8.9 C
Istanbul
10/08/2020 5:00

Daily Archives: Jul 2, 2020

Şa serpaýly medeniýet we sungat işgärleri

Ýakynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli döredijilik işgärleriniň birnäçesine hormatly atlar dakyldy we Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmeniň altyn asyry” atly...

Çempionlar ligasy oktýabrda başlaýar

Ýewropanyň futbol bileleşigi (UEFA) Çempionlar ligasynyň 2020-2021-nji ýyldaky möwsüminiň 20-nji oktýabrda başlanjakdygyny mälim etdi. Ýewropanyň iň abraýly ýaryşynyň tapgyrlaýyn duşuşyklarynyň ilkinjisi 20-nji oktýabrda geçiriler. 2-nji...

Dünýäniň iň baý adamynyň baýlygy artdy

«Amazon» kompaniýasynyň ýolbaşçysy Jeff Bezosyň emlägi 171,6 milliard dollara deň boldy. Dünýäniň iň baý adamynyň emlägi ýokarlandy. Bu barada “Bloomberg” neşiri habar berýär. Şeýlelikde bir...

Türkmen dokma önümleriniň Astrahana eksporty maslahatlaşyldy

2020-nji ýylyň 2-nji iýulynda wideoaragatnaşyk arkaly Russiýa Federasiýasynyň «Astrahan söwda-senagat palatasy» birleşmesiniň ýolbaşçylary bilen ikitaraplaýyn eksport-import dolanşygynyň ösdürilmeginiň mümkinçiliklerini maslahatlaşmak boýunça gepleşikler geçirildi. Gepleşiklere Türkmenistanyň...

“Volkswagen”-iň Hytaýyň bazary üçin ulaglary

“Volkswagen Group” tarapyndan türk dilinde atlandyrylan iň arzan awtoulag “Porsche Taycan” ady bilen Hytaýda hödürlendi. “Porsche Taycan”-yň täze görnüşi iki dürli batareýa görnüşi bilen...

“Kia”-nyň täze ulagy

Günorta Koreýanyň awtoulag öndüriji “Kia” kompaniýasy “Optima” modeliniň ornuny tutjak täze “K5” modelini hödürledi. Kompaniýanyň “Optima” modeli ABŞ ýaly ýurtlarda has köp satylan modelleriniň...

Syýahatçylygyň ýitgisi has uly

Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan koronawirus ýokanjy sebäpli dünýä syýahatçylygynda 1,2 trillion dollarlyk ýitginiň bolup biljekdigi mälim edildi. Pudakda öňe gidişlik bolmadyk halatynda ýitginiň hem...

Türkmenistan BSG-niň onlaýn seminaryna gatnaşdy

2020-nji ýylyň 1-nji iýulynda Bütindünýä Söwda Guramasyna (BSG) “Fokusda goşulmak: Ýewraziýa” atly onlaýn seminaryň bäşinji mejlisi geçirildi. Bu mejlisde ýurdumyza Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň...

2-nji iýul Bütindünýä sport žurnalistleriniň güni

Her ýylyň 2-nji iýuly Bütindünýä sport žurnalistleriniň günüdir. Bu sene indi çärýek asyrdan hem gowrak wagt bäri bellenilip gelinýär. Sport žurnalistikasynyň dünýädäki sport ýaryşlaryny...

Iň gowy simsiz gulaklyklaryň 5-isi

Häzirki wagtda simsiz gulaklyklar has-da meşhurlyga eýe boldy. Çünki simsiz gulaklyklar ulanyjy üçin örän oňaýly we rahat enjamlaryň biri bolup durýar. Indi simsiz gulaklyklary...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Keselleriň öňüni almak üçin…..

Özüňi goramak üçin : howpsuz aralygy berjaý etmekligiň ýokanç keselleriň döredijisiniň ýokuşmagyndan netijeli goraýandygyny ýatdan çykarman, jemgyýetçilik ýerlerinde 2 metrden az bolmadyk aralygy saklamaly; ...

Türkmenistanda Internet –peýdaly web saýtlaryň käbirleri

Soňky wagtlarda ýurdumyzda hususy web saýtlardan daşgary döwlet edara we döwlete degişli guramalara degişli web saýtlarlar yzygiderli açylýar, köp ýyllardan bäri bar bolanlar hem...

Türkmenistanda Mastercard – halkara töleg kartlary

MasterCard Maestro – bu kart kartlaryň içinde örän ýönekeýi. Nagt pul almak, söwda nokatlarynda hasaplaşmak ýaly hyzmatlary amala aşyrmak üçin niýetlenen. MasterCard Standard – bu...

Türkmen Bilim insanı Dr.Sarıyev’e Türkiye’de önemli görev

Türkiye’de öğretim üyeliği yapan  Doç.Dr. Berdi Sarıyev Türkiye’de önemli bir  göreve seçildi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi'nde öğretim üyesi Dr. Sarıyev, Atatürk Kültür,...