8.9 C
Istanbul
09/07/2020 4:12

Daily Archives: Jun 9, 2020

Türkmen-eýran serhedinde täze awtomobil köprüsi açyldy

2020-nji ýylyň 8-nji iýunynda türkmen-eýran serhediniň çägindäki «Sarahs-Sarahs» gözegçilik-geçiriş nokadynda Tejen derýasynyň üstünden geçýän täze awtomobil köprüsiniň açylyş dabarasy geçirildi. Çärä Türkmenistanyň sungat ussatlarynyň...

NASA-dan Aýa sapar

ABŞ-nyň kosmos agentligi (NASA) köp ýyldan soňra ilkinji gezek Aýa astronawt ibermegi göz öňünde tutýar. Munuň üçin hususy kosmos kompaniýasy bilen ylalaşyk gazanyldy. NASA...

“Barselona” 100 million ýewrodan ýüz öwürdi

Ispaniýanyň "Barselona" topary özüniň düzümindäki iň ýaş futbolçylaryň biri bolan Ansu Fati üçin gelen teklibi kabul etmedi. Bu futbolçyny satyn almak üçin Angliýanyň "Mançester...

Aziýanyň futbol ýaryşlarynyň bijeleri

Dünýäde emele gelen koronawirus ýokanjy sebäpli togtadylan sport ýaryşlary täzeden güýç alyp ugrady. Aziýanyň futbol konfederasiýasynyň habar bermegine görä, öňümizdäki hepde AFK U-19 hem-de...

Bütindünýä banky boýunça dünýäniň ykdysady görkezijileri

Bütindünýä banky dünýäniň ykdysadyýeti babatda täze görkezijileri çap etdi. Şoňa laýyklykda, koronawirus ýokanjy sebäpli 2020-nji ýylda dünýän ykdysadyýeti 5,2 göterim pese gaçar. Iýun aýynyň...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Türkmen-Türk hyzmatdaşlygy ara alnyp maslahatlaşyldy

2020-nji ýylyň 8-nji iýulynda Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň ulag pudaklarynyň ýolbaşçylarynyň arasynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly gepleşikler geçirildi. Türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary...

Telekeçiler : Nagt däl pullary nagt görnüşde çykdajy etmek

Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň resmi web saýtynda neşir edilen Türkmenistanyň Merkezi bankynyň başlygynyň 2020-nji 18-nji iýunyndaky 162-iş belgili buýrugy bilen tassyklanylan we Türkmenistanyň Adalat ministrligi...

Türkmenistan: Koronawirusyň täze görnüşiniň pandemiýasy

Koronawirusyň täze görnüşiniň pandemiýasynyň dowam etmegi we halkara bileleşigi tarapyndan bu global ähmiýetli wehime garşy göreşmek boýunça durmuşa geçirilýän toplumlaýyn çäreler bilen baglylykda Türkmenistanyň...

Wirusa garşy derman serişdeleri satyn alynar

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Saglyk» Döwlet maksatnamasyny, «Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunyny ýerine ýetirmek, ilatyň saglygyny berkitmek we ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça geçirilýän işleri...