8.9 C
Istanbul
09/07/2020 3:47

Daily Archives: Jun 16, 2020

“Altyn köl”: köle jemgyýetçilik ulaglary gatnar

Dabarada «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň ýolbaşçysy O.Suhanow haýsy belgili jemgyýetçilik ulaglarynyň «Altyn köle» yzygiderli gatnawlary ýerine ýetirjekdigini habar berdi. Olar 11, 7 we 82 belgili ýolagçy...

“Altyn köl”: Suwa düşmek üçin kepilnama berler

Dabarada saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesow çykyş etdi. Kölüň ekologiýa ýagdaýy we onuň suwunyň arassalyk derejesi ýokary görkezijilere eýedir hem-de kesgitlenen kada...

“Altyn top” baýragy üçin esasy 10 dalaşgär

“Goal” portaly şu ýyl "Altyn top" baýragyny gazanmak ähtimallygy ýokary bolan oýunçylaryň sanawyny düzdi. Sanawda öňdeligi Robert Lewandowski eýeleýär. Germaniýanyň “Bawariýa” toparynyň polýak hüjümçisi...

“Galaxy A71” satuwa çykar

Orta derejede A seriýaly smartfonlaryň iň naýbaşylarynyň biri bolan “Samsung” kompaniýasynyň 5G ulgamy birikdirilen “Galaxy A71”  akylly telefony 19-njy iýundan başlap ABŞ-da satuwa çykar. Aprel...

“Golden Boy” baýragyny kim alar?

“Tuttosport” neşiri 2020-nji ýylyñ Ýewropanyñ iñ gowy ýaş oýunçysy adyna mynasyp boljak oýunçylaryñ sanawyny çykardy. Bu baýrak "Golden Boy" diýip atlandyrylýar. Baýraga mynasyp boljak...

4 ýurtdan sanjym üçin 750 million ýewro

Italiýa, Germaniýa, Niderlandlar we Fransiýa ýaly döwletler Angliýada ýerleşýän “AstraZeneca” derman kärhanasynyň “Covid-19” sanjymynyň 300 million dozasy üçin 750 million ýewro tölär. Angliýa-şwesiýa hyzmatdaşlygynda hereket...

Adam eli degmedik meýdanlar

ABŞ-nyň Milli geografiki jemgyýeti we Kaliforniýa uniwersiteti tarapyndan geçirilen gözleglere görä, planetamyzdaky buzsyz topraklaryň ýarysyna golaýynyň adam eliniň degmändigi habar berilýär. “Science Daily”-iň habaryna görä...

“Altyn köl” – döwrebap dynç alyş zolagy

Aşgabadyň Bagtyýarlyk etrabynyň çäginde ýerleşýän kölüň kenarynda gurlan dynç alyş düzümine degişli desgalar toplumynyň açylyş dabarasy boldy. Oňa hormatly Prezidentimiz hem gatnaşdy. Gysga wagtyň içinde...

Katar dünýä çempionatyna taýýarlanýar

2022-nji ýylda Katarda geçiriljek futbol boýunça dünýä çempionaty üçin gurlan üçünji stadionyň açylyş dabarasy geçirildi. “Gulf Times” neşiriniň habaryna görä, dünýä çempionatyny ýokary derejede...

Messi täze rekord bilen gaýdyp geldi

Ispaniýanyň «Barselona» toparynyň hüjümçisi Lionel Messi koronawirus ýokanjy sebäpli wagtlaýynça ýatyrylyp, täzeden başlanan çempionatyň 28-nji tapgyrynda «Malýorka» topary bilen geçirilen duşuşykda bir gezek tapawutlanyp,...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Türkmen-Türk hyzmatdaşlygy ara alnyp maslahatlaşyldy

2020-nji ýylyň 8-nji iýulynda Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň ulag pudaklarynyň ýolbaşçylarynyň arasynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly gepleşikler geçirildi. Türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary...

Telekeçiler : Nagt däl pullary nagt görnüşde çykdajy etmek

Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň resmi web saýtynda neşir edilen Türkmenistanyň Merkezi bankynyň başlygynyň 2020-nji 18-nji iýunyndaky 162-iş belgili buýrugy bilen tassyklanylan we Türkmenistanyň Adalat ministrligi...

Türkmenistan: Koronawirusyň täze görnüşiniň pandemiýasy

Koronawirusyň täze görnüşiniň pandemiýasynyň dowam etmegi we halkara bileleşigi tarapyndan bu global ähmiýetli wehime garşy göreşmek boýunça durmuşa geçirilýän toplumlaýyn çäreler bilen baglylykda Türkmenistanyň...

Wirusa garşy derman serişdeleri satyn alynar

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Saglyk» Döwlet maksatnamasyny, «Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunyny ýerine ýetirmek, ilatyň saglygyny berkitmek we ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça geçirilýän işleri...