04/12/2020 1:25

Daily Archives: May 5, 2020

Türkmenistandan Russiýa Federasiýasyna muzdsuz harytlar

Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky däbe öwrülen goňşuçylyk we dostlukly hyzmatdaşlykdan ugur alyp, şeýle hem özara hormat goýmak we goldaw bermek ýörelgelerine esaslanyp, Russiýa...

Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasy : Wideokonferensiýa Mejlisi

Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň gatnaşyjy-döwletleriniň Söwda-senagat edaralarynyň wekilleriniň nobatdan daşary duşuşygy geçirildi. Mejlis wideokonferensiýa görnüşinde geçirildi. Türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň başlygy ýolbaşçylyk etdi. Mejlise gatnaşyjylary...

Eýran bilen syýasy geňeşmeler : COVID-19 ýokanjynyň ýaýramagyna garşy göreş

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň we Eýran Yslam Respublikasynyň daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň derejesinde wideokonferensiýa görnüşinde syýasy geňeşmeler geçirildi. Ikitraraplaýyn gatnaşyklaryň mundan beýläk hem ösdürilmegine...

Abdysetdar Kazynyň „Jeňnama” poemasy barada

Türkmen nusgowy şahyrlarynyň eserleri 1917-nji ýyldan öňki döwürde öz asyl nusgalarynda we arap elipbiýinde Russiýanyň Peterburg, Moskwa, Kazan, Astrahan, XIX asyryň soňky çärýeginden başlap...

Bütindünýä Söwda Guramasy bilen Hyzmatdaşlyk Işjeňleşdirilýär

Birleşen Milletler Guramasynyň Ženewadaky edarasynyň ýanyndaky Türkmenistanyň Hemişelik wekilhanasy bilen Bütindünýä söwda guramasynyň hünärmenleri bilen onlaýn görnüşde iş duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň başynda türkmen tarapy BSG-niň...

Ýewropa Bileleşigi bilen onlaýn duşuşyk

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň binasynda ÝB - Merkezi Aziýanyň kanunyň hökmürowanlygy boýunça sebitleýin maksatnamasyny ara alyp maslahatlaşmak boýunça wideo aragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi. Türkmen...

Kakamdan gelen hatlar(oýlanma)

Bugün meniň çagalyk durmuşumda iň gyzykly günleriň biridi. Sebäbi biz ejem bilen mamamlara gezelenje gelipdik. Okuw hepdesiniň dowamynda duşenbeden-şenbe gününe çenli okap, şenbe güni...

Täze «Titanik» gämisi 2022-nji ýylda taýýar bolar

“Titanik” gämisi diýlende hemmäniň göz öňünde “Titanik»” filmi janlanýar. Bu film örän şowly çykan filmleriň biri bolup, Oskar baýragynyň hem eýesi bolmagy başardy. Edil...

Aamir Han:  Kömek eden men däl!

Dünýä belli we haýyr-sahawat işleri bilen tanalýan Bolliwudyň ýyldyzy Aamir Han un haltalaryna 15 müň rupiýa (200$) paýlandygy baradaky habaryň hakykat däldigini mälim etdi....

Taýka Waýtiti täze “Ýyldyz söweşleri” filmine režissýorlyk eder

Taýka Waýtiti «Ýyldyz söweşleri» atly filmiň täze bölüminiň edebi esasyny ýazyp, oňa režissýorlyk etjekdigini habar berýär. Bu filmiň ähli bölümleri tomaşaçylar tarapyndan gyzgyn garşylandy....
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Beýik Seljuklar Döwletiniň Taryhyndan

Müň asyr geçipdir goja zeminiň Üstünden tigirläp arabasyny. Her döwür geçipdir eli gürzüli, Döwüp dünýämize nagarasyny.  Mämmet Seýidow Adamzadyň müňlerçe ýyllyk taryhynda türkmenler, olaryň ata-babalary özüniň mynasyp ornuny tutup...

Bitaraplyk sahypamyz boýunça halkara hyzmatdaşlyk

Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Golam Abbas Arbab Hales Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň baş redaktory Dr.Döwran Orazgylyjowy kabul etdi....

Türkiýä haçan koronawirus sanjymy geler?

Hytaý Halk Respublikasynyň “Sinovac” kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen koronawirus sanjymy dünýäniň dürli ýurtlarynda synagdan geçirilýär. Türkiýe Respublikasy bu kompaniýanyň “CoronaVac” atly sanjymyndan 50 million...

Sürüjisiz ulaglar Hytaýyň ýollarynda

Häzirki wagtda bütin dünýäde awtonom ulag taslamalary üstünlikli amala aşyrylyp gelinýär. Bu babatda Hytaýyň kompaniýalarynyň biri bu ugurdaky taslamany üstünlikli durmuşa geçirmek üçin uly...