23/09/2020 11:58

Monthly Archives: August, 2020

Hepdelik täleýnama (31-awgust 6-sentýabr)

Hamal (guzy 21.03 — 20.04) Daş-töweregiňize gözüňizi aýlaň. Dünýä aýlanmagyny dowam etdirýär, bu gün alada edýän zatlaryňyz ertir bir gymmatly zadyňyzy ýitirip biler. Şonuň üçin...

Türkmen alabaýynyň baýramy bellener

Onlaýn görnüşinde «Türkmen alabaý itleri» Assosiasiýasynyň esaslandyryjy mejlisi geçirildi we Ermenistandan, Belarusdan, Gruziýadan, Eýrandan, Hytaýdan, Russiýadan, Türkiýeden, Fransiýadan, Özbegistandan we Ukrainadan bolan daşary ýurtly...

Germaniýada ýylyň iň gowy futbolçysy

Germaniýada ýylyň iň gowy futbolçysy yglan edildi. Bu baýragy “Bawariýa” toparynyň hüjümçisi Robert Lewandowski eýeledi. Germaniýanyň sport žurnalistleri birleşiginiň agzalarynyň arasynda geçirilen pikir soralmada,...

Gyrgyz Respublikasy baş baýramyny belledi

Şu gün Gyrgyz Respublikasynyň Bişkek şäheriniň merkezindäki Ala-Too meýdançasynda, ýurduň garaşsyzlygynyň 29 ýyllygyna bagyşlanan baýramçylyk dabarasy geçirildi. Bu dabara Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sooronbaý Jeenbekow,...

Çempionlar ligasynyň finalynda “Lion”-yň ýeňşi

Zenanlaryň arasynda Çempionlar ligasynyň finalynda “Lion” topary Germaniýanyň “Wolfsburg” toparyny ýeňdi. Final duşuşygy 3: 1 hasabynda tamamlandy. Duşuşygyň ilkinji pökgüsi 25-nji minutda Ejeni Le...

Sentýabrda köpçülikleýin sanjyma girişiler

Russiýanyň «Sputnik V» diýlip atlandyrylan koronowirusa garşy sanjymynyň köpçülikleýin öndürilip başlanjak wagty hem mälim boldy. Ýurduň saglygy goraýyş ministri Mihail Muraşkonyň aýtmagyna görä, sanjym...

Söýgi – durmuşyň özeni : “Ata Watan Eserleri” bäsleşigi

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň https://www.atavatan-turkmenistan.com/  saýtynyň döredijilik topary Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli "Ata Watan Eserler"  döredijilik bäsleşiginiň täze tapgyryny yglan edýär. Kalby...

Futbol transferleri

Hüjümçi Çiro Immobile “Lazio” bilen täze uzak möhletli şertnama baglaşdy. Şertnama 2025-nji ýyla çenli hereket eder. Metbugatda 30 ýaşly hüjümçiniň "5 + 1" boýunça...

“MTV Video Music Awards 2020” baýraklary

“MTV Video Music Awards 2020” atly aýdym-saz äleminiň iň gowy aýdymçylar saýlandy. Nýu-Ýorkda geçirilen bu dabara tomaşaçylar telewizorlardan we Internet üsti bilen tomaşa etdiler....

Ýaponiýa täze Premýer-ministrini saýlar

Ýaponiýanyň Parlamenti 17-nji sentýabrda nobatdan daşary maslahatyny geçirer. Maslahatyň esasy sebäbi ýurduň täze Premýer-ministrini saýlamak bilen bagly bolar. «Kyodo» agentliginiň habar berşi ýaly, bu barada...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kaka, ejem nirede?!

(Hekaýa) Ýer ýaly ýuwaş diýilýän ortanjy gyzynyň howsalaly sesi irden işe ugran Atdany duşaklanan ýaly etdi. Sakga saklandy-da, hyrra yzyna öwrüldi. Öwrülişi ýaly-da haýdaşlap ugrady. —...

Ata mähri

Eziz, kyblam, mähriban atam!  Elime galam alyp, siz barada ýazasym geldi. Dogry, dünýäniň diregi, mährem ýürekli eneler hakynda kän ýazylýar. Mähriban käbeler barada näçe...

Türkmenistandan senagat desgasy üçin halkara bäsleşik

Balkan welaýatynda kaustik soda, hlor we hlor önümlerini öndürmek üçin zawod toplumynyň taslamasyny düzmek hem-de gurmak üçin halkara bäsleşik yglan etdi. Bäsleşige teklipler 2020-nji ýylyň...

Milli Liderimiziň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji ýubileý mejlisine gatnaşyjylara wideoýüzlenmesi

Hormatly jenap Başlyk! Hormatly jenap Baş sekretar! Ilki bilen jenap Wolkan Bozkyry Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisiniň başlygy wezipesine saýlanylmagy bilen gutlamaga hem-de oňa...