04/12/2020 0:06

Daily Archives: May 6, 2020

Tebigy betbagtçylyk zerarly Özbegistanyň halkyna çuňňur duýgudaşlyk

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Iki ýurduň Baştutanlary birek-birege ýagşy arzuwlary aýdyp, telefon...

Pagtaçy kärendeçiler gowaça ekişini doly tamamladylar

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş...

Gülşirin Hanowanyň täze goşgular ýygyndysy

Ýurdumyzyň zehinli şahyry Gülşirin Hanowanyň «Uçup barýan ak durna» atly goşgular ýygyndysy çap edilip, okyjylara ýetirildi.  Bu kitap ýaş şahyryň ilkinji kitabydyr. Şahyryň «Uçup...

Şa toparynyň şowsuz oýunçylary

Ispaniýanyñ “AS” gazeti Şa topary hasaplanýan “Real Madrid” toparynyñ hataryna goşulyp, ýöne netijeli oýny bilen tapawutlaanyp bilmedik, ýagny şowsuz oýunçylaryñ sanawyny taýýarlady. Şa toparynda şowsuz...

Türkiýede futbol täzeden başlanýar

Türkiýäniñ Futbol federasiýasynyñ prezidenti Nihat Özdemir, şu ýylyň 12-nji iýunynda Türkiýäniñ “Spor Toto Süper ligi” futbol çempionatynyň başlanjakdygyny mälim etdi. Futbol duşuşyklary tomaşaçasyz geçiriler....

4543 adam ýubileý medaly bilen sylaglanýar

Ýakynda hormatly Prezidentimiz Beýik Watançylyk urşuna gatnaşanlary, olaryň ýanýoldaşlaryny, şeýle-de tylda zähmet çeken weteranlary «1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75...

Futbolda seýrek duş gelýän pursatlar…

Çempionlar ligasynyň 2000-2001-nji ýyldaky möwsüminde ¼ final duşuşygynda ýatdan çykmajak wakalaryň biri boldy. Şol ýyl meýdançada Angliýanyň “Mançester Ýunaýted” topary duşuşygyň öň ýanyndaky surata...

Käbir awtobuslaryň gatnaw ugry üýtgeýär

«Türkmenawtoulaglary» agentligi ilatymyzyň awtomobil gatnamalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen, 2020-nji ýylyň...

Şazada Garri we Megan Marklyň täze kitaby

Şazada Garri we onuň aýaly Megan Marklyň täzelikde ýazan «Erkinligi tapmak» atly kitaby 1 sagadyň içinde sargyt rekordyny täzeledi. Bu kitap, esasan hem, olaryň...

“Lužniki” birinji bolup bilermi?…

“Marca” neşiri dünýäniñ iñ gowy stadionyny saýlamak üçin ses berişlik geçirýär. Bu ugurda 40 stadion bäsleşýär. Olaryñ arasynda Russiýanyň paýtagty Moskwanyñ "Lužniki" stadiony hem...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Beýik Seljuklar Döwletiniň Taryhyndan

Müň asyr geçipdir goja zeminiň Üstünden tigirläp arabasyny. Her döwür geçipdir eli gürzüli, Döwüp dünýämize nagarasyny.  Mämmet Seýidow Adamzadyň müňlerçe ýyllyk taryhynda türkmenler, olaryň ata-babalary özüniň mynasyp ornuny tutup...

Bitaraplyk sahypamyz boýunça halkara hyzmatdaşlyk

Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Golam Abbas Arbab Hales Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň baş redaktory Dr.Döwran Orazgylyjowy kabul etdi....

Türkiýä haçan koronawirus sanjymy geler?

Hytaý Halk Respublikasynyň “Sinovac” kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen koronawirus sanjymy dünýäniň dürli ýurtlarynda synagdan geçirilýär. Türkiýe Respublikasy bu kompaniýanyň “CoronaVac” atly sanjymyndan 50 million...

Sürüjisiz ulaglar Hytaýyň ýollarynda

Häzirki wagtda bütin dünýäde awtonom ulag taslamalary üstünlikli amala aşyrylyp gelinýär. Bu babatda Hytaýyň kompaniýalarynyň biri bu ugurdaky taslamany üstünlikli durmuşa geçirmek üçin uly...