No menu items!
8.9 C
Istanbul
06/07/2020 7:33
No menu items!

Daily Archives: Jun 8, 2020

Altyn köl» : Dynç almagyň oňaýly häzirki zaman zolagy

Milli Liderimiz düýn gündogar welaýata ugramazdan öň, paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýewiň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimi Ý.Gylyjowyň gatnaşmagynda iş maslahatyny...

Türkmenistanyň Prezidenti Lebap welaýatynda

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Lebap welaýatyna ugrady. Döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň 5-nji iýunda geçirilen mejlisinde şu aýda ýurdumyzyň welaýatlarynda...

Halkara gatnaşyklarynda köp ulanylýan diplomatik adalgalar

Akkreditlemek - bir döwletiň hökümetiniň ýanynda başga bir döwletiň diplomatik wekilini bellemek we onuň öz wezipesine girişmek işidir. Akkreditlenmek diplomatik wekili hat arkaly aýratyn...

Üýtgeşik baýdakly ýurt

Haçanda biz dünýäniň milli baýdaklarynyň diagrammasyna seredenimizde Nepalyň baýdagy gözümize başgaça görünýär. Nepal häzirki zaman dünýäsinde gönüburçly milli baýdagy bolmadyk ýeke-täk ýurtdyr. Nepalyň milli...

“Akylly” perdeler peýda boldy

“Xiaomi” kompaniýasy  akylly öýler üçin täze önüm hödürledi. Ol hem “Xiaomi Mi Smart Perde” atly akylly awtomatiki perdeler ulgamydyr. “Xiaomi Mi Smart Perde” ulgamy...

Maska arassalaýan enjam

Antalýada orta mekdep okuwçysy Egemen Dogan Janpolat koronawirusy çäreleriniň çäginde öýünde bolanda maskanyň aşa köp ulanylmagynyň öňüni almak üçin 'sterilizasiýa gutusy' döretdi. Gutynyň içinde...

Iň köp çykdajyly topar

Angliýanyñ “Premýer liga” toparlarynyñ soñky bäş ýylyñ çykdajysy köp bolan toparlaryñ sanawy düzüldi. Sanaw “Transfermarkt” portalyñ maglumatlary esasynda taýýarlandy. Sanawda birinji orunda "Mançester Siti" topary...

Uly binalar

20 – 30 ýyl mundan ozal, polat we betondan gurlan has uly desgalary göz öňüne getirmek hem mümkin däldi. Emma häzirki döwürde inženerleriň, arhitektorlaryň...

Iwanowiç “Zenitden” gidýär

Serbiýaly merkez goragçy Branislaw Iwanowiç tomusda Sankt-Peterburg şäheriniñ "Zenit" toparyny terk eder. "Sportski žurnal" internet neşiriniň habar bermegine görä, “Zenit” toparynyñ ýolbaşçylary 36 ýaşly...

Kino sungatynyň ägirdine uly hormat

Türk kinosynyň ägirtleriniň biri bolan Kemal Sunalyň aradan çykanynyň 20 ýyllygynyň hatyrasyna pul çap edildi. Onda Ýewropanyň Merkezi banky tassyklamagy esasynda 5 müň sany...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Süleýman Demirel Uniwersiteti : Attestat bilen Synagsyz okuwa girmek

Süleýman Demirel uniwersiteti attestat bahalaryň netijesine görä synagsyz ýokary okuw jaýyna kabul edýär. Türkiýäniň öňki Prezidenti Süleýman Demireliň adyny göterýän bu Uniwersitet Isparta şäherinde...

AHAL WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Türkmen milli saz gurallary. Kirişli saz gurallary. Üflenip we kakylyp...

MARY WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Buhgalterçilik hasaba alnyşy. Maliýe we karz. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş. ...

AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI SYÝAHATÇYLYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Myhmanhana hyzmatlary. Syýahatçylyk hyzmatlary. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş (syýahatçylyk pudagynda). Jemgyýetçilik...