistandaky metjitler we zyýarathanalardaky çäklendirme möhleti

Türkmenistanda metjitlerde we namazhanalarda ybadat etmegini, zyýarathanalarda sadaka bermegini, zyýarat etmegini çäklendirme möhleti uzadyldy. Türkmenistanyň Müftüsiniň müdiriýetiniň 13.07.2020 senede çykaran № 42 Ö buýrugy...