8.9 C
Istanbul
02/06/2020 10:33

Daily Archives: May 15, 2020

Eksportdan gelen walýuta dolulygyna döwletiň ätiýaçlyk goruna geçer

Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikow Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň esasy ugurlarynyň hem-de Maýa goýum maksatnamasynyň taslamalaryny işläp...

COVID-19 pandemiýasyna garşy halkara hyzmatdaşlyk

Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň ýiti ýokanç kesele garşy taýýarlygyny we dessin çäreleriň...

Gadyr gijesi mynasybetli günä geçmek

Hormatly  Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde jenaýat edendikleri üçin iş kesilen we eden etmişlerine ökünip, ak ýürekden toba gelen...

Beýleki Şypahanalar halka hyzmat eder

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Göni  wideoaragatnaşyga çagyrylan saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesow...

Bedew nyşanly Dutar

Türkmensahraly (Eýran) dutar ussasy Isa Düýeji tarapyndan bedew nyşanly dutar ýasaldy. Owadan Türkmen bedewiniň nyşany ýerleşdirilen dutar eýýämden köp sanly saz muşdaklarynda uly gyzyklanma...

Bütindünýä Söwda Guramasynda synçy derejesinde

2020-nji ýylyň 15-nji maýynda Aşgabatda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisi geçirildi. Mejlisiň barşynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistanyň Bütindünýä söwda guramasyna synçy hökmünde goşulmagy...

Hazaryň kenarynda dynç almak we suwa düşmek çäklendirilýär

Türkmenistan täze görnüşli koronawirusyň global pandemiýasy bilen baglanyşykly Hazar deňziniň kenarynda dynç almak we suwa düşmek üçin çäklendirmeler girizdi. Degişli karar Türkmenistanyň keselleriň ýaýramagyna...

«Vivo X50» smartfonyň satuwa çykmagyna az wagt galdy

«Vivo» tehnologiýa kompaniýasy özüniň ýene-de akylly telefonlarynyň neslini täzelär. Kompaniýanyň täzelikde işläp döreden «Vivo X50» modelli akylly telefony şu ýylyň 1-nji iýulynda satuwa çykar....

«EDON» otaglaryň howasyny tämizlär

«Xiaomi» kompaniýasy «EDON» atly otaglaryň howasyny arassalaýjy we nemlendiriji enjamyny öndürmegi meýilleşdirýär. Bu enjam otagyň howasyny elmydama tämiz bolmagyny üpjün eder. Onuň agramy 1,5...

«Huami» kompaniýasyndan täze akylly sagat

«Huami» kompaniýasy indi 2004-nji ýyldan bäri ýokary hilli elektronika harytlary alyjylara hödürleýär. Ynha şeýle ajaýyp harytlaryň ýene birini kompaniýa ýakynda satuwa çykarar. «Huami» kompaniýasy...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Türkmenistan we Eýran serhetdäki gözegçilik nokatlaryny güýçlendirýärler

2020-nji ýylyň 30-njy maýynda «Sarahs–Sarahs», «Artyk– Lütfabat» we «Altyn Asyr– Inçeburun» gözegçilik-geçiriş nokatlarynda gurluşygy alnyp barylýan zyýansyzlandyryş-dezinfeksiýa desgalarynyň gurluşyk işlerine gözegçilik etmek hem-de bu...

Türkmenistan bilen Ukrainanyň daşary işler ministrleriniň telefon sohbetdeşligi

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Ukrainanyň Daşary işler ministri D.Kuleba bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň barşynda iki ýurduň daşary syýasat...

Iň güýçli türgenleriň sanawy düzüldi

Garyşyk sungaty boýunça rus türgenleri Fýodor Ýemeliýanenko we Habib Nurmagomedow  bu sportuň iň beýik on wekiliniň hataryna girýär, diýip bellenilýär. Bu barada Amerikanyň CBS...

Ženewa awto sergisi yza süýşürildi

Ýer ýüzünde iň iri awto sergileriniň biri bolan Ženewa awto sergisi wagtlaýynça togtadyldy. 600 müň adamyny özünde jemleýän bu sergi dünýädäki käbir sebäplere görä...