04/12/2020 0:50

Daily Archives: May 16, 2020

Konstitusiýa we Döwlet Baýdagynyň gününe bagyşlanan maslahat

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň edara binasynda “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” şygary astynda bellenip geçiljek Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli hem-de Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň...

Iñ gowy futbolçylaryň düzümi

“BBC Merseyside Sport” neşiri Angliýanyň “Liwerpul” toparynyñ soňky 28 ýyldaky iñ gowy düzümini belli etmek üçin janköýerleriň arasynda ses berişlik geçirdi. Bu toparda 1992-nji...

Çempionat 21-nji iýunda başlanar

Russiýanyñ futbol birleşigi özüniñ “Twitter” sahypasynda guramanyñ ýerine ýetiriji komitetiniñ geçiren maslahaty barada beýanat bilen çykyş etdi. Maslahatda Russiýanyñ “Premýer liga” futbol çempionatynyň şu möwsümini...

Hytaýda ýürek şekilli teňňe dörediler

Hytaý Halk Respublikasynyň merkezi banky söýgüniň hatyrasyna täze ýürek şekilli «söýgi we mähir» atly teňňäni döretdi. Bu teňňe 20-nji maýda halka ýetiriler. Ýürek şekilli...

Çempionat “utulan-çykdy” görnüşinde dowam eder

  Italiýanyñ futbol federasiýasynyñ prezidenti Gabriel Grawin “Seriýa A” çempionatyny utulan-çykdy görnüşinde tamamlanyp biljekdigini mälim etdi. Gabriel Grawin: "Seriýa A çempionaty 13-nji iýunda arakesme yglan edilen...

«Hunger Games» kitabynyň täze neşiri

  Maý aýynyň 19-yna «Hunger Games» kitabynyň dördünji neşiri «Guşlaryň we ýylanlaryň aýdymy» ady bilen okyjylara ýetiriler. Romanyň öňki neşirleri köpçülik tarapyndan gyzgyn garşylandy. Şeýlelikde...

42 ýaşly futbolçynyň şertnamasy uzadyldy

Fransiýanyň “Montpellier” toparynyň düzüminde çykyş edýän 42 ýaşly braziliýaly futbolçy Hiltonyň şertnamasynyň möhleti uzadyldy. Toparyň kapitany hasaplanýan Hilton ýene-de bir ýyl bu toparda çykyş...

Türkmenistanda hususy habar saýtlarynyň sany köpelýär

Häzirki günde ýurdumyz baradaky habarlary dünýä halk köpçüligine ýaýratýan hususy habar saýtlarynyň sany artýar, bar bolanlary hem has işjeňleşýär. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com...

“Brýugge” çempion yglan edildi

Belgiýanyň milli futbol çempionaty gutarnykly tamamlandy. 2019-2020-nji ýylyň möwsüminde ikinji orunda barýan topary bilen arasyndaky aratapawut 15 utuk bolan “Brýugge” topary çempion yglan edildi. Çempionatyň...

Ibrahimowiç Şwesiýa dolanmakçy

Italiýanyň “Milan” toparynyñ hüjümçisi Zlatan Ibrahimowiç şu möwsümiñ ahyrynda Italiýa klubyndan aýrylyp biler. “Korriere della Sera” neşiriniň habar bermegine görä, 38 ýaşly Ibrahimowiç "Milan"...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Beýik Seljuklar Döwletiniň Taryhyndan

Müň asyr geçipdir goja zeminiň Üstünden tigirläp arabasyny. Her döwür geçipdir eli gürzüli, Döwüp dünýämize nagarasyny.  Mämmet Seýidow Adamzadyň müňlerçe ýyllyk taryhynda türkmenler, olaryň ata-babalary özüniň mynasyp ornuny tutup...

Bitaraplyk sahypamyz boýunça halkara hyzmatdaşlyk

Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Golam Abbas Arbab Hales Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň baş redaktory Dr.Döwran Orazgylyjowy kabul etdi....

Türkiýä haçan koronawirus sanjymy geler?

Hytaý Halk Respublikasynyň “Sinovac” kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen koronawirus sanjymy dünýäniň dürli ýurtlarynda synagdan geçirilýär. Türkiýe Respublikasy bu kompaniýanyň “CoronaVac” atly sanjymyndan 50 million...

Sürüjisiz ulaglar Hytaýyň ýollarynda

Häzirki wagtda bütin dünýäde awtonom ulag taslamalary üstünlikli amala aşyrylyp gelinýär. Bu babatda Hytaýyň kompaniýalarynyň biri bu ugurdaky taslamany üstünlikli durmuşa geçirmek üçin uly...