8.9 C
Istanbul
09/07/2020 5:19

Daily Archives: Jun 19, 2020

Dünýäniň iň ökde 4 futbolçysy

"Real Madridiň" we Braziliýanyň milli ýygyndysynyň öňki hüjümçisi Ronaldo futbol taryhynda iň gowy hasaplaýan dört oýunçynyň adyny aýtdy. "AZERTAC"-yň habar bermegine görä, “Meniň üçin taryhda...

2020-nji ýylyň iň gowy suratlary

Planetanyň dürli künjeginden gelen fotosuratçylar täsir galdyryjy suratlar bilen bize dünýä hakda täzeçe garaýyş hödürleýär. Okeanlardan daglara, şäherlerden adalara çenli bu suratlar sizi dünýäniň...

Kosmos syýahatçylygy güýçlendirilýär

“Space Perspective” kosmos syýahatçylyk kompaniýasy  täze taslamasy barada maglumatlar ýaýratdy. Şoňa laýyklykda, adamlaryň kosmos giňişligine syýahat etmegine mümkinçilik dörediler. Bir wagtyň özünde 9 adamy...

Emmy baýragynda üýtgeşme

Halkara Telewideniýe akademiýasy, Emmy baýragy üçin iň gowy drama we iň gowy komediýa kategoriýalary boýunça şu ýyldan başlap her ýyl sekiz sany eseriň hödürlenjekdigini...

Türk diplomaty Baş Assambleýanyň başlyklygyna saýlandy

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň mejlisler zalynda Assambleýanyň 75-nji mejlisiniň ýolbaşçysynyň saýlawy geçirildi. Koronawirus ýokanjy sebäpli  Assambleýanyň boş zalyna BMG-ä agza ýurtlaryň wekilleri birme-bir...

Biz nähili pikirlenýäris

Pikirler näme? Bu soraga birnäçe ýyllardan bäri alymlar, lukmanlar we filosoflar jogap gözläp gelipdirler. Bu siziň “pikirler” adalgasyny nähili kesgitlemek isleýşiňize baglydyr. Alymlar stimula...

Bawariýa Alaba şertnamasyny uzaltmakçy

Goragçy Deýwid Alaba Bawariýa bilen täze şertnama gol çekip biler, sebäbi häzirki şertnama 2021-nji ýylyň tomsuna çenli hereket edýär. AZERTAC-yň habar gulugynyň gazeta.ru saýtynda žurnalist...

21-nji iýun Halkara Ýoga güni

Halkara Ýoga güni, ýoganyň ähmiýetini we saglyk üçin peýdalydygyny bellemek maksady bilen her ýyl 21-nji iýunynda bellenilýär. Ýoga, Hindistanda döräp, beden we akyl saglygy...

Amanbibi Mämmedowa: Aýdymly dünýäniň bilbili

  Ajaýyp owaza ýugrulan, owadan aýdymlary diňlesek göwnümiz göterilip, aýdym-saza bolan söýgümiz öňküsinden-de artýar. Bu elbetde, jadyly sungatyň güýjünden habar berýär. Aýdymçy üçin ajaýyp...

«Türkmenistan – ÝB» adam hukuklary boýunça dialog

2020-nji ýylyň 18-nji iýunynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly «Türkmenistan – Ýewropa Bileleşigi» adam hukuklary boýunça Dialogyň çäklerindäki nobatdaky mejlis geçirildi. Duşuşyga türkmen tarapyndan ýurdumyzyň degişli ministrlikleriniň...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Türkmen-Türk hyzmatdaşlygy ara alnyp maslahatlaşyldy

2020-nji ýylyň 8-nji iýulynda Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň ulag pudaklarynyň ýolbaşçylarynyň arasynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly gepleşikler geçirildi. Türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary...

Telekeçiler : Nagt däl pullary nagt görnüşde çykdajy etmek

Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň resmi web saýtynda neşir edilen Türkmenistanyň Merkezi bankynyň başlygynyň 2020-nji 18-nji iýunyndaky 162-iş belgili buýrugy bilen tassyklanylan we Türkmenistanyň Adalat ministrligi...

Türkmenistan: Koronawirusyň täze görnüşiniň pandemiýasy

Koronawirusyň täze görnüşiniň pandemiýasynyň dowam etmegi we halkara bileleşigi tarapyndan bu global ähmiýetli wehime garşy göreşmek boýunça durmuşa geçirilýän toplumlaýyn çäreler bilen baglylykda Türkmenistanyň...

Wirusa garşy derman serişdeleri satyn alynar

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Saglyk» Döwlet maksatnamasyny, «Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunyny ýerine ýetirmek, ilatyň saglygyny berkitmek we ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça geçirilýän işleri...