8.9 C
Istanbul
02/06/2020 10:12

Daily Archives: May 2, 2020

Alçy gopan aşyk (oýlanma)

Aslynda Azatjygyň ýeke-täk hem-de ilkinji ganat baglan arzuwy daýysyna meňzemekdi. Ata-babalarymyzyň ”It ata-är daýa” diýenleri jüp ýerine düşüpdi. Azatjygyň diňe bir ýüregindäki ganat baglan...

Atda Wepa-da bar Sapada

Gara gözüň elwan ýaly, Mer-mer teniň eýwan ýaly, Jülgeleri söken naldan, Wepa-sapa inýän ýaly.   Atym-atym sen Gyratym, Uçsun mertebe ganatyň. Baýyrlykda eýläk-beýläk, Görkezdiň gujur-gaýratyň.   Seýisçiniň wepadary, Çap bedewim tugum göter. Türkmen üçin buýsanmaga, At owazyň...

Türk­men döw­let uni­wer­si­te­ti: «Açyk gapylar»

Mag­tym­gu­ly adyn­da­ky Türk­men döw­let uni­wer­si­te­ti or­ta mek­dep­le­riň uçu­rym­la­ry­ny, es­ger­le­ri, önüm­çi­lik­de zäh­met çek­ýän ýaş­la­ry we ýo­ka­ry okuw mek­de­bi­ne oku­wa gir­mä­ge is­leg bil­dir­ýän­le­ri 2020-nji ýy­lyň 7-nji...

Türkmeniň Şeýda Bilbili

Ömrüni türkmen teatryna we opera sungatyna bagyşlan Türkmenistanyň Gahrymany Maýa Kulyýewa halkymyzyň şeýda bilbili hasaplanýar. Çünki ol özüniň ajaýyp heňi, üýtgeşik sesi bilen ençeme...

Türkmen milli kon­ser­wa­to­ri­ýa­sy: «Açyk gapylar»

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli kon­ser­wa­to­ri­ýa­sy 2020—2021-nji okuw ýy­lyn­da oku­wa girmäge isleg bildirýän ýaşlary şu ýylyň 12-nji maýynda sagat 15.00-da geçiriljek «Açyk gapylar» gününe...

Kitap – ýaşaýşymyzyň bezegi

 Medeniýetli adamy terbiýelemek üçin iki güýç has şowly hyzmat edýär: sungat hem ylym. Bu güýçleriň ikisem kitaplarda jemlenýär. M.Gorkiý. Häzirki türkmen jemgyýetinde, ýaş nesilleriň ruhy taýdan...

Türkmenistan goňşy Owganystana ynsanperwer kömegini iberdi

2020-nji ýylyň 2-nji maýynda Türkmenistan Owganystan Yslam Respublikasyna ynsanperwer kömegini iberdi. Degişli karara Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan 30-njy aprelde gol çekildi. Goňşy ýurduň Farýab welaýatynyň häkimi...

“Real Madrid” düzümini täzelemekçi

“Real Madrid” toparynyñ ýolbaşçylary tomusky transfer möwsüminde azyndan 5 sany oýunçylar bilen hoşlaşmak isleýändigini belledi. Bu ýagdaýyñ sebäbi şäherliler özxniñ düzümini täzelemek isleýärler, şeýle...

Bütindünýä söwda guramasy bilen hyzmatdaşlyk giňeldiler

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýurdumyzyň Bütindünýä söwda guramasy (BSG) bilen hyzmatdaşlygyny giňeltmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat...

Türkmenistanda sementiň täze görnüşi öndüriler

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň sement zawodlarynda sementiň täze görnüşlerini öndürmek barada hasabat berildi. Häzirki wagtda senagat pudagy milli ykdysadyýetimiziň ileri...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Türkmenistan bilen Ukrainanyň daşary işler ministrleriniň telefon sohbetdeşligi

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Ukrainanyň Daşary işler ministri D.Kuleba bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň barşynda iki ýurduň daşary syýasat...

Iň güýçli türgenleriň sanawy düzüldi

Garyşyk sungaty boýunça rus türgenleri Fýodor Ýemeliýanenko we Habib Nurmagomedow  bu sportuň iň beýik on wekiliniň hataryna girýär, diýip bellenilýär. Bu barada Amerikanyň CBS...

Ženewa awto sergisi yza süýşürildi

Ýer ýüzünde iň iri awto sergileriniň biri bolan Ženewa awto sergisi wagtlaýynça togtadyldy. 600 müň adamyny özünde jemleýän bu sergi dünýädäki käbir sebäplere görä...

“Mi Band 5” bilezigi

Müşderilerini innowasiýa we elýeterli tehnologik enjamlar bilen üpjün etmek ugrunda tagalla edýän Hytaýyň “Xiaomi” kompaniýasy 11-nji iýunda meşhur akylly bileziginiň “Mi Bandynyň” täze agzasy...