8.9 C
Istanbul
01/06/2020 4:00

Daily Archives: May 6, 2020

Tebigy betbagtçylyk zerarly Özbegistanyň halkyna çuňňur duýgudaşlyk

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Iki ýurduň Baştutanlary birek-birege ýagşy arzuwlary aýdyp, telefon...

Pagtaçy kärendeçiler gowaça ekişini doly tamamladylar

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş...

Gülşirin Hanowanyň täze goşgular ýygyndysy

Ýurdumyzyň zehinli şahyry Gülşirin Hanowanyň «Uçup barýan ak durna» atly goşgular ýygyndysy çap edilip, okyjylara ýetirildi.  Bu kitap ýaş şahyryň ilkinji kitabydyr. Şahyryň «Uçup...

Şa toparynyň şowsuz oýunçylary

Ispaniýanyñ “AS” gazeti Şa topary hasaplanýan “Real Madrid” toparynyñ hataryna goşulyp, ýöne netijeli oýny bilen tapawutlaanyp bilmedik, ýagny şowsuz oýunçylaryñ sanawyny taýýarlady. Şa toparynda şowsuz...

Türkiýede futbol täzeden başlanýar

Türkiýäniñ Futbol federasiýasynyñ prezidenti Nihat Özdemir, şu ýylyň 12-nji iýunynda Türkiýäniñ “Spor Toto Süper ligi” futbol çempionatynyň başlanjakdygyny mälim etdi. Futbol duşuşyklary tomaşaçasyz geçiriler....

4543 adam ýubileý medaly bilen sylaglanýar

Ýakynda hormatly Prezidentimiz Beýik Watançylyk urşuna gatnaşanlary, olaryň ýanýoldaşlaryny, şeýle-de tylda zähmet çeken weteranlary «1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75...

Futbolda seýrek duş gelýän pursatlar…

Çempionlar ligasynyň 2000-2001-nji ýyldaky möwsüminde ¼ final duşuşygynda ýatdan çykmajak wakalaryň biri boldy. Şol ýyl meýdançada Angliýanyň “Mançester Ýunaýted” topary duşuşygyň öň ýanyndaky surata...

Käbir awtobuslaryň gatnaw ugry üýtgeýär

«Türkmenawtoulaglary» agentligi ilatymyzyň awtomobil gatnamalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen, 2020-nji ýylyň...

Şazada Garri we Megan Marklyň täze kitaby

Şazada Garri we onuň aýaly Megan Marklyň täzelikde ýazan «Erkinligi tapmak» atly kitaby 1 sagadyň içinde sargyt rekordyny täzeledi. Bu kitap, esasan hem, olaryň...

“Lužniki” birinji bolup bilermi?…

“Marca” neşiri dünýäniñ iñ gowy stadionyny saýlamak üçin ses berişlik geçirýär. Bu ugurda 40 stadion bäsleşýär. Olaryñ arasynda Russiýanyň paýtagty Moskwanyñ "Lužniki" stadiony hem...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Haly baýramy mynasybetli sergi geçirildi

Şu gün Köpetdagyň eteginde ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda senagat edara binasynda Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da we Da­şa­ry yk­dy­sa­dy ara­gat­na­şyk­lar mi­nistr­li­gi Döw­let ha­ryt çig-mal...

Güllerden görklidir türkmen halysy

Hormatly Prezidentimiziň 2020-nji ýylyň 7-nji fewralynda gol çeken Karary haly önümçiligini kämilleşdirmek we göwnejaý derejede ýola goýmak, milli önümleriň eksport möçberlerini artdyrmak ugrunda edilen...

31-nji maý — Temmäkä garşy Bütindünýä göreş güni

Temmäkä garşy Bütindünýä göreş güni her ýylyň 31-nji maýynda giňden bellenilip geçilýär. Bu ýylky baýramçylyk köpçülige temmäkini ulanmagyň howplary, Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň temmäki...

Jerrard 40 ýaşady

Angliýanyň “Liwerpul” toparyň ozalky meşhur ýarymgoragçysy Stiwen Jerrardy doglan güni bilen gutlady. 30-njy maýda häzirki wagtda Şotlandiýanyň “Reýnjers” toparynyň baş tälimçisi 40 ýaşady. “Stiw, doglan...