8.9 C
Istanbul
06/07/2020 8:22

Daily Archives: Jun 5, 2020

Atlar barada gyzykly maglumatlar

Belgiýanyň iň uly atlar tohumyna degişli bolan Bruklin, Suprim lakamly atynyň nalynyň agramy 3,4 kg, diametri 35,5 sm bolup, ony öndürmek üçin uzynlygy...

Allergiýa näme we nädip öňüni almaly

Allergiýa näme? Eýsem-de allergiýa hadysasy biziň birnäçämizde duş gelýän bolsa gerek. Biz hem allergiýa bilen bagly käbir maglumatlary gündelik metbugatda neşir edilýän lukmanlaryň maslahatlaryny...

Paýtagtymyzyň tomaşa jaýlarynda bu hepde

Paýtagtymyzyň ýaşaýjylaryna bu hepdäniň dynç günlerinde hem gyzykly tomaşalar garaşýar. Bular barada «Edebiýat we sungat» gazetiniň 5-nji iýunyndaky sanynda şeýle maglumat berilýär. Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat...

Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany

Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen yglan edilen “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýylynda Garaşsyz Watanymyz gün-günden gülleýär, gül açýar. Türkmen halkynyň taryhyna altyn harplar bilen ýazylan...

Attestat bilen Türkiýede ýokary okuw jaýyna ýerleşmek

Türkiýede bilim alýan Türkmenistanly talyplaryň sany artýar. Her ýyl dünýäniň dürli künjeginden müňlerçe daşary ýurtly ýaşlar, şol sanda Türkmenistanly oglan-gyzlar Türkiýede ýokary bilim almaga...

6-njy iýun rus diliniň güni

Her ýylyň 6-njy iýunynda  Rus diliniň güni bellenilip geçilýär.  Bu şanly sene 2010-njy ýylda ÝUNESKO tarapyndan döredildi. Bu abraýly halkara gurama tarapyndan ykrar edilen...

Ilkinji milliarder futbolçy

Meşhur hüjümçi Kriştiano Ronaldo “Forbes” žurnalynyñ sanawyna görä, dünýäde 1 milliard dollar girdeji gazanan ilkinji futbolçy boldy. Şeýlelikde Ronaldo 1 milliard dollar girdeji gazanan...

Angliýada hem 5 oýunçy çalyşmaga rugsat berildi

Angliýanyň “Premýer ligasy” 17-nji iýundan täzeden badalga alar. Koronawirus sebäpli togtadylan futbol duşuşyklary galan tapgyrdan dowam etdiriler. Şoňa bagyşlanyp toparlaryň arasynda maslahat geçirildi. şol...

«Amazonyň» üstünliginiň syry

«Amazon» kompaniýasyny esaslandyryjy hem-de dünýäniň iň baý adamy Jeff Bezos «Business Insider» neşirine beren interwýusynda kompaninyň üstünlikli ädimleriniň esasy syrlarynyň birini müşderileri bilen ýakyn...

Angliýanyň iň meşhur topary

“Liwerpul” Angliýanyň iň meşhur futbol topary hasaplandy. Ýurgen Kloppyň tälim berýän bu topary, futbola gyzyklanýan iňlis janköýerleriň 8,3 göterimi tarapyndan goldanyldy. Ikinji orundaky “Mançester...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Süleýman Demirel Uniwersiteti : Attestat bilen Synagsyz okuwa girmek

Süleýman Demirel uniwersiteti attestat bahalaryň netijesine görä synagsyz ýokary okuw jaýyna kabul edýär. Türkiýäniň öňki Prezidenti Süleýman Demireliň adyny göterýän bu Uniwersitet Isparta şäherinde...

AHAL WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Türkmen milli saz gurallary. Kirişli saz gurallary. Üflenip we kakylyp...

MARY WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Buhgalterçilik hasaba alnyşy. Maliýe we karz. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş. ...

AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI SYÝAHATÇYLYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Myhmanhana hyzmatlary. Syýahatçylyk hyzmatlary. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş (syýahatçylyk pudagynda). Jemgyýetçilik...