8.9 C
Istanbul
09/07/2020 5:46

Daily Archives: Jun 3, 2020

“Yandex” sürüjisiz awtoulagyny hödürleýär

Sürüjisiz awtoulag tehnologiýasy üçin hyzmatdaşlyk edýän “Yandex” we “Hyundai” kompaniýalary 4-nji nesil sürüjisiz awtoulag modelini hödürlediler. “Engadget” habarlar gullugynyň habar bermegine görä, “Yandex”-iň sürüjisiz...

Koronawirus teňňesi döredildi

Özüniň teňňe dizaýnlary bilen dünýäde giňden tanalýan dizaýner Jastin Heister bu gezek koronawirus teňňelerini öndürdi. Göwrümi 39 mm barabar bolan ýadygärlik teňňede Covid-19 wirusy...

Türkmenistan bilen Tatarstanyň arasynda onlaýn duşuşyk

2020-nji ýylyň 2-nji iýunynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredowyň Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Premýer-ministriniň Orunbasary, Senagat we söwda ministri A.Karimow...

Dünýäniň iň arassa howaly sebitini bilerin diýseňiz

Ýaňy ýakynda gözlegçiler ýer ýüzündäki iň arassa howaly sebitini mälim edendiklerini habar berdiler. Ýakynda geçirilen gözleglere görä, adam täsiriniň az bolan Antarktidany gurşap alýan...

“Bundesliga” çempionaty “Türkmenistan Sport” teleýaýlymynda

Bilşimiz ýaly dünýäde ýüze çykan koronawirus pandemiýasy sebäpli wagtlaýynça togtadylyp, täzeden başlan Germaniýanyň “Bundesliga” çempionaty gyzykly hem-de çekeleşikli duşuşyklary bilen dowam edýär. Biz ýurdumyzyň futbol...

“Formula” ýaryşynyň senenamasy

Çempionat  Awstriýanyň “Şpilberg” şäherinde başlaýar, bu ýerde 3-5-nji iýul aralygynda, şeýle hem 10-12-nji iýul aralygynda birbada iki tapgyr geçiriler. Soňra ýaryş 17-nji iýuldan 19-njy...

«Ýylyň önümi» bolmagy başaran telefon

“Energizer Mobile” telefony ýakynda geçirilen «Gulf 2020» baýragyna mynasyp bolmagy başaryp «ýylyň önümi» adyna eýe boldy. Bu baýrak dünýäde iň köp satylan telefonlar mynasyp...

Iň girdejili futbolçylar

Dünýä belli “Forbes” žurnaly 2020-nji ýylda futbol türgenleriň girdejileri baradaky sanawy taýýarlady. Şol sanawda Italiýanyň “Ýuwentus” toparynyň hüjümçisi Kriştiano Ronaldo futbolçylaryň arasynda iň köp...

Dünýäniň täsirli stadionlary

“France Football” neşiri dünýädäki iň täsirli stadionlaryň sanawyny düzdi. Argentinanyň “Boka Huniýors” toparynyň stadiony iň täsirli stadionlaryň 30-nyň içinde birinji ýere mynasyp boldy. Ondan...

“Android” tilsimatly akylly telefonlar

Meşhur “AnTuTu” synag programmasyny döredijiler, ulanyjylaryň göwnünden turýan “Android” operasiýa ulgamyny işleýän akylly telefonlaryň maý aýynyň sanawyny çap etdiler. Birinji ýeri 99,99% göterim netije...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Türkmen-Türk hyzmatdaşlygy ara alnyp maslahatlaşyldy

2020-nji ýylyň 8-nji iýulynda Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň ulag pudaklarynyň ýolbaşçylarynyň arasynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly gepleşikler geçirildi. Türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary...

Telekeçiler : Nagt däl pullary nagt görnüşde çykdajy etmek

Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň resmi web saýtynda neşir edilen Türkmenistanyň Merkezi bankynyň başlygynyň 2020-nji 18-nji iýunyndaky 162-iş belgili buýrugy bilen tassyklanylan we Türkmenistanyň Adalat ministrligi...

Türkmenistan: Koronawirusyň täze görnüşiniň pandemiýasy

Koronawirusyň täze görnüşiniň pandemiýasynyň dowam etmegi we halkara bileleşigi tarapyndan bu global ähmiýetli wehime garşy göreşmek boýunça durmuşa geçirilýän toplumlaýyn çäreler bilen baglylykda Türkmenistanyň...

Wirusa garşy derman serişdeleri satyn alynar

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Saglyk» Döwlet maksatnamasyny, «Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunyny ýerine ýetirmek, ilatyň saglygyny berkitmek we ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça geçirilýän işleri...