04/12/2020 1:26

Daily Archives: May 13, 2020

Sazçylyk mekdebine okuwa kabul edilşik

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky ýörite sazçylyk mekdep-internaty 2020 — 2021-nji okuw ýyly üçin saz gurallarynyň dürli görnüşleri...

Sürüjileriň dykgatyna

Güneşli Diýarymyzda nebiti gaýtadan işleýän zawodlar barha pajarlap ösýär. Ýurdumyzyň ähli künjeklerinde dünýä ülňülerine gabat gelýän A-95, A-92, A-80 awtobenzini, dizel ýangyjy bilen sürüjiler...

Messiniň täze keşbi

Ispaniýanyň «Barselona» toparynyň argentinaly hüjümçisi Lionel Messi birnäçe ýyldan bäri ösdürip gelýän sakgalyny aýryp, täze keşbe geldi. Dünýä belli ýyldyzyň täze keşbini onuň ýekelikdäki...

“Formula 1” 70 ýaşynda

70 ýyl ozal, 1950-nji ýylyň 13-nji maýynda Silwerstounda ilkinji Gran Pri ýaryşy geçirildi. Beýik Watançylyk urşundan öň hem milli awtoulag federasiýalary Gran Pri ýaryşlarynyň meşhurlygynyň...

Türkmenistanyň Bitaraplygyna bagyşlanan ýörite neşir önümleri

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň hemişelik bitaraplyk hukuk ýagdaýynyň 25 ýyllygy mynasybetli 2020-nji ýyl “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” diýlip ygan edildi. Şu şygar astynda geçýän...

Ýaýa Toure 37 ýaşady

Şu gün sport älemindäki dünýä belli oýunçylaryñ doglan günleri, şol sebäpli sizi doglan gününi belleýän futbolçylardan Ýaýa Toure bilen tanyşdyrýarys. Ýaýanyñ doly ady Nenýeri Ýaýa...

Mariana çöketliginiň düýbüne ýetildi

Russiýanyň «Witýaz» suwasty gämisi Mariana çöketliginiň düýbüne ýetip bilen ilkinji gämi boldy. Bu barada «RIA Nowosti» habar berýär. Bu çümüş Ýeňiş gününiň hormatyna geçirildi. Gäminiň...

«Azercell» weteranlara azyk paýlady

Azerbaýjanyň «Azercell Telecom» kompaniýasy Ýeňiş gününde ýurtdaky weteranlara haýyr-sahawat işlerini alyp bardy ― diýip, «Turan» habarlar agentligi ýazýar. Has takygy, kompaniýa Ýer ýüzünde Beýik Ýeňşiň...

Synaglar onlaýn geçiriler

Russiýanyň ylym we ýokary bilim ministri Waleriý Falkow ministrligiň howandarlygyndaky uniwersitetlerde uzak aralykdan synag maksatnamasynyň işleýşini gözden geçirdi. «Ýüze çykan koronowirus hadysalary sebäpli synaglary...

Ösümlikler hakynda gyzykly maglumatlar

Bambuk agajy her gije-gündizde ençeme santimetr ösýär. Braziliýada süýt agajy bar. Şol agaja tyg degirseň, ondan süýt syzylyp başlaýar. Ondan her gezekde 4...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Beýik Seljuklar Döwletiniň Taryhyndan

Müň asyr geçipdir goja zeminiň Üstünden tigirläp arabasyny. Her döwür geçipdir eli gürzüli, Döwüp dünýämize nagarasyny.  Mämmet Seýidow Adamzadyň müňlerçe ýyllyk taryhynda türkmenler, olaryň ata-babalary özüniň mynasyp ornuny tutup...

Bitaraplyk sahypamyz boýunça halkara hyzmatdaşlyk

Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Golam Abbas Arbab Hales Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň baş redaktory Dr.Döwran Orazgylyjowy kabul etdi....

Türkiýä haçan koronawirus sanjymy geler?

Hytaý Halk Respublikasynyň “Sinovac” kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen koronawirus sanjymy dünýäniň dürli ýurtlarynda synagdan geçirilýär. Türkiýe Respublikasy bu kompaniýanyň “CoronaVac” atly sanjymyndan 50 million...

Sürüjisiz ulaglar Hytaýyň ýollarynda

Häzirki wagtda bütin dünýäde awtonom ulag taslamalary üstünlikli amala aşyrylyp gelinýär. Bu babatda Hytaýyň kompaniýalarynyň biri bu ugurdaky taslamany üstünlikli durmuşa geçirmek üçin uly...