8.9 C
Istanbul
06/07/2020 7:52

Daily Archives: Jun 12, 2020

Elektrik ulag öndürmekde öňe saýlanar

“Ford” soňky birnäçe ýylda iň meşhur “F-150” kysymly awtoulagyň ähli elektrik görnüşini öndürjekdigini wada berdi. Indi kompaniýa, Merrill Linçiň amerikan bankynyň täze gözlegine görä,...

Amatly hem ýokary hilli

Hytaýyň önümçilik ägirdi “Xiaomi” -iň tekjelerinde dürli önümler bar. Köp adamyň bu kompaniýany “smartfon kompaniýasy” hökmünde bilýändigine garamazdan, Xiaomi aslynda ondan başga-da ençeme önümi...

Energiýa tygşytlaýan Gün bazasy

Awstraliýanyň Korol Melburun tehnologiýa institutynyň alymlary «Gün baza» atly täze enjam oýlap tapdylar. Institutyň alymlarynyň bellemegine görä, bu ýaşaýjylaryň elektrik energiýasynyň 50% -ini tygşytlamaga...

Haýwanlaryň aýak yzlary

Gunduz. Gunduzlaryň 5 barmagy we giň ýassyjaklary bar. Barmaklarynyň arasyndaky ýargakdan (etiň daşyndaky perde) ýaňa palçykda olaryň aýak yzlary gaty bulaşyk we düşnüksiz görünýändir Suw...

Bill Geýts nädip başardy?

1955-nji ýylda ABŞ-nyň Waşington ştatynda doglan Bill Geýts ýagşy niýetli, alçak, sadaja oglanjykdy. Ol 12 ýaşlarynda wagty dosty Paul Allen bilen bilelikde tehnologiýa bilen...

Saglyk – altyn açar

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň jemgyýetçilik durmuşynyň ähli ugurlarynda gazanylýan üstünlikler raýatlarymyzyň başyny göge ýetirýär. Halkymyzyň döredijilik ylhamynyň ganatlanmagyna badalga bolan ýeňişli sepgitler täze-täze...

Paýtagtymyzyň tomaşa jaýlarynda bu hepde

Paýtagtymyzyň ýaşaýjylaryna bu hepdäniň dynç günlerinde hem gyzykly tomaşalar garaşýar. Bular barada «Edebiýat we sungat» gazetiniň 12-nji iýunyndaky sanynda şeýle maglumat berilýär. Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat...

Dünýäniň iň beýik gorizontal binasy açyldy

“Raffles City Chongqing” atly giň göwrümli taslama 4,8 milliard dollara deň bolup, ol amerikaly, kanadaly we ysraýylly arhitektor Moşe Safdi tarapyndan taslamalaşdyryldy. Taslama 8...

Türkmenistanyň daşary işler ministri BMGÖM-iň wekili bilen duşuşdy

2020-nji ýylyň 11-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň BMG-niň Ösüş Maksatnamasynyň Administratorynyň orunbasary we BMG-niň ÖM-nyň Ýewropa we GDA ýurtlary boýunça Sebitleýin...

Türkmenistan bilen Hytaýyň arasynda geňeşmeler geçirildi

2020-nji ýylyň 11-nji iýunynda Türkmenistanyň we Hytaý Halk Respublikasynyň daşary syýasat edaralarynyň arasynda wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geňeşmeler geçirildi. Türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Süleýman Demirel Uniwersiteti : Attestat bilen Synagsyz okuwa girmek

Süleýman Demirel uniwersiteti attestat bahalaryň netijesine görä synagsyz ýokary okuw jaýyna kabul edýär. Türkiýäniň öňki Prezidenti Süleýman Demireliň adyny göterýän bu Uniwersitet Isparta şäherinde...

AHAL WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Türkmen milli saz gurallary. Kirişli saz gurallary. Üflenip we kakylyp...

MARY WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Buhgalterçilik hasaba alnyşy. Maliýe we karz. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş. ...

AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI SYÝAHATÇYLYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Myhmanhana hyzmatlary. Syýahatçylyk hyzmatlary. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş (syýahatçylyk pudagynda). Jemgyýetçilik...