8.9 C
Istanbul
06/07/2020 7:48

Daily Archives: Jun 4, 2020

Ýaponiýa :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

“The Times Higher Education World University Rankings – 2020” sanawyna giren ýokary okuw jaýlarynyň atlaryny aýry-aýry ýurtlar boýunça Size ýetirmäne dowam edýäris. Öň www.atavatan-turkmenistan.com ...

“Nokia”-dan akylly telewizor

“Nokia” kompaniýasy “43CAUHDN” diýlip atlandyrylan täze "Nokia Smart TV" telewizoryny hödürledi. Täze telewizor 43 dýummlyk ekran ornaşdyryldy. “Nokia” ony "Flipkart" hindi kompaniýasy bilen bilelikde...

Ertir – daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni

Alymlaryň bellemeklerine görä, häzirki wagtda 1 milliona golaý haýwanyň we ösümlik görnüşiniň ýok bolmak howpy bar. Olar dünýäde daşky gurşawyň hapalanmagy we howanyň üýtgemegi,...

Soichiro Honda nädip başardy?

Soichiro Honda 1906-njy ýylda Ýaponiýanyň Iwata obasynda garyp maşgalada dünýä inýär. Kakasy demir ussasydy. Maddy ýagdaýlary pesdi. Okuwda geçilýän sapaklara düşünmeýärdi. Bahalary hem örän...

“Amazondan” 2 milliard dollarlyk maýa goýum

ABŞ-da ýerleşýän söwda ägirdi “Amazon” Hindistanda hyzmat edýän we 411 million abonenti bolan “Bharti Airtel” atly global telekommunikasiýa hyzmatlar kompaniýasyna 2 milliard amerikan dollarlyk...

Iň köp gazanan baş direktor

Dünýäde 2019-njy ýylda iň köp girdeji gazanýan baş direktorlar yglan edildi. Onda ilkinji gezek zenan telekeçisiniň saýlanmagy hemmeleri haýrana goýdy. «CNN International» internet saýtynda...

Arzan internet üçin 60 emele hemra iberildi

ABŞ-nyň dünýä belli “SpaceX” kompaniýasy internetiň arzan bolmagy üçin kosmos giňişligine emele hemra ibermek maksatnamasyny amala aşyrýar. Kompaniýa bu gezek hem internetiň arzan hem-de...

“Instagram” arkaly girdeji gazanýan türgenler

"Attain" maslahat berýän firma koronawirus pandemiýasy göz öñüne tutup, sport türgenleriniň “Instagram” jemgyýetçilik torundan gazanýan girdejileriniñ sanawyny düzdi. Sanawy "Ýuwentus" toparynyñ hüjümçisi Kriştiano Ronaldo...

Boks sporty boýunça güýçli türgenler

Boks sporty baradaky täzelikleri neşir edýän “Boxrec” portaly sportuñ bu görnüşiniň taryhy boýunça “Top-10” derejesindäki türgenleriniñ sanawyny düzdi. Sanawda birinji orny ýeke gezegem asgyn...

 40 ýurda uçar gatnawlary amala aşyrylar

Türkiýe Respublikasy 10-njy iýundan kem-kemden 40 ýurda uçar gatnawlaryny ýola goýmagy meýilleşdirýär. Bu barada ýurduň ulag we infrastruktura ministri Adil Karaismailogly habar berdi. Ministriň...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Süleýman Demirel Uniwersiteti : Attestat bilen Synagsyz okuwa girmek

Süleýman Demirel uniwersiteti attestat bahalaryň netijesine görä synagsyz ýokary okuw jaýyna kabul edýär. Türkiýäniň öňki Prezidenti Süleýman Demireliň adyny göterýän bu Uniwersitet Isparta şäherinde...

AHAL WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Türkmen milli saz gurallary. Kirişli saz gurallary. Üflenip we kakylyp...

MARY WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Buhgalterçilik hasaba alnyşy. Maliýe we karz. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş. ...

AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI SYÝAHATÇYLYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Myhmanhana hyzmatlary. Syýahatçylyk hyzmatlary. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş (syýahatçylyk pudagynda). Jemgyýetçilik...