04/12/2020 0:14

Daily Archives: May 2, 2020

Alçy gopan aşyk (oýlanma)

Aslynda Azatjygyň ýeke-täk hem-de ilkinji ganat baglan arzuwy daýysyna meňzemekdi. Ata-babalarymyzyň ”It ata-är daýa” diýenleri jüp ýerine düşüpdi. Azatjygyň diňe bir ýüregindäki ganat baglan...

Atda Wepa-da bar Sapada

Gara gözüň elwan ýaly, Mer-mer teniň eýwan ýaly, Jülgeleri söken naldan, Wepa-sapa inýän ýaly.   Atym-atym sen Gyratym, Uçsun mertebe ganatyň. Baýyrlykda eýläk-beýläk, Görkezdiň gujur-gaýratyň.   Seýisçiniň wepadary, Çap bedewim tugum göter. Türkmen üçin buýsanmaga, At owazyň...

Türk­men döw­let uni­wer­si­te­ti: «Açyk gapylar»

Mag­tym­gu­ly adyn­da­ky Türk­men döw­let uni­wer­si­te­ti or­ta mek­dep­le­riň uçu­rym­la­ry­ny, es­ger­le­ri, önüm­çi­lik­de zäh­met çek­ýän ýaş­la­ry we ýo­ka­ry okuw mek­de­bi­ne oku­wa gir­mä­ge is­leg bil­dir­ýän­le­ri 2020-nji ýy­lyň 7-nji...

Türkmeniň Şeýda Bilbili

Ömrüni türkmen teatryna we opera sungatyna bagyşlan Türkmenistanyň Gahrymany Maýa Kulyýewa halkymyzyň şeýda bilbili hasaplanýar. Çünki ol özüniň ajaýyp heňi, üýtgeşik sesi bilen ençeme...

Türkmen milli kon­ser­wa­to­ri­ýa­sy: «Açyk gapylar»

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli kon­ser­wa­to­ri­ýa­sy 2020—2021-nji okuw ýy­lyn­da oku­wa girmäge isleg bildirýän ýaşlary şu ýylyň 12-nji maýynda sagat 15.00-da geçiriljek «Açyk gapylar» gününe...

Kitap – ýaşaýşymyzyň bezegi

 Medeniýetli adamy terbiýelemek üçin iki güýç has şowly hyzmat edýär: sungat hem ylym. Bu güýçleriň ikisem kitaplarda jemlenýär. M.Gorkiý. Häzirki türkmen jemgyýetinde, ýaş nesilleriň ruhy taýdan...

Türkmenistan goňşy Owganystana ynsanperwer kömegini iberdi

2020-nji ýylyň 2-nji maýynda Türkmenistan Owganystan Yslam Respublikasyna ynsanperwer kömegini iberdi. Degişli karara Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan 30-njy aprelde gol çekildi. Goňşy ýurduň Farýab welaýatynyň häkimi...

“Real Madrid” düzümini täzelemekçi

“Real Madrid” toparynyñ ýolbaşçylary tomusky transfer möwsüminde azyndan 5 sany oýunçylar bilen hoşlaşmak isleýändigini belledi. Bu ýagdaýyñ sebäbi şäherliler özxniñ düzümini täzelemek isleýärler, şeýle...

Bütindünýä söwda guramasy bilen hyzmatdaşlyk giňeldiler

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýurdumyzyň Bütindünýä söwda guramasy (BSG) bilen hyzmatdaşlygyny giňeltmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat...

Türkmenistanda sementiň täze görnüşi öndüriler

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň sement zawodlarynda sementiň täze görnüşlerini öndürmek barada hasabat berildi. Häzirki wagtda senagat pudagy milli ykdysadyýetimiziň ileri...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Beýik Seljuklar Döwletiniň Taryhyndan

Müň asyr geçipdir goja zeminiň Üstünden tigirläp arabasyny. Her döwür geçipdir eli gürzüli, Döwüp dünýämize nagarasyny.  Mämmet Seýidow Adamzadyň müňlerçe ýyllyk taryhynda türkmenler, olaryň ata-babalary özüniň mynasyp ornuny tutup...

Bitaraplyk sahypamyz boýunça halkara hyzmatdaşlyk

Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Golam Abbas Arbab Hales Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň baş redaktory Dr.Döwran Orazgylyjowy kabul etdi....

Türkiýä haçan koronawirus sanjymy geler?

Hytaý Halk Respublikasynyň “Sinovac” kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen koronawirus sanjymy dünýäniň dürli ýurtlarynda synagdan geçirilýär. Türkiýe Respublikasy bu kompaniýanyň “CoronaVac” atly sanjymyndan 50 million...

Sürüjisiz ulaglar Hytaýyň ýollarynda

Häzirki wagtda bütin dünýäde awtonom ulag taslamalary üstünlikli amala aşyrylyp gelinýär. Bu babatda Hytaýyň kompaniýalarynyň biri bu ugurdaky taslamany üstünlikli durmuşa geçirmek üçin uly...