8.9 C
Istanbul
01/06/2020 5:50

Daily Archives: Apr 7, 2020

Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugyndan maglumat

Soňky günlerde käbir halkara köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde Amerikanyň Birleşen Ştatlary tarapyndan 20 ýylyň dowamynda köpmillionlyk ykdysady kömegiň bölünip berilendigi baradaky habarlar peýda boldy. Türkmen...

Bir metre golaý hyýar ýetişdirdi

Beýik Britaniýaly ekerançy Alf Kobb dünýäde iň uly hyýar ösdürip ýetişdirmegi başardy. Ol özüniň ekin meýdanynda uzynlygy 92 santimetr, agramy 12,5 kilogram bolan äpet...

Buzuň aşagyndan ýyly suwly köl tapyldy

Antarktidanyň iň uly doňaklygynyň aşagynda ýyly suwly köl tapyldy. Bu ýerde ylmy işleri geçirýän alymlaryň bellemeklerine görä, kölüň ululygy Amerikanyň Florida ştatynyň ululygy bilen...

«Intel» «elektron burun» döretdi

«Intel» kompaniýasynyň hünärmenleri 10 ysy tapawutlandyrmagy başarýan «elektron burny» döretdiler. Dünýäniň alymlary bu oýlap tapyşyň ylym üçin uly üstünlikdigini belleýärler. Adamyň burny 450 ysy bir-birinden...

Indi zibil sebetleri hem «akylly»

Russiýanyň «Binoloji» kompaniýasy «SmartCity Bin» nyşanly «akylly» zibil sebetleriniň nusgasyny işläp düzdi. Bu enjam agaç, metal, plastik, aýna we iýmit galyndylaryny awtomatik usulda saýgaryp-saýlap, aýry-aýrylykda...

Türkmenistan sagdynlygyň mekany

Şanly ýeňişler ýar Watana bu gün, Sport şugla saçýar jahana bu gün, Ruhumyz belentde, galkynýar göwün, Türkmenistan — sagdynlygyň mekany.   Ussat türgenlere ýeňiş garaşýar, Bu diýara şanly toýlar ýaraşýar, Maksatlarmyz...

Tomas Mýuller Bawariýa bilen iki ýyllyk şertnama baglaşdy

Aslynda dünýä belli hüjümçi Tomas Mýulleriň Bawariýa topary bilen baglaşan şertnamasy indiki möwsümiň ahyrynda dolýardy. Emma muňa garamazdan ol ýene Bawariýa topary bilen iki...

«Kia Motors» awtoulaglaryň kepillik möhletini uzaltdy

Birnäçe gün mundan ozal «Hyundai» kompaniýasy dünýäniň dürli künjeklerindäki şahamçalarynda satan awtoulaglarynyň kepillik möhletini uzaltdy. Bu habary eşiden «Kia Motors» awtoulag kompaniýasynyň işgärleri hem...

Göksel internetde göni ýaýlymda çykyş etdi

Meşhur aýdymçy Göksel käbir ýagdaýlar sebäpli, öýden çykyp bilmeýän sungat söýüjileri bilen göni ýaýlymda duşuşdy. Öz yzarlaýjylary bilen söhbetdeşlikde bir nätanyş suratkeş muny ilkinji gezek...

Kärhanalar Kanuny : Täze Üýtgetmeler we Goşmaça

Ýaňy ýakynda “Kärhanalar hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaça girizmek hakynda Türkmenistanyň Kanuny  (mundan beýläk Kanun) kabul edildi we Kanunyň  degişli maddasyna görä şol...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Haly baýramy mynasybetli sergi geçirildi

Şu gün Köpetdagyň eteginde ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda senagat edara binasynda Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da we Da­şa­ry yk­dy­sa­dy ara­gat­na­şyk­lar mi­nistr­li­gi Döw­let ha­ryt çig-mal...

Güllerden görklidir türkmen halysy

Hormatly Prezidentimiziň 2020-nji ýylyň 7-nji fewralynda gol çeken Karary haly önümçiligini kämilleşdirmek we göwnejaý derejede ýola goýmak, milli önümleriň eksport möçberlerini artdyrmak ugrunda edilen...

31-nji maý — Temmäkä garşy Bütindünýä göreş güni

Temmäkä garşy Bütindünýä göreş güni her ýylyň 31-nji maýynda giňden bellenilip geçilýär. Bu ýylky baýramçylyk köpçülige temmäkini ulanmagyň howplary, Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň temmäki...

Jerrard 40 ýaşady

Angliýanyň “Liwerpul” toparyň ozalky meşhur ýarymgoragçysy Stiwen Jerrardy doglan güni bilen gutlady. 30-njy maýda häzirki wagtda Şotlandiýanyň “Reýnjers” toparynyň baş tälimçisi 40 ýaşady. “Stiw, doglan...