8.9 C
Istanbul
06/07/2020 8:08

Daily Archives: Jun 17, 2020

«Tesla» kompaniýasyndan täze rekord

Soňky wagtlarda “Tesla” kompaniýasynyň özüniň elektrik ulaglary bilen dünýädäki meşhurlygy artýar. Kompaniýanyň esaslandyryjysy Elon Muskyň eýeçiligindäki elektrik awtoulag tehnologiýasynyň öňdebaryjy kompaniýasy “Tesla” täze üstünlik...

“Ýazuw sungaty” kitaby türk dilinde

Ussat ýazyjy Stiwen Kingiň “Ýazuw sungaty” atly kitabynyň türk dilindäki terjimesi 22-nji iýunda tekjelerde bolar. Bu kitap 2000-nji ýylda neşir edilip, okyjylara ýetirildi. Ajy we...

100 günden soňra “Premier Liga” başlaýar

Angliýanyň “Premier Ligasy” 100 günlük arakesmeden soňra täzeden başlanýar. Iň soňky gezek bu ligada futbol duşuşygy 9-njy martda geçirilipdi.  Şol duşuşykda “Lester Siti” “Aston...

Şu gün Italiýanyň kubogynyň eýesi belli bolar

Italiýada futbol kubok oýunlary bilen gaýdyp geldi.Geçen hepde Italiýa kubogynyň iki ýarym final duşuşygy geçirildi. Iki duşuşygyň jeminde “Ýuwentus-Milan” (1: 1 we 0: 0), “Napoli-Inter” ...

18-nji iýun – Halkara piknik güni

Halkara piknik (açyk asmanda dynç almak) güni şu gün 18-nji iýunda bellenilýär. Bu baýramçylyk adamlaryň açyk howada gezmäge we birek-biregiň arasynda ysnyşykly gatnaşygy artdyrmaga...

Robot it satuwa çykýar

ABŞ-nyň “Boston Dynamics” tehnologiýa firmasy tarapyndan öndürilen “Spot” atly robot it satuwa çykarylýar. Kompaniýa, diňe käbir saýlanan kompaniýalar tarapyndan ulanylyp bilinjek robotyň umumy satuwynyň uzak...

Her bir ýeňiş üçin 3 müň agaç

Angliýanyň “Arsenal” toparynyň goragçysy Hektor Bellerin dünýäde tokaý zolaklarynyň döredilmegi hem-de olaryň sanynyň köpeldilmegine goşant goşmak maksady bilen haýyr-sahawat kompaniýasyna goşulmagy makul bildi. 25 ýaşly...

Türkmenistan bilen Sierra-Leone Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklar ýola goýuldy

2020-nji ýylyň 15-nji iýunynda Türkmenistanyň Eýran Yslam Respublikasyndaky Ilçihanasynyň binasynda Türkmenistan bilen Sierra-Leone Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklary ýola goýmak hakynda Teswirnama gol çekmek dabarasy...

NBA-da oýunçylar akylly ýüzük geýerler

Öňümizdäki NBA möwsüminde koronawirusy yzarlamak üçin tehnologiýa goldaw berler. NBA oýunlarynda oýunçylaryň koronawirus alamatlary akylly halka bilen yzarlanar. Koronawirus pandemiýasy sebäpli togtadylan Milli basketbol...

“Zoom-yň” girdejisi kesgitlenildi

Soňky birnäçe aýda “Zoom-yň” ulanyjylarynyň sanyny 10 milliondan 300 milliona çenli artdyrdy we 2020-nji ýylda bazar bahasyny 250 göterim ýokarlandyrdy. Öýden iş alyp barýan...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Süleýman Demirel Uniwersiteti : Attestat bilen Synagsyz okuwa girmek

Süleýman Demirel uniwersiteti attestat bahalaryň netijesine görä synagsyz ýokary okuw jaýyna kabul edýär. Türkiýäniň öňki Prezidenti Süleýman Demireliň adyny göterýän bu Uniwersitet Isparta şäherinde...

AHAL WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Türkmen milli saz gurallary. Kirişli saz gurallary. Üflenip we kakylyp...

MARY WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Buhgalterçilik hasaba alnyşy. Maliýe we karz. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş. ...

AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI SYÝAHATÇYLYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Myhmanhana hyzmatlary. Syýahatçylyk hyzmatlary. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş (syýahatçylyk pudagynda). Jemgyýetçilik...