8.9 C
Istanbul
06/07/2020 8:24

Daily Archives: Jun 13, 2020

Duşuşyk Abu-Dabi şäherinde geçirilip bilner

UFC ýeňil agramyň çempiony Russiýaly Habib Nurmagomedow bilen Amerikaly Jastin Getžiniň arasyndaky söweşiň nirede bolup biljekdigi belli boldy. UFC-iň prezidenti Dana Waýt, ESPN-de geçiriljek...

Kitap görnüşinde ýasalan telefon

Geçen güýzde, Microsoft kompaniýasy iki ekranly kitap görnüşinde öndürilen “Surface Duo” akylly telefony ýaly birnäçe täze enjam hödürledi. Ilkibaşda “Surface Duo” -nyň diňe 2020-nji...

14-nji iýun Bütindünýä donor ganynyň gününi

Her ýyl 14-nji iýunda dünýäniň ýurtlary Bütindünýä donor ganynyň gününi belleýärler. 2004-nji ýylda döredilen bu çäre, gan we gan önümleriniň ygtybarlydygyna düşünmek we donor...

Redmi telefony halkara setifikata mynasyp boldy

M2006C3LG belgili Redmi telefony ýakynda FCC şahadatnamasyny aldy. Käbir maglumatlara görä, bu smartfon öňümizdäki Redmi 9A bolup biler. Bu smartfon MIUI 12 operasiýa ulgamy...

Oskar täzelikleri

Halkara Kinematografiýa baradaky komiteti we ylymlar akademiýasy, COVID-19 pandemiýasy sebäpli ýatyrylan filmler we festiwallar üçin 2021-nji ýylyň 28-nji fewralynda geçiriljek 93-nji Oskar baýraklaryna üýtgeşmeler...

Formula 1 sportunda täsin waka

“Formula 1” sportunyň direktory Ross Braun sürüjileriň baýrak gowşurylyş dabarasyny nähili geçiriljekdigini aýtdy. Münberde däp bolşy ýaly baýraklary gowşurmagyň entek mümkin däldigini Braun belledi. Ross...

Dokma pudagy: eksport artdyrylar we milli brendler dörediler

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow içerki we daşarky bazarlarda dokma önümleriniň ýerlenilýän mukdaryny artdyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Wise-premýeriň...

Ynamly finala tarap

"Ýuwentus” bilen “AC Milan” toparlarynyň arasynda geçirilen “Italiýa kubogynyň” ikinji ýarym final oýuny deňme-deň tamamlandy. Duşuşygyň 16-njy minutynda ýer eýeleri, “Milanyň” goragçysy Andrea Kontiniň jerime...

Halkara maliýe düzümleri bilen işjeň hyzmatdaşlyk

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow döwlet Baştutanymyzyň geçen ýylyň dekabr aýynda gol çeken Kararyna laýyklykda kabul edilen Türkmenistanyň...

Metallurgiýa kremnisiniň önümçiligi ýola goýlar

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýew Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginde ýerli çig mallaryň esasynda metallurgiýa kremnisiniň önümçiligini ýola goýmak boýunça alnyp...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Süleýman Demirel Uniwersiteti : Attestat bilen Synagsyz okuwa girmek

Süleýman Demirel uniwersiteti attestat bahalaryň netijesine görä synagsyz ýokary okuw jaýyna kabul edýär. Türkiýäniň öňki Prezidenti Süleýman Demireliň adyny göterýän bu Uniwersitet Isparta şäherinde...

AHAL WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Türkmen milli saz gurallary. Kirişli saz gurallary. Üflenip we kakylyp...

MARY WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Buhgalterçilik hasaba alnyşy. Maliýe we karz. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş. ...

AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI SYÝAHATÇYLYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Myhmanhana hyzmatlary. Syýahatçylyk hyzmatlary. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş (syýahatçylyk pudagynda). Jemgyýetçilik...