8.9 C
Istanbul
09/07/2020 5:01

Daily Archives: Jun 22, 2020

«Dinamo Zagreb» wagtyndan öň çempionlygyny yglan etdi

Horwatiýanyň çempionatynyň tamamlanmagyna 6 tapgyr galanda «Dinamo Zagreb» topary wagtyndan öň çempionlygyny yglan etdi. Ýurduň paýtagtynyň topary soňky tapgyrda “Gorisa” topary bilen 0:0 hasabynda deňme-deň...

Artur “Ýuwentusa” geçmekçi

Italiýaly žurnalist Nikolo Skiranyň “Twitterdäki” habaryna görä, “Ýuwentus” topary “Barselona” toparynyň ýarym goragçysy Artur Ramosa 5 ýyllyk şertnama teklip etdi. Çeşmäniň habaryna görä, şol...

Hytaýda «uçýan» otly synag edilýär

Hytaýda ýer bilen galtaşmazdan, magnit ýassygy arkaly hereket edýän otlularyň synagyna başlandy. Bu taslama Şanhaýdaky «CRRC Qingdao Sifang Co” kompaniýasy tarapyndan amala aşyrylýar. “Sinhua” habarlar...

Jandarlar dünýä inende

Her bir janly-jandaryň kiçijigi has eýjejik bolýar. Eýsem, jandarlar dünýä gelenlerinde nähili ýagdaýlary başdan geçirýärkäler? Geçigaplaňyň çagasy kiçi wagty onuň derisiniň nagşy ýaşaýan ýeriniň otlaryna...

“Real Madrid” birinji orna geçdi

Ispaniýa çempionatynyň 30-njy tapgyrynyň oýnunda “Real Madrid” topary “Real Sosýedad” toparyny myhmançylykda ýeňdi. Myhmanlar 2: 1 hasabynda ýeňiş gazandy. Duşuşykdaky üç pökgüniň hemmesi ikinji...

Dünýä tanymal boksçy sport ýoluny tamamlady

WBC boýunça iň pes agram çempiony Waenhong Menaýotin professional sport ýoluny tamamlanandygyny habar berdi. Waenhong Menaýotin bu barada eden çykyşynda: "Çykyşymy tamamlasam dogry bolar öýdüpdim....

Ramosyň üstünligi

“Real Madrid” toparynyň kapitany Serhio Ramos, Ispaniýanyň Futbol çempionatynyň taryhynda goragçylaryň arasynda iň köp pökgi geçiren oýunçy bolmagy başardy. Ramos 2005-nji ýylda “Real Madride” toparyna...

Miwe kişdeleri melhemdir jana

Miweleriň ähli görnüşleri biziň saglygymyza oňyn täsirini ýetirýär. Şeýlelikde lukmanlar häli-şindi ýurdumyzda ösdürilip ýetişdirilýän miwedir-bakja önümlerini ýygy-ýygydan iýmegi maslahat berýärler. Olaryň diňe bir ter...

22-nji iýun Bütindünýä tropiki tokaý güni

Her ýylyň 22-nji iýunynda Bütindünýä tropiki tokaý güni bellenilýär. Bu gün, tropiki tokaýlaryny goramaga we oňa bolan düşünjäni ýokarlandyrmaga we köpçüligiň arasynda olary goramakda...

Dubaý daşary ýurtly syýahatçylary kabul etmäge taýýarlanýar

Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäheri şu ýylyň 7-nji iýuldan daşary ýurtly syýahatçylary kabul etmäge taýýarlanýar. Bu barada ýurduň hökümet wekiliýeti “Twitter” jemgyýetçilik torundaky hasabyndan...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Türkmen-Türk hyzmatdaşlygy ara alnyp maslahatlaşyldy

2020-nji ýylyň 8-nji iýulynda Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň ulag pudaklarynyň ýolbaşçylarynyň arasynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly gepleşikler geçirildi. Türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary...

Telekeçiler : Nagt däl pullary nagt görnüşde çykdajy etmek

Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň resmi web saýtynda neşir edilen Türkmenistanyň Merkezi bankynyň başlygynyň 2020-nji 18-nji iýunyndaky 162-iş belgili buýrugy bilen tassyklanylan we Türkmenistanyň Adalat ministrligi...

Türkmenistan: Koronawirusyň täze görnüşiniň pandemiýasy

Koronawirusyň täze görnüşiniň pandemiýasynyň dowam etmegi we halkara bileleşigi tarapyndan bu global ähmiýetli wehime garşy göreşmek boýunça durmuşa geçirilýän toplumlaýyn çäreler bilen baglylykda Türkmenistanyň...

Wirusa garşy derman serişdeleri satyn alynar

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Saglyk» Döwlet maksatnamasyny, «Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunyny ýerine ýetirmek, ilatyň saglygyny berkitmek we ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça geçirilýän işleri...