8.9 C
Istanbul
06/07/2020 9:12

Daily Archives: Jun 10, 2020

Türkmenistanyň Prezidenti Mary welaýatynda

Düýn  Mary welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welaýaty durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamalarynyň ýerlerde durmuşa geçirilişi, ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin işleriň...

Türkiye Uluslararası uçuşlara başlıyor

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan yurt dışı uçuşlarıyla ilgili kişisel Twitter hesabında paylaşımda...

“Huawei”-den täze smartfon

Hytaýyň “Huawei” kompaniýasy şu aýyň dowamynda «Enjoy 20 Plus» atly akylly telefonyny tanyşdyrmagy meýilleşdirýär. Kompaniýa bu akylly telefony iýun aýynyň 24-ine müşderilere ýetirmegi maksat...

Täze tutluşyklaryň senesi kesgitlendi

Täze taslamanyñ birinji çempionaty 11-nji iýulda geçiriler. UFC guramasynyñ ýolbaşçysy Dana Uaýt ahyrsoñy geçiriljek duşuşyklaryñ haýsy meýdançada geçiriljekdigini mälim etdi. UFC-nyñ “Twitter” sahypasynda Dana...

Peýdaly maslahatlar

Eger-de hozy birnäçe minut howurpeçde saklasaň, ony döwüp daşyny arassalamak aňsatlaşar. Mikrotolkunly peç näçe seresaply ulanylsa-da, onuň iç ýüzünde ýuwup aýrylmagy örän kyn...

Dünýäniň iň kiçi küşt tagtasy

Türkiýäniň Aýdyn welaýatynyň Kuşadasy etrabynda ýaşaýan kiçi eserleri döredýän suratkeş Nejati Korkmaz dünýäniň iň kiçi küşt tagtasyny ýasady. 9 millimetrlik mikro işini 5 aýyň...

Sport türgenlerini geýindiren “ADI DASSLER” nädip başardy?

Adolf Dassler 1900-nji ýylyň  3-nji noýabrynda Germaniýanyň Bawariýa welaýatynda garyp maşgalada dogulýar. Maşgala ýagdaýy pesdi. Kakasy aýakgap öndürýän fabrigiň ýönekeý işçisidi. Şol sebäpli kakasy...

Bulary bilmek gyzykly

Adam organizminde 1% suw ýetmezçilik etse, agyz boşlugy gurap başlaýar, 5% ýetmezçilik etse adam huşuny ýitirýär. Eger-de 10% ýetmezçilik etse, onda adamda ölüm...

Magtymguly – beýik söz ussady

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyz hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda bedew bady bilen okgunly öňe barýar. Özüniň danalygy, ýiti pähim-paýhasy, öňdengörüjiligi bilen türkmen...

Messiniň artykmaçlygy

Ispaniýanyñ çempionatynda oýun çalşygy geçirilen mahalynda köp peýda berýän oýunçy Lionel Messi diýip, “AS” metbugaty habar berýär. Maglumatlara görä, Messi özüniñ futbol ýolunda ätiýaçlyk...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Messi “Barselonadan” gidip biler

Lionel Messi 2021-nji ýylda gutarýan şertnamany uzaltmak baradaky gepleşikleri togtatdy. Ispaniýanyň “Barselona” toparynyň argentinaly hüjümçisiniň bu topardan gidip biljekdigi mälim edilýär. Bu barada “Cadena...

“Barselonanyň” 9000-nji goly

Ispaniýanyň güýçli toparlaryndan biri hasaplanýan “Barselona” toparynyň futbol taryhyndaky 9000-nji goly hasaba alyndy. Bu gol “Barselona” bilen “Wilýareal” toparlarynyň arasyndaky 34-nji tapgyryň duşuşygynda bolup...

“Zenit” Russiýanyň çempiony boldy

Russiýanyň futbol boýunça ýokary ligasy bolan “Premier Liganyň” 2019-2020-nji möwsümdäki çempiony mälim boldy. Ol hem “Zenit” toparydyr. “Zenit” topary çempionatyň 26-njy tapgyrynda myhmançylykda “Krasnodar” toparyny...

Süleýman Demirel Uniwersiteti : Attestat bilen Synagsyz okuwa girmek

Süleýman Demirel uniwersiteti attestat bahalaryň netijesine görä synagsyz ýokary okuw jaýyna kabul edýär. Türkiýäniň öňki Prezidenti Süleýman Demireliň adyny göterýän bu Uniwersitet Isparta şäherinde...