8.9 C
Istanbul
02/06/2020 11:48

Daily Archives: May 5, 2020

Türkmenistandan Russiýa Federasiýasyna muzdsuz harytlar

Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky däbe öwrülen goňşuçylyk we dostlukly hyzmatdaşlykdan ugur alyp, şeýle hem özara hormat goýmak we goldaw bermek ýörelgelerine esaslanyp, Russiýa...

Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasy : Wideokonferensiýa Mejlisi

Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň gatnaşyjy-döwletleriniň Söwda-senagat edaralarynyň wekilleriniň nobatdan daşary duşuşygy geçirildi. Mejlis wideokonferensiýa görnüşinde geçirildi. Türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň başlygy ýolbaşçylyk etdi. Mejlise gatnaşyjylary...

Eýran bilen syýasy geňeşmeler : COVID-19 ýokanjynyň ýaýramagyna garşy göreş

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň we Eýran Yslam Respublikasynyň daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň derejesinde wideokonferensiýa görnüşinde syýasy geňeşmeler geçirildi. Ikitraraplaýyn gatnaşyklaryň mundan beýläk hem ösdürilmegine...

Abdysetdar Kazynyň „Jeňnama” poemasy barada

Türkmen nusgowy şahyrlarynyň eserleri 1917-nji ýyldan öňki döwürde öz asyl nusgalarynda we arap elipbiýinde Russiýanyň Peterburg, Moskwa, Kazan, Astrahan, XIX asyryň soňky çärýeginden başlap...

Bütindünýä Söwda Guramasy bilen Hyzmatdaşlyk Işjeňleşdirilýär

Birleşen Milletler Guramasynyň Ženewadaky edarasynyň ýanyndaky Türkmenistanyň Hemişelik wekilhanasy bilen Bütindünýä söwda guramasynyň hünärmenleri bilen onlaýn görnüşde iş duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň başynda türkmen tarapy BSG-niň...

Ýewropa Bileleşigi bilen onlaýn duşuşyk

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň binasynda ÝB - Merkezi Aziýanyň kanunyň hökmürowanlygy boýunça sebitleýin maksatnamasyny ara alyp maslahatlaşmak boýunça wideo aragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi. Türkmen...

Kakamdan gelen hatlar(oýlanma)

Bugün meniň çagalyk durmuşumda iň gyzykly günleriň biridi. Sebäbi biz ejem bilen mamamlara gezelenje gelipdik. Okuw hepdesiniň dowamynda duşenbeden-şenbe gününe çenli okap, şenbe güni...

Täze «Titanik» gämisi 2022-nji ýylda taýýar bolar

“Titanik” gämisi diýlende hemmäniň göz öňünde “Titanik»” filmi janlanýar. Bu film örän şowly çykan filmleriň biri bolup, Oskar baýragynyň hem eýesi bolmagy başardy. Edil...

Aamir Han:  Kömek eden men däl!

Dünýä belli we haýyr-sahawat işleri bilen tanalýan Bolliwudyň ýyldyzy Aamir Han un haltalaryna 15 müň rupiýa (200$) paýlandygy baradaky habaryň hakykat däldigini mälim etdi....

Taýka Waýtiti täze “Ýyldyz söweşleri” filmine režissýorlyk eder

Taýka Waýtiti «Ýyldyz söweşleri» atly filmiň täze bölüminiň edebi esasyny ýazyp, oňa režissýorlyk etjekdigini habar berýär. Bu filmiň ähli bölümleri tomaşaçylar tarapyndan gyzgyn garşylandy....
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Türkmenistan bilen BAE-nyň arasynda hukuk hyzmatdaşlygy

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň direktory Ý.Nuryýew bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň Strategik bilimler we barlaglar merkeziniň (ECSSR) ýerine ýetiriji...

Türkmenistan Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasynyň ýygnagyna gatnaşdy

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly «Dikeldişe tarap hereket» atly ýokary derejeli sebitleýin maslahat geçirildi. Çäre BMG-niň Bütindünýä syýahatçylyk guramasy tarapyndan guraldy. Sebitleýin...

Türkmenistan we Eýran serhetdäki gözegçilik nokatlaryny güýçlendirýärler

2020-nji ýylyň 30-njy maýynda «Sarahs–Sarahs», «Artyk– Lütfabat» we «Altyn Asyr– Inçeburun» gözegçilik-geçiriş nokatlarynda gurluşygy alnyp barylýan zyýansyzlandyryş-dezinfeksiýa desgalarynyň gurluşyk işlerine gözegçilik etmek hem-de bu...

Türkmenistan bilen Ukrainanyň daşary işler ministrleriniň telefon sohbetdeşligi

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Ukrainanyň Daşary işler ministri D.Kuleba bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň barşynda iki ýurduň daşary syýasat...