04/12/2020 1:26

Daily Archives: May 21, 2020

Hytaý kompaniýasynyň ykdysady görkezijileri

“Xiaomi Corporation” kompaniýasy 2020-nji ýylyñ birinji çärýeginiň netijelerini yglan etdi. Kompaniýanyñ girdejisi  49.7 milliard ýuana barabar boldy we geçen ýyl bilen deňeşdireniňde, 13,6 göterim...

“Samsung Galaxy Note 20” akylly telefony tanyşdyrylar

Koreýanyñ çeşmeleriniñ habar bermegine görä, “Samsung Galaxy Note 20” akylly telefonyñ tanyşdyrylyş dabarasy onlaýn geçiriler. “Samsung” akylly telefonlaryñ taryhynda ilkinji gezek şeýle derejede tanyşdyrylar....

“LG” kompaniýasynyň akylly telefony

“LG” kompaniýasy täze “LG Q61” atly akylly telefonyny alyjylara hödürleýär. 4 sany yzky kamerany özünde jemleýän bu akylly telefon amatly bahadan ulanyjylara ýetiriler. Bu...

“Xiaomi” kompaniýasyndan täze telefon

“Xiaomi” kompaniýasynyň belli smartfonlarynyň biri bolan “Redmi Note 9-yň” ady üýtgedilip, satuwa çykarylar. Akylly telefon Hytaýda “Redmi 10X” diýlip atlandyrylar. Mundan başga-da, oňa 5G...

Brigs-Taýson tutluşygy

Agyr agramda çykyş eden häzirki wagtda 48 ýaşly öñ çempion adyna mynasyp bolan Şennon Brigs, Maýk Taýson bilen boks tutluşygyny geçirmek babatda ylalaşyga gelendiklerine...

Žiru we Kabalero “Çelşide” galýar

Angliýanyň London şäheriniň "Çelsi" topary özüniñ resmi saýtynda hüjümçi Oliwýe Žiru we derwezeban Wille Kabalero bilen şertnamalaryny uzaldandygy barada habar berdi. Habar berlişi ýaly,...

21-nji maý Halkara çaý güni

Çaý — dünýäde iň köp içilýän içgileriň biri. Onuň biziň saglygymyza ýetirýän täsiri hem uludyr. Çaý adamy suwsuzlykdan gandyryp, bedenimize oňyn täsirini ýetirýär. BMG-niň...

Italiýada täze möwsüm 1-nji sentýabrda başlaýar  

Italiýanyñ futbol federasiýasy “Seriýa A” çempionatynyñ 2020/2021-nji ýyl möwsüminiñ başlanjak wagtyny belli etdi. Federasiýanyñ saýtynyñ habar bermegine görä, indiki möwsüm şu ýylyñ sentýabr aýynyñ...

Ýapon kompaniýasyndan Türkmenistana hyzmatdaşlyk teklipleri

Energetika ministrliginde Ýaponiýanyň «Sumitomo Corporation» kompaniýasynyň wekilleri bilen wideomaslahat görnüşdäki duşuşyk geçirildi. Onda garalan meseleleriň hatarynda ykdysady taslamalar babatda özara bähbitli gatnaşyklary ösdürmek we...

Goşulyşmazlyk Hereketiniň saglyk ministrleriniň duşuşygy

2020-nji ýylyň 20-nji maýynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginde Goşulyşmazlyk Hereketine agza ýurtlarynyň Saglygy goraýyş ministrleriniň täze koronawirus ýokanjynyň meseleleri boýunça onlaýn...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Beýik Seljuklar Döwletiniň Taryhyndan

Müň asyr geçipdir goja zeminiň Üstünden tigirläp arabasyny. Her döwür geçipdir eli gürzüli, Döwüp dünýämize nagarasyny.  Mämmet Seýidow Adamzadyň müňlerçe ýyllyk taryhynda türkmenler, olaryň ata-babalary özüniň mynasyp ornuny tutup...

Bitaraplyk sahypamyz boýunça halkara hyzmatdaşlyk

Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Golam Abbas Arbab Hales Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň baş redaktory Dr.Döwran Orazgylyjowy kabul etdi....

Türkiýä haçan koronawirus sanjymy geler?

Hytaý Halk Respublikasynyň “Sinovac” kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen koronawirus sanjymy dünýäniň dürli ýurtlarynda synagdan geçirilýär. Türkiýe Respublikasy bu kompaniýanyň “CoronaVac” atly sanjymyndan 50 million...

Sürüjisiz ulaglar Hytaýyň ýollarynda

Häzirki wagtda bütin dünýäde awtonom ulag taslamalary üstünlikli amala aşyrylyp gelinýär. Bu babatda Hytaýyň kompaniýalarynyň biri bu ugurdaky taslamany üstünlikli durmuşa geçirmek üçin uly...