No menu items!
8.9 C
Istanbul
09/07/2020 4:41
No menu items!

Daily Archives: May 24, 2020

Aşgabat şäherinde gurluşygy alnyp barylýan binalar

Şu gün ýagny, 25-nji maýda Aşgabat şäheriniň güni bellenilýär. Şu gün şeýle hem  «Ak şäherim Aşgabat» atly XIX köpugurly halkara sergisi öz işine başlaýar....

«Ak şäherim Aşgabat» atly XIX köpugurly halkara sergisi

Hormatly sergä gatnaşyjylar! Gadyrly myhmanlar! Sizi «Ak şäherim Aşgabat» atly XIX köpugurly halkara sergisiniň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Her ýylyň 25-nji maýynda Aşgabat şäheriniň...

«Soňky jaň» dabarasy gutlagy

Hormatly mugallymlar we bilim işgärleri! Mähriban uçurymlar! Sizi uly joşguna we şatlykly pursatlara beslenýän «Soňky jaň» dabarasy hem-de okuw ýylynyň üstünlikli tamamlanmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!...

Türkmenistan we Türkiýe : telefon arkaly söhbetdeşlik

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan bilen telefon arkaly söhbetdeşligi boldy. Iki ýurduň Liderleri mähirli salamlaşyp, mukaddes Oraza baýramy...

Tazmanýa gaplaňy :Tohumy tükenmän eken

Tohumy tükendi diýlip ýörlen Tazmanýa gaplaňy 85 ýyldan soňra ýene-de ýüze çykdy. Mundan öň gaplaňyň bu görnüşi iň soňky gezek 1936-njy ýylda görlüpdi. Awstraliýanyň Milli film...

Täze keselli ýüze çykmady

23-nji maý güni Hytaýda koronowirus bilen bagly täze hiç hili hadysa ýüze çykmady. Şol gün ýurtda täze keselli ýa-da heläkçilik hasaba alynmady. Bu ýagdaý...

Koronowirus: Synagyň ikinji ädimi

Oksford uniwersitetiniň alymlary tarapyndan tapylan koronowirusa garşy melhemi synagdan geçirmek boýunça ikinji ädime geçildi. Aýdylyşy ýaly, bu ädimde derman 10 260 adamda synag ediler. Bütin dünýäniň...

Meksika :Çempionat ýatyryldy

2020-nji ýylyň Meksika çempionatynyň soňky duşuşygy şu ýylyň 15-nji martda geçirildi. Şondan soňra COVID-19 pandemiýasy sebäpli çempionat wagtlaýyn saklanyldy. Meksikanyň futbol ligasy tarapyndan çempionat wagtyndan...

Çempionat tazeden başlaýar

Koronawirus pandemiýasy sebäpli wagtlaýyn saklanylan Portugaliýa futbol çempionaty 3-nji iýunda resmi taýdan täzeden başlar. Bu barada liganyň metbugat gullugy habar berdi. Ýaryş mart aýynda wagtlaýyn...

Hindistan :Abraýly Ýokary Okuw Jaýlary 2020

“The Times Higher Education World University Rankings – 2020” sanawyna giren ýokary okuw jaýlarynyň atlaryny aýry-aýry ýurtlar boýunça Size ýetirmäne dowam edýäris. Öň www.atavatan-turkmenistan.com...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Türkmen-Türk hyzmatdaşlygy ara alnyp maslahatlaşyldy

2020-nji ýylyň 8-nji iýulynda Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň ulag pudaklarynyň ýolbaşçylarynyň arasynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly gepleşikler geçirildi. Türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary...

Telekeçiler : Nagt däl pullary nagt görnüşde çykdajy etmek

Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň resmi web saýtynda neşir edilen Türkmenistanyň Merkezi bankynyň başlygynyň 2020-nji 18-nji iýunyndaky 162-iş belgili buýrugy bilen tassyklanylan we Türkmenistanyň Adalat ministrligi...

Türkmenistan: Koronawirusyň täze görnüşiniň pandemiýasy

Koronawirusyň täze görnüşiniň pandemiýasynyň dowam etmegi we halkara bileleşigi tarapyndan bu global ähmiýetli wehime garşy göreşmek boýunça durmuşa geçirilýän toplumlaýyn çäreler bilen baglylykda Türkmenistanyň...

Wirusa garşy derman serişdeleri satyn alynar

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Saglyk» Döwlet maksatnamasyny, «Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunyny ýerine ýetirmek, ilatyň saglygyny berkitmek we ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça geçirilýän işleri...