8.9 C
Istanbul
02/06/2020 11:18

Daily Archives: May 12, 2020

“Gökdepe galasy” küşt ýaryşy

Şu ýylyň 9-10-njy maý aralygynda Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň “Gala” toý mekanynda sportuň küşt görnüşi boýunça Beýik Ýeňşiň 75 ýyllygyna bagyşlanyp hem-de halkara ussat...

«Sazae-san» multfilmiň täze bölümleri wagtlaýynça togtadylar

Dünýäniň iň köp bölümli multfilmi bolan «Sazae-san» dünýädäki käbir sebäplere görä, wagtlaýynça täze bölümleriniň ýaýlyma berilmejegini studiýa habar berdi. Emma muňa garamazdan bu multfilmiň...

«Dell» kompaniýasyndan täze kompýuterler

«Dell» kompaniýasy netbuk kompýuterleriniň täze neslini alyjylara hödürleýär. Olar Dell «XPS 15 9500» we «XPS 17 9700» ady bilen müşderilere ýetiriler. Döwrebap bu kompýuterler...

Çempionlara gymmat bahaly sowgatlar gowşurylar

Fransiýanyñ "PSŽ" toparynyñ oýunçylary şu möwsümde çempion adyna eýe bolandyklary üçin  olara ýörite sowgatlar gowşurylar. Toparyñ ýolbaşçylary oýunçylaryñ her birine 24 karatlyk altyn çaýylan...

“LG”-den üýtgeşik telefon

Günorta Koreýanyň “LG” kompaniýasy “Wing” atly üýtgeşik bir akylly telefonyñ üstünde işleýändigini belledi. “Wing” akylly telefonyñ satuwa hödürlenjek senesi anyk berilmeýär. Ýöne şu ýylyñ...

2020-nji ýylyň iň gowy netbuk kompýuterleri

Häzirki wagtda tehnologiýalaryň ähli görnüşleri barha pajarlap ösýär. Şolaryň hatarynda hem netbuklar hem özüniň dürli aýratynlyklary bilen biri-birinden tapawutlanýar. Her bir adam üçin işlemäge...

Sanly sowgat kartlary dörediler

«Twitch» kompaniýasy söwda nokatlarynda harytlary satyn almak üçin ulanyp boljak resmi sowgat kartlaryny satýandygyny yglan etdi. Mugt hyzmat bolandygyna garamazdan, «Twitch» birnäçe amatly hyzmatlary...

Önümçiliginiň 20 göterimini Hindistanda amala aşyrar

Dünýä belli “Apple” kompaniýasy önümçiliginiň 20 göterimini Hytaýdan Hindistana geçirmegi meýilleşdirýär. Hindistanyň hökümet ýolbaşçylary “Apple” kompaniýasynyň önümçiliginiň bir bölegini Hindistanda amala aşyrmak meýilnamasy barada...

“Redmi Note 9 Pro Max” satuwda

“Redmi Note 9 Pro Max” smartfony Hindistanda satuwa çykaryldy. Bu akylly telefon mart aýynda çykmalydy emma koronawirus ýokanjy sebäpli yza süýşürildi. “Xiaomi” kompaniýasynyň wise-prezidenti we...

Messiniň ýene-de bir üstünligi

“Give Me Sport” portaly Çempionlar ligasynyň taryhynda iň köp garşydaş toparlaryň derwezesine pökgi geçiren futbolçylaryň sanawyny neşir etdi. Şol sanawda ortaça iň köp gol...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Türkmenistan bilen BAE-nyň arasynda hukuk hyzmatdaşlygy

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň direktory Ý.Nuryýew bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň Strategik bilimler we barlaglar merkeziniň (ECSSR) ýerine ýetiriji...

Türkmenistan Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasynyň ýygnagyna gatnaşdy

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly «Dikeldişe tarap hereket» atly ýokary derejeli sebitleýin maslahat geçirildi. Çäre BMG-niň Bütindünýä syýahatçylyk guramasy tarapyndan guraldy. Sebitleýin...

Türkmenistan we Eýran serhetdäki gözegçilik nokatlaryny güýçlendirýärler

2020-nji ýylyň 30-njy maýynda «Sarahs–Sarahs», «Artyk– Lütfabat» we «Altyn Asyr– Inçeburun» gözegçilik-geçiriş nokatlarynda gurluşygy alnyp barylýan zyýansyzlandyryş-dezinfeksiýa desgalarynyň gurluşyk işlerine gözegçilik etmek hem-de bu...

Türkmenistan bilen Ukrainanyň daşary işler ministrleriniň telefon sohbetdeşligi

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Ukrainanyň Daşary işler ministri D.Kuleba bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň barşynda iki ýurduň daşary syýasat...