8.9 C
Istanbul
06/07/2020 8:44

Daily Archives: Jun 26, 2020

Adam beýnisi barada maglumat

Beýni şol bir wagtyň özünde 100 trillion maglumaty özünde saklap bilýär. Beýnimiz her sekuntda bedenimizden 100 milliondan gowrak habar alýar. Beýnimiz her gün...

COVID 19-nyň kanuny ölçegi barada ilkinji kitap

Dünýä täsir edýän COVİD 19-nyň kanuny tarapyny açyp görkezýän ilkinji kitap tanyşdyryldy. Bu kitap professor Dr.Muhammet Özekesiň redaksiýasy bilen taýýarlandy. Bu kitap koronawirus epidemiýasynyň...

Paýtagtymyzyň tomaşa jaýlarynda bu hepde

Paýtagtymyzyň ýaşaýjylaryna bu hepdäniň dynç günlerinde hem gyzykly tomaşalar garaşýar. Bular barada «Edebiýat we sungat» gazetiniň 26-njy iýunyndaky sanynda şeýle maglumat berilýär. Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat...

«Ford-dan» elsiz sürülýän täze awtoulag

«Ford» kompaniýasy «F-150» kysymly täze modelini mälim etdi. Täze F-150 islege bagly elsiz sürmek ulgamyna eýe bolar, howa arkaly programma üpjünçiliginiň täzelenmelerini kabul edip...

Klopp Primer Liganyň taryhyna girdi

Mälim bolşy ýaly, Primer Ligada Liwerpul topary möwsümiň gutarmagyna 7 hepde galanda çempionlygyny yglan etdi.  Iň soňky sapar 1990-njy ýylda çempion bolmagy başaran Liwerpul...

«Huawei», «Apple», «Samsung» özara bäsleşýär

Huawei-iň soňky kynçylyklaryna garamazdan, henizem smartfon bazarynda gowy göreş alyp barýar. Ýakynda çap edilen hasabatda hytaý öndürijisiniň dünýädäki iň uly smartfon öndürijisi bolmak üçin...

Käbir futbolçylary bilen hoşlaşarlar

Fransiýanyň "Monako" topary şertnamalary gutaran birnäçe oýunçy bilen hoşlaşjakdygyny mälim etdi. Şeýlelikde, topar derwezebanlar Diego Benallo we Seýdou Si, şeýle hem şertnamalarynyň şertlerini ýerine ýetiren...

“Google” habarlar üçin töleg eder

ABŞ-da ýerleşýän tehnologiýa kompaniýasy “Google” mazmuny ýokary bolan habarlar üçin töleg tölemek isleýär. Bu babatda 3 ýurduň köpçülikleýin metbugat gulluklary bilen şertnamalar baglaşyldy. Kompaniýa...

Bir gijede millioner boldy

Tanzaniýada ýaşaýan magdançy, ýurduň iň uly iki tanzanit daşyny hökümete satandan soň bir gije millioner boldy. Tanzaniýada ýaşaýan Saniniu Laizer atly magdançy dünýädäki iň gymmatly...

Awstraliýa bilen Täze Zelandiýa dünýä çempionatyny geçirer

2023-nji ýylda zenanlaryň arasyndaky futbol boýunça dünýä çempionaty Awstraliýa bilen Täze Zelandiýada geçiriler. Bu futbol ýaryşynyň taryhynda ilkinji gezek dünýä çempionaty birbada 2 ýurtda...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Süleýman Demirel Uniwersiteti : Attestat bilen Synagsyz okuwa girmek

Süleýman Demirel uniwersiteti attestat bahalaryň netijesine görä synagsyz ýokary okuw jaýyna kabul edýär. Türkiýäniň öňki Prezidenti Süleýman Demireliň adyny göterýän bu Uniwersitet Isparta şäherinde...

AHAL WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Türkmen milli saz gurallary. Kirişli saz gurallary. Üflenip we kakylyp...

MARY WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Buhgalterçilik hasaba alnyşy. Maliýe we karz. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş. ...

AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI SYÝAHATÇYLYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Myhmanhana hyzmatlary. Syýahatçylyk hyzmatlary. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş (syýahatçylyk pudagynda). Jemgyýetçilik...