04/12/2020 1:35

Daily Archives: May 1, 2020

Maýa Kulyýewanyň 100 ýyllygy mynasybetli konsert geçirildi

Şu gün Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda Türkmenistanyň Gahrymany Maýa Kulyýewanyň doglan gününiň 100 ýyllygy mynasybetli ajaýyp konsert geçirildi. Maý aýynyň ilkinji...

Aprel aýynyň iň çalt işleýän akylly telefony

“Master Lu” kompaniýasynyň döredijileri  aprel aýynyň iň çalt işleýän Android akylly telefonlaryň sanawyny düzdiler. Kompaniýanyň bellemegi bilen geçen aýda jemi 17 sany Android ulgamly...

Messiniň ilkinji goluna 15 ýyl dolýar

2005-nji ýylyň 1-nji maýynda “Barselona” özüniň milli çempionatynda 34-nji tapgyrynyň oýnunda öz meýdançasynda “Albasete” topary kabul edýärdi. Duşuşygyň 87-nji minutynda “Barselona” 1:0 hasaby bilen...

Türkmenistan bilen ABŞ-nyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

30-njy aprelde Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen ABŞ-nyň Döwlet sekretarynyň kömekçisi Deýwid Heýliň arasynda telefon söhbetdeşligi geçirildi. Gepleşikleriň barşynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmek...

Halkara guramanyň wekili bilen onlaýn duşuşyk

2020-nji ýylyň 30-njy aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýewiň Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň (MHG) Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin utgaşdyryjysy, guramanyň Gazagystandaky, Gyrgyz Respublikasyndaky,...

Mbappe Fransiýanyň iň köp gol geçiren futbolçysy boldy

Fransiýanyň “Liga 1” futbol çempionatynyň tamamlanmagy bilen “PSŽ” toparynyň ýaş hüjümçisi Kilian Mbappe milli çempionatda iň köp gol geçiren oýunçy diýen adyna mynasyp boldy....

“PSŽ” Fransiýada çempion yglan edildi

Fransiýanyň Professional futbol ligasy (LFP) resmi taýdan “PSŽ” toparyny 2019/2020-nji möwsümiň çempiony diýip, yglan etdi. Şeýlelikde “PSŽ” topary 9-njy çempionlygyny gazandy. Mälim bolşy ýaly, Fransiýanyň...

Şaşka ýaryşy metbugatda orun aldy

«Atavatan Türkmenistan» halkara žurnalynyň hem-de «Makul hyzmat» terjime merkeziniň ýakyndan ýardam bermeginde şu ýylyň 29-njy aprelinde žurnalistleriň arasynda geçirilen şaşka ýaryşy metbugat sahypalarynda giňden...

11 metrlik jerime urgusynyň ussady

Ispaniýanyň “Marca” neşiri 11 metrlik jerime urgularyny ýerine ýetirmekde ökde bolan futbolçylaryň sanawyny taýýarlady. Ol sanawda birinji orny Ispaniýanyň “Real Madrid” toparynyň belgiýaly futbolçysy...

Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasyndaky gatnaşyklar berkeýär

30-njy aprelinde Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Bilelikdäki türkmen-ýapon komitetiniň işiniň çäklerinde wideo-konferensiýa arkaly gepleşikler geçirildi, oňa Komitetiň başlyklary, Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow we «Itoçu...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Beýik Seljuklar Döwletiniň Taryhyndan

Müň asyr geçipdir goja zeminiň Üstünden tigirläp arabasyny. Her döwür geçipdir eli gürzüli, Döwüp dünýämize nagarasyny.  Mämmet Seýidow Adamzadyň müňlerçe ýyllyk taryhynda türkmenler, olaryň ata-babalary özüniň mynasyp ornuny tutup...

Bitaraplyk sahypamyz boýunça halkara hyzmatdaşlyk

Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Golam Abbas Arbab Hales Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň baş redaktory Dr.Döwran Orazgylyjowy kabul etdi....

Türkiýä haçan koronawirus sanjymy geler?

Hytaý Halk Respublikasynyň “Sinovac” kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen koronawirus sanjymy dünýäniň dürli ýurtlarynda synagdan geçirilýär. Türkiýe Respublikasy bu kompaniýanyň “CoronaVac” atly sanjymyndan 50 million...

Sürüjisiz ulaglar Hytaýyň ýollarynda

Häzirki wagtda bütin dünýäde awtonom ulag taslamalary üstünlikli amala aşyrylyp gelinýär. Bu babatda Hytaýyň kompaniýalarynyň biri bu ugurdaky taslamany üstünlikli durmuşa geçirmek üçin uly...