8.9 C
Istanbul
02/06/2020 11:06

Daily Archives: May 16, 2020

Konstitusiýa we Döwlet Baýdagynyň gününe bagyşlanan maslahat

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň edara binasynda “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” şygary astynda bellenip geçiljek Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli hem-de Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň...

Iñ gowy futbolçylaryň düzümi

“BBC Merseyside Sport” neşiri Angliýanyň “Liwerpul” toparynyñ soňky 28 ýyldaky iñ gowy düzümini belli etmek üçin janköýerleriň arasynda ses berişlik geçirdi. Bu toparda 1992-nji...

Çempionat 21-nji iýunda başlanar

Russiýanyñ futbol birleşigi özüniñ “Twitter” sahypasynda guramanyñ ýerine ýetiriji komitetiniñ geçiren maslahaty barada beýanat bilen çykyş etdi. Maslahatda Russiýanyñ “Premýer liga” futbol çempionatynyň şu möwsümini...

Hytaýda ýürek şekilli teňňe dörediler

Hytaý Halk Respublikasynyň merkezi banky söýgüniň hatyrasyna täze ýürek şekilli «söýgi we mähir» atly teňňäni döretdi. Bu teňňe 20-nji maýda halka ýetiriler. Ýürek şekilli...

Çempionat “utulan-çykdy” görnüşinde dowam eder

  Italiýanyñ futbol federasiýasynyñ prezidenti Gabriel Grawin “Seriýa A” çempionatyny utulan-çykdy görnüşinde tamamlanyp biljekdigini mälim etdi. Gabriel Grawin: "Seriýa A çempionaty 13-nji iýunda arakesme yglan edilen...

«Hunger Games» kitabynyň täze neşiri

  Maý aýynyň 19-yna «Hunger Games» kitabynyň dördünji neşiri «Guşlaryň we ýylanlaryň aýdymy» ady bilen okyjylara ýetiriler. Romanyň öňki neşirleri köpçülik tarapyndan gyzgyn garşylandy. Şeýlelikde...

42 ýaşly futbolçynyň şertnamasy uzadyldy

Fransiýanyň “Montpellier” toparynyň düzüminde çykyş edýän 42 ýaşly braziliýaly futbolçy Hiltonyň şertnamasynyň möhleti uzadyldy. Toparyň kapitany hasaplanýan Hilton ýene-de bir ýyl bu toparda çykyş...

Türkmenistanda hususy habar saýtlarynyň sany köpelýär

Häzirki günde ýurdumyz baradaky habarlary dünýä halk köpçüligine ýaýratýan hususy habar saýtlarynyň sany artýar, bar bolanlary hem has işjeňleşýär. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com...

“Brýugge” çempion yglan edildi

Belgiýanyň milli futbol çempionaty gutarnykly tamamlandy. 2019-2020-nji ýylyň möwsüminde ikinji orunda barýan topary bilen arasyndaky aratapawut 15 utuk bolan “Brýugge” topary çempion yglan edildi. Çempionatyň...

Ibrahimowiç Şwesiýa dolanmakçy

Italiýanyň “Milan” toparynyñ hüjümçisi Zlatan Ibrahimowiç şu möwsümiñ ahyrynda Italiýa klubyndan aýrylyp biler. “Korriere della Sera” neşiriniň habar bermegine görä, 38 ýaşly Ibrahimowiç "Milan"...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Türkmenistan Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasynyň ýygnagyna gatnaşdy

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly «Dikeldişe tarap hereket» atly ýokary derejeli sebitleýin maslahat geçirildi. Çäre BMG-niň Bütindünýä syýahatçylyk guramasy tarapyndan guraldy. Sebitleýin...

Türkmenistan we Eýran serhetdäki gözegçilik nokatlaryny güýçlendirýärler

2020-nji ýylyň 30-njy maýynda «Sarahs–Sarahs», «Artyk– Lütfabat» we «Altyn Asyr– Inçeburun» gözegçilik-geçiriş nokatlarynda gurluşygy alnyp barylýan zyýansyzlandyryş-dezinfeksiýa desgalarynyň gurluşyk işlerine gözegçilik etmek hem-de bu...

Türkmenistan bilen Ukrainanyň daşary işler ministrleriniň telefon sohbetdeşligi

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Ukrainanyň Daşary işler ministri D.Kuleba bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň barşynda iki ýurduň daşary syýasat...

Iň güýçli türgenleriň sanawy düzüldi

Garyşyk sungaty boýunça rus türgenleri Fýodor Ýemeliýanenko we Habib Nurmagomedow  bu sportuň iň beýik on wekiliniň hataryna girýär, diýip bellenilýär. Bu barada Amerikanyň CBS...