8.9 C
Istanbul
06/07/2020 8:43

Daily Archives: Jun 18, 2020

Ýewropa ligasy Germaniýada geçiriler

Ýewropa ligasynyň häzirki möwsüminiň soňky ýaryşy 10-njy awgustdan 21-nji awgust aralygynda Germaniýada geçiriler. Bu barada Ýewropa Futbol Assosiasiýalary Bileleşiginiň (UEFA) Baş sekretarynyň orunbasary Jorjio...

Fransiýadaky uly tennis ýaryşy geçiriler

“Roland Garros” tarapyndan berlen beýanata görä, täze görnüşli koronawirus ýokanjynyň ýaýramagy sebäpli yza süýşürilen dünýäniň iň uly ikinji derejedäki tennis ýaryşy bolan Fransiýanyň açyk...

“Garabag” çempion boldy

Azerbaýjanyň Futbol Federasiýasynyň ýerine ýetiriji geňeşi “COVID-19” pandemiýasy sebäpli ýurduň ýokary futbol çempionatyny ýatyrmagy we möwsümiň çempionyny şeýle-de UEFA-nyň gurnamagyndaky ýaryşlara gatnaşjak toparlary gazanan...

Çempionlar ligasy Lissabonda oýnalar

UEFA guramasy 2020-nji we 2021-nji ýyllaryň Çempionlar ligasynyň final oýunlary üçin degişli kararlar kabul etdi. Şeýlelikde, häzirki möwsümiň final duşuşygy Portugaliýanyň Lissabon şäherinde oýnalar....

Timo Werner “Çelsi” toparynda oýnar

Angliýanyň “Çelsi” topary täze möwsümiň öňüsyrasynda ikinji transferini etdi. Bu topar Germaniýanyň “RB Leipzig” toparynyň nemes hüjümçüsi Timo Werner bilen 5 ýyllyk şertnama gol...

Muny bilmek gyzykly

Ýylan dersini çalşyp otyrka göreji kör bolýar. Dünýäde iň uzyn at 1478 harpdan durýar. Akwariumdaky balyklaryň huşy bary-ýogy 10 sekunt ýatlap bilýär. Asminoklaryň...

Iň Gowy Eserler Bäsleşýär: Ata Watan Eserleri Bäsleşigi

Türkiýede bilim alýan Türkmenistanly talyplaryň arasynda geçirilýän “Kitap okamagyň peýdalary” atly döredijilik bäsleşiginde   eserler kabul edişlik tamamlandy. "Ata Watan Eserleri" döredijilik bäsleşiginiň täze tapgyrynda 26...

Ösümlik psihologiýasy

Häzirki döwürde ösümlikleriň ýaşaýşyny, ösüşini, köpelişini, peýdasyny, zyýanyny, daşky şertleriň dürli  täsirlerini köp sanly bilermenler tarapyndan  öwrenildi. Ösümlikleriň duýmak, syzmak, goranmak, habar bermek ýaly...

Injir hakda kelam agyz

Ösümlik we haýwanat dünýäsi janly tebigatda özboluşly orny tutýar. Ýaşaýşynyň dowamynda biri - biri bilen  aýrylmaz baglanşykly bolýar.  Esasan hem tebigatda ösümlikleriň gülleri mör...

Milli Liderimiziň Balkan welaýatyna iş sapary

17-nji iýunda Balkan welaýatynda iş saparynda bolan hormatly Prezidentimiz sebitiň ekerançylyk meýdanlarynda, daýhan hojalyklarynda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy. Hormatly Prezidentimiz dikuçarda Bereket etrabynyň...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Süleýman Demirel Uniwersiteti : Attestat bilen Synagsyz okuwa girmek

Süleýman Demirel uniwersiteti attestat bahalaryň netijesine görä synagsyz ýokary okuw jaýyna kabul edýär. Türkiýäniň öňki Prezidenti Süleýman Demireliň adyny göterýän bu Uniwersitet Isparta şäherinde...

AHAL WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Türkmen milli saz gurallary. Kirişli saz gurallary. Üflenip we kakylyp...

MARY WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Buhgalterçilik hasaba alnyşy. Maliýe we karz. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş. ...

AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI SYÝAHATÇYLYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Myhmanhana hyzmatlary. Syýahatçylyk hyzmatlary. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş (syýahatçylyk pudagynda). Jemgyýetçilik...