8.9 C
Istanbul
09/07/2020 4:15

Daily Archives: Jun 25, 2020

“Liwerpul” 30 ýyllyk çempion bolmak arzuwyna golaýlady

Angliýanyň “Premýer ligasynyň” 31-nji tapgyrynda “Liwerpul” öz meýdançasynda “Kristal Pelas” toparyny kabul etdi. Oýunda howply pursatlar kän boldy. “Liwerpul” özüniň ynamly çempionlyk ýoluna barýanlygyny...

“La Liganyň” iň ýaş futbolçysy

Ispaniýanyň “La Liga” çempionatynyň 31-nji tapgyrynda “Real Madrid” bilen “Malýorka” toparlary duşuşdylar.  Duşuşykda 2-0 hasaby bilen Şa topary ýeňiş gazandy. “Real”-yň düzüminde Winisius Juniýor...

Täze möwsüme taýýarlyk

Niderlandlaryň birinji futbol ligasynyň 2019-2020-nji ýyldaky möwsümiň täze görnüşli koronawirus epidemiýasy sebäpli ýatyrylandygyna garamazdan, 2020-2021-nji ýyldaky täze möwsümi şu ýylyň sentýabr aýynyň 12-13-ine başlatmak...

Türk futbolçydan çagalara goldaw

Türkiýäniň “Beşiktaş” toparynyň futbolçysy Umut Naýir doglan gününde geljek sowgatlaryna derek, düwnük keseli bilen kesellän çagalara haýyr-sahawat işini ýerine ýetirmek isleýär. 28-nji iýunda 27...

Tälimçisine iň köp hak töleýän topar

Angliýa Futbol federasiýasy “Premýer liga” çempionatynyň 20 sany toparlaryň tälimçilerine ýyllyk tölenýän zähmet haklarynyň sanawyny düzdi. Sanawyň birinji ornuny çempionlyga bir ädim galan “Liwerpul”...

«Game of Thrones» filmiň täze kitaby neşir ediler

Dünýäniň çar künjeginde uly meşhurlyga eýe bolan «Game of Thrones» filmiň täze 6-njy neşiri 2021-nji ýylda neşir ediljekdigini awtor Jorj Martin jemgyýetçilik torundaky hasaby...

Dünýäniň ykdysady ösüşi has pese gaçar

Halkara Pul Gaznasy (HPG) şu ýylyň aprel aýynda dünýäniň jemi içerki önüminiň ösüş depgininiň 3 göterim pese gaçjakdygyny mälim edipdi. Bu maliýe guramasy täze...

Birbada 7 etrap galla borçnamasyny ýerine ýetirdi

Türkmenistanyň gallaçylarynyň gyzgalaňly möwsümi dowam edýär. Ýurdumyzda galla oragynyň depginleri gün-günden güýçlenýär. 24-nji iýunda birbada ýedi etrap döwlete galla tabşyrmak boýunça borçnamalaryny ýerine ýetirendikleri barada...

Ýurdumyzyň üstünlikleri dünýä jemgyýetçiligine ýetiriler

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň medeniýet meseleleri boýunça orunbasary B.Abdyýewanyň, Türkmenistanyň Prezidentiniň metbugat sekretary K.Çaryýardurdyýewiň, ýurdumyzyň Döwlet habarlar agentliginiň başlygy B.Amansaryýewiň, Türkmenistanyň Parahatçylyk gaznasynyň...

Eýran emeli hemralaryny 18-e çykarar

Eýran senenamasy boýunça 1399-njy ýylyň ahyryna çenli (2021-nji ýylyň 20-njy martyna çenli) ýurtda öndürilen emeli hemralaryň sanyny 18-e çykarmak meýilleşdirilýär. Bu barada Eýranyň maglumat...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Türkmen-Türk hyzmatdaşlygy ara alnyp maslahatlaşyldy

2020-nji ýylyň 8-nji iýulynda Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň ulag pudaklarynyň ýolbaşçylarynyň arasynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly gepleşikler geçirildi. Türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary...

Telekeçiler : Nagt däl pullary nagt görnüşde çykdajy etmek

Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň resmi web saýtynda neşir edilen Türkmenistanyň Merkezi bankynyň başlygynyň 2020-nji 18-nji iýunyndaky 162-iş belgili buýrugy bilen tassyklanylan we Türkmenistanyň Adalat ministrligi...

Türkmenistan: Koronawirusyň täze görnüşiniň pandemiýasy

Koronawirusyň täze görnüşiniň pandemiýasynyň dowam etmegi we halkara bileleşigi tarapyndan bu global ähmiýetli wehime garşy göreşmek boýunça durmuşa geçirilýän toplumlaýyn çäreler bilen baglylykda Türkmenistanyň...

Wirusa garşy derman serişdeleri satyn alynar

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Saglyk» Döwlet maksatnamasyny, «Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunyny ýerine ýetirmek, ilatyň saglygyny berkitmek we ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça geçirilýän işleri...