8.9 C
Istanbul
09/07/2020 3:58

Daily Archives: Jun 29, 2020

“Barselona” tälimçisi bilen hoşlaşmakçy

Ispaniýanyň “Barselona” futbol klubynyň ýolbaşçylary şu möwsümiň ahyrynda toparyň baş tälimçisi Kike Seten bilen şertnamany ýatyrmak isleýär. Çünki soňky döwürlerde toparyň görkezýän netijeleri gowşandygyny...

THY: halkara gatnawlaryny täzeden işjeňleşdirýär

Türkiýäniň milli awiasiýa kompaniýasy (THY) şu ýylyň iýun aýynda halkara gatnawlaryna ýola goýmaga başlady. Kompaniýa halkara gatnawlarynyň sanyny köpeltmek üçin yhlas bilen işleýär. Kompaniýanyň resmi...

Dünýäniň iň gymmat ýurtlary

Her ýyl dünýäniň iň abraýly žurnaly hasaplanýan “CEOWORLD” tarapyndan Ýer ýüzündäki iň gymmat ýurtlaryň sanawy taýýarlanýar. Bu sanawda şol ýurtlaryň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň gymmatlylygy göz...

Hakimi Italiýa barýar

Germaniýanyň “Borussiýa Dortmund” toparynda oýnaýan Aşraf Hakimi futbol ýoluny Italiýada dowam etdirip biler. Bu futbolçy bilen gyzyklanýan Italiýanyň “Inter” topary gepleşiklerde netije gazanmagy başlady....

Türkmenistanyň we Hytaýyň daşary işler ministrleriniň telefon söhbetdeşligi

2020-nji ýylyň 28-nji iýunynda Türkmenistanyň we Hytaý Halk Respublikasynyň Daşary işler ministrleri R.Meredowyň hem-de Wan Iniň arasynda telefon arkaly gepleşikleri geçirildi. Işjeň ýagdaýda geçirilen gepleşikleriň...

Özbegistanyň medeniýet ministrine «Türkmenistanyň at gazanan artisti» diýlen hormatly at dakyldy

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Permany esasynda Özbegistan Respublikasynyň Medeniýet ministri O.A.Nazarbekowa «Türkmenistanyň at gazanan artisti» diýen hormatly at dakyldy. Milli Liderimiziň Permanyndan bellenilip geçilişi ýaly,...

Ankarada Magtymguly Pyragynyň heykeline gül goýmak dabarasy geçirildi

Türkmenistanyň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy we 2020-nji ýylyň “Türkmenistan – Bitaraplygyň Mekany” diýlip yglan edilen ýylda bellenýän ýurdumyzyň Medeniýet we sungat işgärleriniň güni hem-de...

Türkmenistanyň çägindäki açylyş dabaralary

Ýurdumyzyň çäginde Medeniýet hepdeliginiň owazly günlerine utgaşyp giden ýurdumyzyň Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli birnäçe açylyş dabaralary geçirildi. Mary welaýatynyň...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Türkmen-Türk hyzmatdaşlygy ara alnyp maslahatlaşyldy

2020-nji ýylyň 8-nji iýulynda Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň ulag pudaklarynyň ýolbaşçylarynyň arasynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly gepleşikler geçirildi. Türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary...

Telekeçiler : Nagt däl pullary nagt görnüşde çykdajy etmek

Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň resmi web saýtynda neşir edilen Türkmenistanyň Merkezi bankynyň başlygynyň 2020-nji 18-nji iýunyndaky 162-iş belgili buýrugy bilen tassyklanylan we Türkmenistanyň Adalat ministrligi...

Türkmenistan: Koronawirusyň täze görnüşiniň pandemiýasy

Koronawirusyň täze görnüşiniň pandemiýasynyň dowam etmegi we halkara bileleşigi tarapyndan bu global ähmiýetli wehime garşy göreşmek boýunça durmuşa geçirilýän toplumlaýyn çäreler bilen baglylykda Türkmenistanyň...

Wirusa garşy derman serişdeleri satyn alynar

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Saglyk» Döwlet maksatnamasyny, «Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunyny ýerine ýetirmek, ilatyň saglygyny berkitmek we ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça geçirilýän işleri...