04/12/2020 1:01

Daily Archives: May 12, 2020

“Gökdepe galasy” küşt ýaryşy

Şu ýylyň 9-10-njy maý aralygynda Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň “Gala” toý mekanynda sportuň küşt görnüşi boýunça Beýik Ýeňşiň 75 ýyllygyna bagyşlanyp hem-de halkara ussat...

«Sazae-san» multfilmiň täze bölümleri wagtlaýynça togtadylar

Dünýäniň iň köp bölümli multfilmi bolan «Sazae-san» dünýädäki käbir sebäplere görä, wagtlaýynça täze bölümleriniň ýaýlyma berilmejegini studiýa habar berdi. Emma muňa garamazdan bu multfilmiň...

«Dell» kompaniýasyndan täze kompýuterler

«Dell» kompaniýasy netbuk kompýuterleriniň täze neslini alyjylara hödürleýär. Olar Dell «XPS 15 9500» we «XPS 17 9700» ady bilen müşderilere ýetiriler. Döwrebap bu kompýuterler...

Çempionlara gymmat bahaly sowgatlar gowşurylar

Fransiýanyñ "PSŽ" toparynyñ oýunçylary şu möwsümde çempion adyna eýe bolandyklary üçin  olara ýörite sowgatlar gowşurylar. Toparyñ ýolbaşçylary oýunçylaryñ her birine 24 karatlyk altyn çaýylan...

“LG”-den üýtgeşik telefon

Günorta Koreýanyň “LG” kompaniýasy “Wing” atly üýtgeşik bir akylly telefonyñ üstünde işleýändigini belledi. “Wing” akylly telefonyñ satuwa hödürlenjek senesi anyk berilmeýär. Ýöne şu ýylyñ...

2020-nji ýylyň iň gowy netbuk kompýuterleri

Häzirki wagtda tehnologiýalaryň ähli görnüşleri barha pajarlap ösýär. Şolaryň hatarynda hem netbuklar hem özüniň dürli aýratynlyklary bilen biri-birinden tapawutlanýar. Her bir adam üçin işlemäge...

Sanly sowgat kartlary dörediler

«Twitch» kompaniýasy söwda nokatlarynda harytlary satyn almak üçin ulanyp boljak resmi sowgat kartlaryny satýandygyny yglan etdi. Mugt hyzmat bolandygyna garamazdan, «Twitch» birnäçe amatly hyzmatlary...

Önümçiliginiň 20 göterimini Hindistanda amala aşyrar

Dünýä belli “Apple” kompaniýasy önümçiliginiň 20 göterimini Hytaýdan Hindistana geçirmegi meýilleşdirýär. Hindistanyň hökümet ýolbaşçylary “Apple” kompaniýasynyň önümçiliginiň bir bölegini Hindistanda amala aşyrmak meýilnamasy barada...

“Redmi Note 9 Pro Max” satuwda

“Redmi Note 9 Pro Max” smartfony Hindistanda satuwa çykaryldy. Bu akylly telefon mart aýynda çykmalydy emma koronawirus ýokanjy sebäpli yza süýşürildi. “Xiaomi” kompaniýasynyň wise-prezidenti we...

Messiniň ýene-de bir üstünligi

“Give Me Sport” portaly Çempionlar ligasynyň taryhynda iň köp garşydaş toparlaryň derwezesine pökgi geçiren futbolçylaryň sanawyny neşir etdi. Şol sanawda ortaça iň köp gol...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Beýik Seljuklar Döwletiniň Taryhyndan

Müň asyr geçipdir goja zeminiň Üstünden tigirläp arabasyny. Her döwür geçipdir eli gürzüli, Döwüp dünýämize nagarasyny.  Mämmet Seýidow Adamzadyň müňlerçe ýyllyk taryhynda türkmenler, olaryň ata-babalary özüniň mynasyp ornuny tutup...

Bitaraplyk sahypamyz boýunça halkara hyzmatdaşlyk

Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Golam Abbas Arbab Hales Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň baş redaktory Dr.Döwran Orazgylyjowy kabul etdi....

Türkiýä haçan koronawirus sanjymy geler?

Hytaý Halk Respublikasynyň “Sinovac” kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen koronawirus sanjymy dünýäniň dürli ýurtlarynda synagdan geçirilýär. Türkiýe Respublikasy bu kompaniýanyň “CoronaVac” atly sanjymyndan 50 million...

Sürüjisiz ulaglar Hytaýyň ýollarynda

Häzirki wagtda bütin dünýäde awtonom ulag taslamalary üstünlikli amala aşyrylyp gelinýär. Bu babatda Hytaýyň kompaniýalarynyň biri bu ugurdaky taslamany üstünlikli durmuşa geçirmek üçin uly...