29/10/2020 22:26

Monthly Archives: September, 2020

Halkara uçar gatnawlarynda täze möhlet

Türkmenistan dünýä ýurtlaryndaky COVID-19 koronawirus pandemiýasy sebäpli halkara uçar gatnawlaryny wagtlaýynça togtatmagy dowam etdirýär. Bu halkara gatnawlaryň wagtlaýynça togtadylmagy hem-de çäklendirmeler bilen baglanyşykly täze...

TOPH taslamasy: möhüm resminamalara gol çekildi

2020-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda Kabul şäherinde «Salam han» prezident köşgünde Türkmenistanyň we Owganystanyň arasynda bilelikdäki infrastruktura taslamalaryny, hususan-da Türkmenistan–Owganystan–Pakistan–Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň, Türkmenistan–Owganystan–Pakistan (TOP)...

“Tatneft” kompaniýasynyň şahamçasyndan bäsleşik

Tatarystanyň “Tatneft” kompaniýasynyň Türkmenistandaky şahamçasy kanselýariýa we hasaplaýjy tehnikalar, öý himiki serişdeleri hem-de gurluşyk materiallaryny satyn alynmagyna degişli bäsleşik yglan edýär. Bäsleşige teklipler 2020-nji ýylyň...

Mylly Täçmyradow ýatlanyldy

Türkmenistanyň halk bagşysy Mylly Täçmyradowyň doglan gününiň 135 ýyllygy mynasybetli Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda aýdym-sazly dabara geçirildi. «Mugallymlar gazeti» gazetinde habar berlişi ýaly,...

Ejeme ugratmajak hatym

Salam, eje. Seýrek jaňlarym üçin meni bagyşla, käbäm. Okuwdan boşan wagtymam saňa jaň edäýmeli welin, edemok-da... Ýadyňdamy, geçen gezekki jaň eden wagtym: “Sesiň üýtgäpdir-le, oglum,...

Muňa ykbal diýilýär

 Ynsan durmuşynda juda jogapkärli, örän kyn we şol bir wagtyň özünde hem iň bir gözel pursatlar hasaplanýan juwanlyk döwrümiziň, ýakymly talyplyk ýyllarynyň iň soňky...

“Volkswagen” -den 15 milliard ýewro

Awtoulag öndürijileriniň arasyndaky ägirtleriň biri bolan “Volkswagen” Hytaýda elektrik ulagy öndürmek üçin 15 milliard ýewro maýa goýmaga taýynlanýar. Öňümizdäki 5 ýylda Hytaýda kompaniýa tarapyndan...

Awtomatik suw ölçeýjiler oturdylar

Murgap derýasynyň suwunyň mukdary mindan beýläk awtomatik ýagdaýda ölçeniler. Munuň üçin Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komoitetine ýokary tehnologiýaly enjamlaryň toplumy gowşuryldy. Awtomatiki suw ölçeýji...

Elektrik ulaglaryny ulanjak ilkinji futbol topar

Çempionlar ligasynyň çempiony “Bawariýa” topary “Audi” bilen ençeme ýyl bäri dowam edip gelýän hemaýatkärligiň çäginde elektrik awtoulaglaryny ulanjak dünýäde ilkinji futbol topary boldy. Şeýle...

Ýylyň iň gymmat sosial media kompaniýasy saýlandy

Jemgyýetçilik ulgamlar barada iň köp eşdilýän esasan “Facebook”, “Snapchat” ýa-da “Twitter” bolsa-da, “Pinterest” öndürijiligi taýdan beýlekilerden öňe saýlanmagy başardy. “Pinterest”, 2020-nji ýylyň ilkinji 9...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Täze “super” ak reňk tapyldy

Amerikanyň “Perdýu” adyndaky uniwersitetiniň hünärmenleri 95,5% göterim Gün şöhlelerini serpikdirmäge mümkiçlik berýän, aşa ýokary hilli ak boýagy döretdiler. Boýagyň düzüminde kalsiý karbonatyň saklanmagy täze...

Stambul metrosynyň täze ugurlary

28-nji oktýabrda Türkiýede “Mejidiýeköý– Mahmutbeý” ugry boýunça täze metro açyldy. Ilkinji ugry göni aragatnaşyk Stambul şäheriniň hkimi Ekrem Imamoglunyň görkezmesi esasynda sagat 12:00-da başlady....

Nikol Kidmanyň täze taslamasy

Awstraliýaly 53 ýaşly aktrisa Nikol Kidman, Endrýu Bowelliň drama eseri esasynda surata düşüriljek “Bu zatlaryň hakykatdygyny bilýärin” dramasynda baş keşbi janlandyrjakdygyny mälim etdi. Kidman...

Muskyň kosmos internetiniň bahasy

Elon Muskyň eýeçiligindäki hususy kosmos kompaniýasy “SpaceX” -iň hemra esasly global internet taslamasy “Starlink” -iň bahasy mälim edildi. Hususy kosmos kompaniýasy “SpaceX” -iň iň möhüm...