26/09/2020 5:25

Daily Archives: Aug 5, 2020

Attestat bilen soňky mümkinçilik : Ankara uniwersiteti

Türkiýäniň abraýly ýokary okuw mekdepleriniň biri bolan,  Türkmenistan tarapyndan hem diplomy ykrar  edilýän “The Times Higher Education World University Rankings – 2020” sanawyna Türkiýeden...

Gruziýa awiakerosiniň 80 göterimini Türkmenistandan import edýär

«Gruziýada sarp edilýän awiakerosiniň 80 göterimi Türkmenistandan import edilýär» diýip, ýurduň nebit önümlerini import ediji birleşigi habar berýär. Ýurdumyzyň Nebitgaz toplumynyň resmi saýtynyň bu birleşigiň...

ABŞ-da nebit önümçiligi azalýar

ABŞ-da nebitiň öndürilişi soňky 40 ýylyň içindäki iň pes derejä çenli düşdi. Muňa Ýer ýüzünde nebite bolan gyzyklanmanyň azalmagy täsirini ýetirýär. Tutuş ýarym ýyllap yzygiderli...

Çempionlar ligasy we Ýewropa ligasy başlaýar

Ählimiziň bilşimiz ýaly, eýýäm dürli ýurtlaryň çempionatlary tamamlanyp, çempionlar hem yglan edildi. Ýöne çempionatlaryň arasynda iň abraýly ýaryşlaryň hasaplanylýan Ýewropa ligasy we Çempionlar ligasy...

Dünýäniň ilkinji ýüzýän eko-lýuks myhmanhanasy

Fransuz deňiz inženeri Žan-Mişel Duakansel tarapyndan döredilen “Anthenea” eko-lýuks myhmanhanasy her kimiň aýry-aýry ýer gözleýän, howpsuz aralygyň saklanýan döwründe rahat dynç almak üçin niýetlenendir....

Teýlor Swift rekord goýýar

Teýlor Swift “Folklore” albomy bilen rekord üstünde rekord gazanýar. Teýlor Swiftiň 24-nji iýulda çykan sekizinji albomy “Folklore” ilkinji çykan hepdesinde sanly platformalarda 500 million...

Meşhur derwezeban futbol bilen hoşlaşdy

Dünýä meşhur derwezeban Iker Kasilýas futbol karýerasyny tamamlady. Onuň futbol äleminde iň soňky oýny “Porto” toparynda 2019-nji ýylyň aprelinde “Riu Awe” topary bilen geçiren...

Germaniýada tomaşaçylar stadiona dolanar

Germaniýanyň Toparlar Birleşigi täze möwsümden başlap, futbol muşdaklarynyň stadionlara dolanmagy barada karar kabul etdi. 1-nji we 2-nji ligalaryň 36 toparynyň gatnaşmagynda geçirilen onlaýn ýygnakda  «Covid-19» ...

Täze möwsüm sentýabrda başlaýar

1-nji Portugaliýa Futbol Ligasy 2020/21 möwsümi şu ýylyň 20-nji sentýabrynda başlar. 1-nji Portugaliýa Futbol Ligasynyň täze möwsüminiň bijesi 13-nji sentýabrda, 2-nji ligasynyňky bolsa, 28-nji awgustda...

Bi­ze oka­ma­ga ge­liň!

Türk­men döw­let yk­dy­sa­dy­ýet we do­lan­dy­ryş ins­ti­tu­ty­nyň yk­dy­sat­çy hü­när­men­le­ri taý­ýar­la­ýan okuw mer­ke­zi aşak­da­ky ugur­lar bo­ýun­ça gys­ga möh­let­li (we hü­när taý­ýar­ly­gy) okuw­la­ra ka­bul ed­ýän­di­gi­ni yglan edýär. 1)...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

“Aýlyk zähmet haklaryny we pensiýalary yzygiderli köpelderis”

Türkmenistanyň Prezidenti Halk maslahatynyň mejlisinde eden çykyşynda Aýlyk zähmet haklaryny we pensiýalary yzygiderli köpelderis diýip belläp geçti. Türkmenistanyň Prezidenti eden çykyşynda biziň baş maksadymyz,...

«Zenan kalby» ordeni : Täze Perman

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen ýurdumyzyň sanawda berilen raýatlary Türkmenistanyň «Zenan kalby» ordeni bilen sylaglanýar. Bu Permana Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny we özygtyýarlylygyny pugtalandyrmaga goşan şahsy goşantlary,...

Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» : Täze Perman

Türkmenistanyň  Prezidenti hemişelik Bitarap Türkmenistanyň beýik Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramy mynasybetli Ýurdumyzyň  sanawy berilen raýatlaryna Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen ady dakmak barada  Permana...

Saglygy goraýyş işgärleri: Goşmaça hakyň möçberi näçe?

Hormatly Prezidentimiz Halk Maslahatynda eden çykyşynda dünýäde COVID-19 ýokanjynyň ýaýrap başlan ilkinji günlerinden başlap, ýurdumyzda adamlaryň immunitetini güýçlendirýän esasy lukmançylyk enjamlaryny yzygiderli mugt üpjün...