04/12/2020 0:25

Daily Archives: May 15, 2020

Eksportdan gelen walýuta dolulygyna döwletiň ätiýaçlyk goruna geçer

Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikow Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň esasy ugurlarynyň hem-de Maýa goýum maksatnamasynyň taslamalaryny işläp...

COVID-19 pandemiýasyna garşy halkara hyzmatdaşlyk

Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň ýiti ýokanç kesele garşy taýýarlygyny we dessin çäreleriň...

Gadyr gijesi mynasybetli günä geçmek

Hormatly  Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde jenaýat edendikleri üçin iş kesilen we eden etmişlerine ökünip, ak ýürekden toba gelen...

Beýleki Şypahanalar halka hyzmat eder

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Göni  wideoaragatnaşyga çagyrylan saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesow...

Bedew nyşanly Dutar

Türkmensahraly (Eýran) dutar ussasy Isa Düýeji tarapyndan bedew nyşanly dutar ýasaldy. Owadan Türkmen bedewiniň nyşany ýerleşdirilen dutar eýýämden köp sanly saz muşdaklarynda uly gyzyklanma...

Bütindünýä Söwda Guramasynda synçy derejesinde

2020-nji ýylyň 15-nji maýynda Aşgabatda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisi geçirildi. Mejlisiň barşynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistanyň Bütindünýä söwda guramasyna synçy hökmünde goşulmagy...

Hazaryň kenarynda dynç almak we suwa düşmek çäklendirilýär

Türkmenistan täze görnüşli koronawirusyň global pandemiýasy bilen baglanyşykly Hazar deňziniň kenarynda dynç almak we suwa düşmek üçin çäklendirmeler girizdi. Degişli karar Türkmenistanyň keselleriň ýaýramagyna...

«Vivo X50» smartfonyň satuwa çykmagyna az wagt galdy

«Vivo» tehnologiýa kompaniýasy özüniň ýene-de akylly telefonlarynyň neslini täzelär. Kompaniýanyň täzelikde işläp döreden «Vivo X50» modelli akylly telefony şu ýylyň 1-nji iýulynda satuwa çykar....

«EDON» otaglaryň howasyny tämizlär

«Xiaomi» kompaniýasy «EDON» atly otaglaryň howasyny arassalaýjy we nemlendiriji enjamyny öndürmegi meýilleşdirýär. Bu enjam otagyň howasyny elmydama tämiz bolmagyny üpjün eder. Onuň agramy 1,5...

«Huami» kompaniýasyndan täze akylly sagat

«Huami» kompaniýasy indi 2004-nji ýyldan bäri ýokary hilli elektronika harytlary alyjylara hödürleýär. Ynha şeýle ajaýyp harytlaryň ýene birini kompaniýa ýakynda satuwa çykarar. «Huami» kompaniýasy...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Beýik Seljuklar Döwletiniň Taryhyndan

Müň asyr geçipdir goja zeminiň Üstünden tigirläp arabasyny. Her döwür geçipdir eli gürzüli, Döwüp dünýämize nagarasyny.  Mämmet Seýidow Adamzadyň müňlerçe ýyllyk taryhynda türkmenler, olaryň ata-babalary özüniň mynasyp ornuny tutup...

Bitaraplyk sahypamyz boýunça halkara hyzmatdaşlyk

Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Golam Abbas Arbab Hales Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň baş redaktory Dr.Döwran Orazgylyjowy kabul etdi....

Türkiýä haçan koronawirus sanjymy geler?

Hytaý Halk Respublikasynyň “Sinovac” kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen koronawirus sanjymy dünýäniň dürli ýurtlarynda synagdan geçirilýär. Türkiýe Respublikasy bu kompaniýanyň “CoronaVac” atly sanjymyndan 50 million...

Sürüjisiz ulaglar Hytaýyň ýollarynda

Häzirki wagtda bütin dünýäde awtonom ulag taslamalary üstünlikli amala aşyrylyp gelinýär. Bu babatda Hytaýyň kompaniýalarynyň biri bu ugurdaky taslamany üstünlikli durmuşa geçirmek üçin uly...