8.9 C
Istanbul
06/07/2020 9:32

Daily Archives: Jun 15, 2020

Pişikler hakynda gyzykly maglumatlar

Iň uly ýyrtyjy pişikler Sibir ýa-da Amur erkek gaplaňlarynyň ortaça uzynlygy burnundan guýrugynyň ahyryna çenli 2.7 – 3.3 m. Beýikligi 1 – 1.07 m we...

Suratkeşligiň peýdasy

Hakykatdanam, surat çekmek diňe bir özüne çekiji bolman, eýsem çagalar üçin hem, uly ýaşlylarada peýdaly bir serişdedir. Surat çekilende beýniniň iki ýarym şary hem...

Dünýäniň iň uly smartfon öndürijisi

«Counterpoint Research» gözleg gullugynyň berýän maglumatlaryna görä, “Huawei” kompaniýasy häzirki wagtda dünýäde iň uly smartfon öndürijisi bolup, “Samsung” kompaniýasyndan öňe saýlandy. «Counterpoint Research» we...

Mourinýo hem Silwa bilen gyzyklanýar

Fransiýanyň PSŽ toparynyň braziliýaly goragçysy Tiago Silwanyň topary bilen şertnamasynyň möhleti tamamlanyp barýar. Topar bu ökde oýunçysy bilen şertnamasynyň möhletini uzaltmagy göz öňünde tutmaýar. Şonuň...

Dünýäniň iň kiçi skeýtiniň satuwyna başlandy

Tehnologiýanyň çalt depginlerde ösmegi bilen ulag ulgamyndaky önümçilik hem köp dürlüliligi bilen hemmeleri haýran galdyryp barýar. Muňa Ýaponiýada öndürilen skeýti görkezmek bolar. Ol şäher...

Elektrikli ulaglarynyň sany 7,2 milliona ýetdi

Halkara Energetika Guramasynyň (IEA) taýýarlan global elektrikli ulaglar boýunça 2020-nji ýyldaky hasabatyna görä, geçen ýyl dünýädäki awtoulag satuwy 15 göterim azaldy, elektrikli awtoulaglaryň satuwy...

Elektromobillere ynam bildirýärler

Ýewropa Bileleşiginde hereketlendirijisi elektrik togy bilen işleýän ulaglaryň sany kem-kemden ýokarlanýar. Şu ýylyň birinji çärýeginde täze öndürilen ulaglaryň möçberi 6,8 göterim ýokarlandy. «BBJ» işewürlik gazetiniň...

15-nji iýun – Bütindünýä ýel güni

15-nji iýunda planetamyzda Bütindünýä ýel güni bellenilýär. Şeýle üýtgeşik günüň döredilmegi nilen baglanyşykly başlangyç bilen Ýel energiýasy boýunça Ýewropa assosiasiýasy we ýel energiýasy boýunça...

Kitap okamagyň peýdalary

Kitap okamak adamy diňe bir gerekli maglumatlar bilen üpjün etmän, eýsem adamyň içki dünýäsini baýlaşdyrýar. Biz – ynsanlar, bedenimiz üçin gerek bolan witaminlere baý ir-iýmişleri...

“Napoliniň” taryhynda iň köp pökgi geçiren oýunçy

Belgiýaly hüjümçi Dries Mertens Italiýanyň “Napoli” toparynyň taryhynda iň köp pökgi geçiren oýunçy boldy. Şenbe gününde “Inter” bilen Italiýa kubogynyň ýarym finalynyň ikinji oýunda...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

“Panasonic” täze gulaklygy bilen tanyşdyrar

“Panasonic” kompaniýasy özüniň täze “RZ-S300W” atly täze görnüşli gulaklyklaryny alyjylara ýetirýär. “RZ-S300W” ady bilen tanyşdyrylan gulaklyklaryň üç görnüşi bar. Olaryň ählisi hem müşderileri kanagatlandyrjak...

Messi “Barselonadan” gidip biler

Lionel Messi 2021-nji ýylda gutarýan şertnamany uzaltmak baradaky gepleşikleri togtatdy. Ispaniýanyň “Barselona” toparynyň argentinaly hüjümçisiniň bu topardan gidip biljekdigi mälim edilýär. Bu barada “Cadena...

“Barselonanyň” 9000-nji goly

Ispaniýanyň güýçli toparlaryndan biri hasaplanýan “Barselona” toparynyň futbol taryhyndaky 9000-nji goly hasaba alyndy. Bu gol “Barselona” bilen “Wilýareal” toparlarynyň arasyndaky 34-nji tapgyryň duşuşygynda bolup...

“Zenit” Russiýanyň çempiony boldy

Russiýanyň futbol boýunça ýokary ligasy bolan “Premier Liganyň” 2019-2020-nji möwsümdäki çempiony mälim boldy. Ol hem “Zenit” toparydyr. “Zenit” topary çempionatyň 26-njy tapgyrynda myhmançylykda “Krasnodar” toparyny...