No menu items!
8.9 C
Istanbul
01/06/2020 4:32
No menu items!

Daily Archives: Apr 5, 2020

Nika şertnamasy üýtgedilip ýa-da ýatyrylyp bilnermi?

Nika şertnamasy är-aýalyň ylalaşmagy boýunça islendik wagt üýtgedilip ýa-da ýatyrylyp bilner. Nika şertnamasyny üýtgetmek ýa-da ýatyrmak hakynda ylalaşyk edil nika kontrakty ýaly görnüşde we...

Nika şertnamasyny nähili tertipde baglaşmaly?

Nika şertnamasy nika baglaşmak isleýän adamlar ýa-da är-aýal tarapyndan meýletin baglaşylýan, nikada we (ýa-da) ol bozulan halatynda olaryň emläk hukuklaryny we borçlaryny kesgitleýän ylalaşyk...

Nika baglaşmagyň umumy tertibini düşündirseňiz?

Nikanyň baglaşylmagynyň döwlet tarapyndan bellige alynmagy RÝNÝ edarasy tarapyndan geçirilýär. Nika ýaşy on sekiz ýaş diýlip bellenilýär. Aýratyn halatlarda esasly sebäpler bolan mahalynda hossarlyk we howandarlyk...

Raýat ýagdaýynyň namalary we olaryň döwlet tarapyndan bellige alynmagy?

Raýat ýagdaýynyň namalary ‒ raýatlaryň hukuklarynyň we borçlarynyň ýüze çykmagyna, üýtgemegine ýa-da bes edilmegine täsir edýän, şeýle hem olaryň hukuk ýagdaýyny häsiýetlendirýän, döwlet belligine...

Dildäkı içki söweş, ýa-da goşulmalaryň gozgalaňy

Bu şygyr, iki bent bilen goşulmalaryň göwnüniň ýykylan güni ýazyldy. Goşulmanyň göwnüne degen ümlük. Onuň eden jenaýatçylyk işi: äsgermezçilik, üstünden gülme; goşujylyga, ýasaýjylyga we...

“Flutter Tutorials Sessions & Firebase Study Jam’20” atly okuw sapagy

Aprel aýynyň 4-ne paýtagtymyzda ýerleşýän Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde “Google Developer Groups” guramasynyň Aşgabat şäherindäki guramaçylary we  uniwersitetimiziň “Engineers’ Club” gurnagy bilen...

7-nji aprel – Bütindünýä saglyk güni

7-nji aprelde  Bütindünýä saglyk güni bellenýär. Bu gün Bütindünýä saglyk guramasynyň tertipnamasy güýje girizildi. Ol bar bolan döwründe dünýäniň 190 ýurdy, şol sanda biziň...

Sagdynlygyň mekany- Türkmenistan

Bilşimiz ýaly, her ýylyň 7-nji aprelinde ýer- ýüzünde Bütindünýä saglyk güni dabaraly ýagdaýda bellenilip geçilýär. Eýsem bu baýram haçan bellenilip başlanypdyr? Ilkinji gezek Bütindünýä...

Ýagtylygy sowgat beren Tomas Alwa Edisonyň durmuşyndaky hakykatlar

Tomas Alwa Edison, mugallymy tarapyndan ýazgarylýan we parhsyz çaga hökmünde keşplendirilýärdi. Okuwçy  wagty okuwdan çetleşdirildi, okuwyny bolsa öýde dowam etmeli bolýar. Çaga wagty geçiren ...

GDG (Google Developers Group) bilen duşuşyk

Ählimiziň bilişimiz ýaly häzirki döwürde tehnologiýa jemgyýetimizde örän möhüm orny tutýar. Kompýuter ulgamynda diňe bir hünärmenler bilen çäklenmän, islendik ynsanyň hem belli bir derejede...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Haly baýramy mynasybetli sergi geçirildi

Şu gün Köpetdagyň eteginde ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda senagat edara binasynda Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da we Da­şa­ry yk­dy­sa­dy ara­gat­na­şyk­lar mi­nistr­li­gi Döw­let ha­ryt çig-mal...

Güllerden görklidir türkmen halysy

Hormatly Prezidentimiziň 2020-nji ýylyň 7-nji fewralynda gol çeken Karary haly önümçiligini kämilleşdirmek we göwnejaý derejede ýola goýmak, milli önümleriň eksport möçberlerini artdyrmak ugrunda edilen...

31-nji maý — Temmäkä garşy Bütindünýä göreş güni

Temmäkä garşy Bütindünýä göreş güni her ýylyň 31-nji maýynda giňden bellenilip geçilýär. Bu ýylky baýramçylyk köpçülige temmäkini ulanmagyň howplary, Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň temmäki...

Jerrard 40 ýaşady

Angliýanyň “Liwerpul” toparyň ozalky meşhur ýarymgoragçysy Stiwen Jerrardy doglan güni bilen gutlady. 30-njy maýda häzirki wagtda Şotlandiýanyň “Reýnjers” toparynyň baş tälimçisi 40 ýaşady. “Stiw, doglan...