8.9 C
Istanbul
01/06/2020 5:40

Daily Archives: May 20, 2020

Google garaňky şekile eýe bolar

Akylly telefonlarynda giňden peýdalanylýan gözleg programmasy hasaplanýan Google şu hepdäniň ahyrynda gijelerine garaňky usulda ulanmak hyzmaty giriziler. Bu hyzmat Android 10 we iOS 12,...

Wan Goguň eserleri sanly görnüşe geçdi

Dünýä belli suratkeş Wan Goguň birnäçe eserleri biziň günlerimize ýetdi. Ussat suratkeşiň ajaýyp eserleri indi sanly görnüşde sungat söýüjileri görüp biler. Winsent Wan Gogyň durmuş...

Superkompýuterler döredildi

“Microsoft” korporasiýasy dünýäniñ iñ güýçli bäş superkompýuteriniñ biriniñ döredilendigini habar berdi. Kompaniýa muny ilkinji gezek onlaýn formatda geçirilen “Microsoft Build” döredijiler üçin konferensiýasynda yglan...

“UFC” çempionatynyñ iñ gowy türgenleri

“ESPN” garamagyndaky “UFC” göreş sungaty boýunça agramlary göz öñüne tutulman, “UFC” çempionatynyñ iñ gowy türgenleriniñ sanawy taýýarlandy: 1-nji orunda Habib Nurmagomedow. 2-nji orunda Jon Jons. 3-nji orunda...

Uly Gissary bilelikde arassaladylar

Täjik we özbek hünärmenleri Täjigistandaky Uly Gissar kanalynda akabany arassalaýyş işlerini tamamladylar. «Iki ýurduň arasynda baglaşylan Ylalaşyga görä, arassalaýyş işlerine 5-nji martda badalga berildi. Munuň...

Taryhy mekanyň gadymy pullary

Türkmenistanyň çäklerinde resmi taýdan hasaba alnan ilkinji pul hazynasy 1887-nji ýylda Merw oazisiniň Talhatanbaba obasynda ýap gazylýan wagtynda tapylypdyr. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bellenilip...

“Apple”-den täze äýnek

“Apple” kompaniýasynyň täze üýtgeşik önüminiñ üstünde işleýändigi habar berildi. Bu barada insaýder Jon Prosser belläp geçýär. Prosseroñ bellemegine görä, häzirki wagtda “Apple” kompaniýasy “Apple...

Onlaýn okamaga isleg artýar

Koronowirus sebäpli käbir çäklendirmeler Gyrgyzystanyň milli kitaphanasynyň gaznasyndaky kitaplary onlaýn görnüşde okaýanlaryň sanyny görnetin artdyrdy ― diýip, «KirTAG» habar berýär. Bu kitaphana tarapyndan guralan «Açyk...

Martines Belgiýada galdy

Belgiýa futbol boýunça milli ýygyndysynyñ baş tälimçisi Roberto Martinesiň şertnamasynyň möhleti uzadyldy. 46 ýaşly ispaniýaly Martinesiň şertnamasyny 2022-nji ýyla çenli uzaltmak kararyna gelindi. Roberto Martines...

170 ýyllyk hokkeý taýagy satuwda

“Goldin Auctions” söwda satuwynda adaty däl satuw amala aşyrylýar. Bu ýerde sportuň hokkeý görnüşiniň iň gadymy taýagy satylar. Bu hokkeý taýagynyň ýaşy 150-170 ýaş aralygynda...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Haly baýramy mynasybetli sergi geçirildi

Şu gün Köpetdagyň eteginde ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda senagat edara binasynda Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da we Da­şa­ry yk­dy­sa­dy ara­gat­na­şyk­lar mi­nistr­li­gi Döw­let ha­ryt çig-mal...

Güllerden görklidir türkmen halysy

Hormatly Prezidentimiziň 2020-nji ýylyň 7-nji fewralynda gol çeken Karary haly önümçiligini kämilleşdirmek we göwnejaý derejede ýola goýmak, milli önümleriň eksport möçberlerini artdyrmak ugrunda edilen...

31-nji maý — Temmäkä garşy Bütindünýä göreş güni

Temmäkä garşy Bütindünýä göreş güni her ýylyň 31-nji maýynda giňden bellenilip geçilýär. Bu ýylky baýramçylyk köpçülige temmäkini ulanmagyň howplary, Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň temmäki...

Jerrard 40 ýaşady

Angliýanyň “Liwerpul” toparyň ozalky meşhur ýarymgoragçysy Stiwen Jerrardy doglan güni bilen gutlady. 30-njy maýda häzirki wagtda Şotlandiýanyň “Reýnjers” toparynyň baş tälimçisi 40 ýaşady. “Stiw, doglan...