8.9 C
Istanbul
06/07/2020 7:54

Daily Archives: Jun 20, 2020

Täsin robotlar

Italiýaly alymlar tarapyndan dürli suw howdanlarynyň düýbüni, ummanlary öwrenmäge mümkinçilik berýän roboty döretdiler. Alymlaryň bellemegine görä, robotlaryň esasy aýratynlygy, olar suwda ýüzmeýär, ýöne gönüden-göni...

Gülleriň peýdasy

Güller — diňe bir gözi begendirmek bilen çäklenmän, eýsem olar adamlara uly peýda getirip hem bilýärler. Şeýlelik-de käbir ösümlikler mineral ýataklaryny tapmaga kömek edýär....

Ildeşimiz iň gowy türgenleriň sanawynda

Aziýanyň futbol konfederasiýasynyň resmi saýty Russiýanyň milli çempionatynda çykyş eden “Iň gowy aziýaly futbolçyny” saýlamak babatda ses berişlik gurnalýar. Iň gowy futbolçylaryň sanawynda Keisue...

Raýatlara 500 ýewro syýahatçylyk goldawy

Koronawirus ýokanjy sebäpli kynçylyklary başdan geçiren Italiýada syýahatçylyk pudagyny goldamak meýilleşdirilýär. Ýurduň hökümetiniň kararyna laýyklykda, raýatlara 500 ýewro çenli maliýe kömegi berler. Umuman, syýahatçylyk...

Millionerleriň sany 3 esse köpeldi

Dünýäde millionerleriň sany 20 ýyl mundan ozalky görkezijisine görä, 3 esse köpeldi. “Boston Consulting Group” maslahat beriş kompaniýasynyň taýýarlan beýanatyna görä, millionerleriň emlägi hem...

10:1 hasabyndaky futbol duşuşygy

Russiýanyň futbol çempionaty koronawirus sebäpli yglan edilen arakesmeden soňra täzeden başlady. Çempionat garaşylmadyk hasap bilen açyldy. “Soçi” topary bilen “Rostow” toparynyň arasyndaky duşuşyk 10:1...

IRENA guramasy bilen hyzmatdaşlyk pugtalandyrylar

19-njy iýunda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň dowamynda döwletimiziň durmuşyna degişli wajyp meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe...

Uzak aralykdan okatmak ulgamy giňeldiler

19-njy iýunda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň dowamynda döwletimiziň durmuşyna degişli wajyp meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe...

«Boeing 777-200F» ýük uçary satyn alnar

19-njy iýunda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň dowamynda döwletimiziň durmuşyna degişli wajyp meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe...

1 million tonna sement öndürýän 2 zawod gurlar

19-njy iýunda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň dowamynda döwletimiziň durmuşyna degişli wajyp meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Süleýman Demirel Uniwersiteti : Attestat bilen Synagsyz okuwa girmek

Süleýman Demirel uniwersiteti attestat bahalaryň netijesine görä synagsyz ýokary okuw jaýyna kabul edýär. Türkiýäniň öňki Prezidenti Süleýman Demireliň adyny göterýän bu Uniwersitet Isparta şäherinde...

AHAL WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Türkmen milli saz gurallary. Kirişli saz gurallary. Üflenip we kakylyp...

MARY WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Buhgalterçilik hasaba alnyşy. Maliýe we karz. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş. ...

AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI SYÝAHATÇYLYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Myhmanhana hyzmatlary. Syýahatçylyk hyzmatlary. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş (syýahatçylyk pudagynda). Jemgyýetçilik...