8.9 C
Istanbul
02/06/2020 11:49

Daily Archives: May 13, 2020

Sazçylyk mekdebine okuwa kabul edilşik

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky ýörite sazçylyk mekdep-internaty 2020 — 2021-nji okuw ýyly üçin saz gurallarynyň dürli görnüşleri...

Sürüjileriň dykgatyna

Güneşli Diýarymyzda nebiti gaýtadan işleýän zawodlar barha pajarlap ösýär. Ýurdumyzyň ähli künjeklerinde dünýä ülňülerine gabat gelýän A-95, A-92, A-80 awtobenzini, dizel ýangyjy bilen sürüjiler...

Messiniň täze keşbi

Ispaniýanyň «Barselona» toparynyň argentinaly hüjümçisi Lionel Messi birnäçe ýyldan bäri ösdürip gelýän sakgalyny aýryp, täze keşbe geldi. Dünýä belli ýyldyzyň täze keşbini onuň ýekelikdäki...

“Formula 1” 70 ýaşynda

70 ýyl ozal, 1950-nji ýylyň 13-nji maýynda Silwerstounda ilkinji Gran Pri ýaryşy geçirildi. Beýik Watançylyk urşundan öň hem milli awtoulag federasiýalary Gran Pri ýaryşlarynyň meşhurlygynyň...

Türkmenistanyň Bitaraplygyna bagyşlanan ýörite neşir önümleri

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň hemişelik bitaraplyk hukuk ýagdaýynyň 25 ýyllygy mynasybetli 2020-nji ýyl “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” diýlip ygan edildi. Şu şygar astynda geçýän...

Ýaýa Toure 37 ýaşady

Şu gün sport älemindäki dünýä belli oýunçylaryñ doglan günleri, şol sebäpli sizi doglan gününi belleýän futbolçylardan Ýaýa Toure bilen tanyşdyrýarys. Ýaýanyñ doly ady Nenýeri Ýaýa...

Mariana çöketliginiň düýbüne ýetildi

Russiýanyň «Witýaz» suwasty gämisi Mariana çöketliginiň düýbüne ýetip bilen ilkinji gämi boldy. Bu barada «RIA Nowosti» habar berýär. Bu çümüş Ýeňiş gününiň hormatyna geçirildi. Gäminiň...

«Azercell» weteranlara azyk paýlady

Azerbaýjanyň «Azercell Telecom» kompaniýasy Ýeňiş gününde ýurtdaky weteranlara haýyr-sahawat işlerini alyp bardy ― diýip, «Turan» habarlar agentligi ýazýar. Has takygy, kompaniýa Ýer ýüzünde Beýik Ýeňşiň...

Synaglar onlaýn geçiriler

Russiýanyň ylym we ýokary bilim ministri Waleriý Falkow ministrligiň howandarlygyndaky uniwersitetlerde uzak aralykdan synag maksatnamasynyň işleýşini gözden geçirdi. «Ýüze çykan koronowirus hadysalary sebäpli synaglary...

Ösümlikler hakynda gyzykly maglumatlar

Bambuk agajy her gije-gündizde ençeme santimetr ösýär. Braziliýada süýt agajy bar. Şol agaja tyg degirseň, ondan süýt syzylyp başlaýar. Ondan her gezekde 4...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Türkmenistan bilen BAE-nyň arasynda hukuk hyzmatdaşlygy

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň direktory Ý.Nuryýew bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň Strategik bilimler we barlaglar merkeziniň (ECSSR) ýerine ýetiriji...

Türkmenistan Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasynyň ýygnagyna gatnaşdy

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly «Dikeldişe tarap hereket» atly ýokary derejeli sebitleýin maslahat geçirildi. Çäre BMG-niň Bütindünýä syýahatçylyk guramasy tarapyndan guraldy. Sebitleýin...

Türkmenistan we Eýran serhetdäki gözegçilik nokatlaryny güýçlendirýärler

2020-nji ýylyň 30-njy maýynda «Sarahs–Sarahs», «Artyk– Lütfabat» we «Altyn Asyr– Inçeburun» gözegçilik-geçiriş nokatlarynda gurluşygy alnyp barylýan zyýansyzlandyryş-dezinfeksiýa desgalarynyň gurluşyk işlerine gözegçilik etmek hem-de bu...

Türkmenistan bilen Ukrainanyň daşary işler ministrleriniň telefon sohbetdeşligi

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Ukrainanyň Daşary işler ministri D.Kuleba bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň barşynda iki ýurduň daşary syýasat...