Günlük Arşiv: 2020-09-01

Gyzykly we Peýdaly Habarlar: “Atavatan Türkmenistan”

Türkmenistan baradaky gyzykly we peýdaly habarlary, şeýle hem global dünýämizde bolup geçýän täsin habarlary yzygiderli giň okyjylar köpçüligine ýetirip gelýän “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň...

Şadyýan Tereziler kimler

Umumy häsiýetnamaTereziler (Mizan, 24.09 —23.10) "diplomat", çeper dilli we akyllydyr. Halaýan reňki — gök. Üstünlik getirýän daşy ýakutdyr. Güli — bägüldir. Bu ýyldyzyň astynda...

TOPH taslamasy üstünlikli durmuşa geçilýär

Owganystan Yslam Respublikasynyň Kabul şäherinde «Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan» gaz geçirijisiniň taslamasynyň owgan böleginde «Ýer serişdelerini saýlap almak boýunça Özara düşünişmek barada Ähtnama» gol çekmek dabarasy geçirildi....

500 ýyldan soň ilkinji gezek

Tomusda howanyň adatdakylaryndan güýçli gyzmagy Fransiýada 500 ýyllyk düzgüniň bozulmagyna getirdi. Ýurtda 500 ýyldan soňra ilkinji gezek üzüm ýygymyna awgust aýynyň ortalarynda badalga berildi.«The...

Dünýä çempionaty tomaşaçysyz geçiriler

2021-nji ýylda geçiriljek hokkeý boýunça ýaşlaryň arasyndaky dünýä çempionatynda zallara tomaşaçy goýberilmez. Munuň sebäbi koronowirus bilen bagly ýüze çykyp biljek ýakymsyz ýagdaýlaryň öňüni almakdyr.Ýaşlaryň...

Marsda adam ýaşap bilermi? Ilon Mask jogap berdi

«SpaceX» kompaniýasyny esaslandyryjy Ilon Mask Marsda adamyň ýaşap biljekdigi ýa-da bilmejekdigi baradaky sowallara jogap berdi. Onuň aýtmagyna görä, «Gyzyl planetada» adamyň ýaşamagy üçin ilkinji...

Özbegistan garaşsyzlygyny belleýär

Özbegistan Respublikasy garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy mynasybetli Daşkent şäherindäki “Guksaraý” toplumynda baýramçylyk dabarasy geçirdi. Bu dabara Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew, hökümet agzalary, Ýokary Mejlis we...

“Instagramyň” öňdebaryjylary

“Instagram” jemgyýetçilik torunyň meşhurlary belli boldy. 200 million abunaçysy bolan Ariana Grande ilkinji zenan bolmak bilen rekordy täzeledi. “Instagram”-da abunaçysy köp bolan bäş zenanyň...

“iPhone 5G” telefonlary peýda bolar

“Apple” tehnologiýa kompaniýasy  şu ýylyň ahyryna çenli üpjün edijilerinden azyndan 75 million 5G “iPhone” sargyt etdi.“Bloomberg” neşiri tarapyndan ýaýradylan hasabatyna görä, Amerikanyň kompaniýasy 75...

Inedördül şokolad öndürmekde ýeňiş gazandy

Dünýä belli nemes şokolad kompaniýasy “Ritter Sport” Germaniýada inedördül şokolad öndürmek patenti boýunça kazyýetde ýeňiş gazandy. German kazyýeti ozal Şweýsariýanyň şokolad ägirdi “Milka” tarapyndan...