8.9 C
Istanbul
09/07/2020 4:59

Daily Archives: Jun 6, 2020

Kinoprokatynyň ýitgisi 6 milliard bolar

Häzirki wagtda ABŞ-da ençeme kinoteatrlar koronawirus ýokanjy sebäpli wagtlaýynça çäklendirildi. Emma muňa garamazdan ABŞ-nyň poçta ulgamy şu ýylda kinoprokatdan hökümete gelýän girdejiniň ýitgisini kesgitledi. Jorjiýa,...

Arassa eller — sagdynlygyň baş şerti

Şahsy arassaçylyk düzgünleriniň berjaý edilmegi ýokanç keselleriň öňüni almakda uly ähmiýete eýedir. Dürli ýokanç keselleriň öňüni almak üçin her bir adam, ylaýta-da, çagalar...

Russiýa konstitusion özgertmeler ýolunda

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimr Putin 1-nji iýulda ýurtda konstitusion özgertmeler girizmek boýunça ses berişlik geçiriljekdigini mälim etdi. Ady agzalan özgertmeleriň hatarynda prezidentlik möhletini uzaltmak...

Saglyk ulgamyna bagyşlanan brifing

2020-nji ýylyň 5-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde halkara guramalary bilen işjeň hyzmatdaşlygyň netijesinde milli derejede kabul edilen Türkmenistanyň ýiti ýokanç kesele garşy taýýarlygyny...

Türkmenistanda galla oragyna badalga berildi

Ýurdumyzda 5-nji iýunda galla oragyna badalga berildi. Ahal, Lebap we Mary welaýatlarynyň daýhanlary galla oragyna girişdiler. Balkan we Daşoguz welaýatynyň gallaçylary bolsa olara 12-nji...

Hakimi “Real Madride” dolanar

Häzirki wagtda Germaniýanyň “Borussiýa Dortmund” toparynda kärendesine çykyş edýän Aşraf Hakimi geljek möwsümde Ispaniýanyň “Real Madrid” toparyna dolanyp geler.  21 ýaşly futbolçy Madrid toparynyň...

Grin kart: ýeňijiler mälim ediler

ABŞ-nyň hökümetiniň öz raýaty bolmadyk adamlara Amerikada ýaşamaga we işlemäge mümkinçilik berýän “Grin kart” atly resminamanyň ýeňijileri mälim ediler. Şu gün ýagny 6-njy iýunda bu...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Türkmen-Türk hyzmatdaşlygy ara alnyp maslahatlaşyldy

2020-nji ýylyň 8-nji iýulynda Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň ulag pudaklarynyň ýolbaşçylarynyň arasynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly gepleşikler geçirildi. Türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary...

Telekeçiler : Nagt däl pullary nagt görnüşde çykdajy etmek

Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň resmi web saýtynda neşir edilen Türkmenistanyň Merkezi bankynyň başlygynyň 2020-nji 18-nji iýunyndaky 162-iş belgili buýrugy bilen tassyklanylan we Türkmenistanyň Adalat ministrligi...

Türkmenistan: Koronawirusyň täze görnüşiniň pandemiýasy

Koronawirusyň täze görnüşiniň pandemiýasynyň dowam etmegi we halkara bileleşigi tarapyndan bu global ähmiýetli wehime garşy göreşmek boýunça durmuşa geçirilýän toplumlaýyn çäreler bilen baglylykda Türkmenistanyň...

Wirusa garşy derman serişdeleri satyn alynar

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Saglyk» Döwlet maksatnamasyny, «Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunyny ýerine ýetirmek, ilatyň saglygyny berkitmek we ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça geçirilýän işleri...