8.9 C
Istanbul
01/06/2020 6:47

Daily Archives: Apr 4, 2020

Interaktiw Sahypa : Sizden gelenler — Size garaşýar

“Atavatan Türkmenistan”  halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com  saýty Ata Watanymyz baradaky habarlary diňe bir ýurdumyzyň çägindäki köp sanly okyjylara gyzgyny bilen ýetirmek bilen çäklenmän, eýsem bu...

“Meşhur Şowsuzlar” Maksatlar birigip, myradyňa gowuşýar

Bu “meşhur şowsuzlar” edebiýat çeşmelerinden, kitaplardan hem-de internet torlaryndan ýygnalyp, Size “Maksatlar birigip, myradyňa gowuşýar” atly bäsleşige gatnaşýan makalamda görkezjekdim, emma gyssagly ýazylansoň indi...

Otdan Diri Sypan Towugyň Namasy

ýa-da “guş gribi” döwründe bütin  towuklaryň  adyndan Birleşen Haýwanlar Guramasynyň (BHG) “Haýwanlaryň hak-hukuklaryny goramak boýunça bölüminiň başlygyna iberen arzyndan käbir parçalar “Kim haýwan?! Aýdarmyň eý...

Döredijilik höwesimi artdyrdy

Bagtygül ERNAZAROWA, Türkmenistanyň inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalar institutynyň talyby, 3-nji orun: — «Atavatan Türkmenistan» halkara žurnalynyň guramagynda geçirilen «Üstünlik gazanmagyň ýollary» atly döredijilik bäsleşigine gatnaşyp,...

Ýeňijii bolmak aýratyn duýgy

Aýjemal GAÝLYÝEWA, Magtymguly adyndaky TDU-nyň türkmen dili we edebiýaty hünäriniň talyby, 2-nji orun: — Bu bäsleşik ilkinji nobatda ýaş zehinleri ýüze çykarmakda aýratyn ähmiýete eýe boldy....

Video konferanslı Bakanlar Kurulu: enerji kaynakları için daha karlı pazarlar aranacak

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, 2020 yılının ilk çeyreğine ilişkin çalışmalarının sonuçlarının özetlendiği video konferans formatında genişletilmiş bir Bakanlar Kurulu toplantısı düzenledi. Toplantıda Bakanlar...

Altyn Nurmuhammedowa: Bäsleşik ýaşlary döredijilige ruhlandyrýar

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň “www.atavatan-turkmenistan.com” saýty tarapyndan Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli geçirilen  “Ata Watan Eserleri” döredijilik bäsleşiginiň ýeňijileri sylaglandy. Ýeňijiler hormat hatlary...

“Ata Watan Eserleri” bäsleşiginiň ýeňijileri sylaglandy

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň “www.atavatan-turkmenistan.com” saýty tarapyndan Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli geçirilen  “Ata Watan Eserleri” döredijilik bäsleşiginiň ýeňijileri sylaglandy. Ýeňijiler hormat hatlary...

Daşary ýurtlardaky raýatlarymyza zerur bolan kömegi bermek

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow düýn hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan geçirilen sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde şu...

«Ýaşlyk» teleýaýlymy : Mekdep we institut bilim maksatnamasyny sanly ulgama ornaşdyrmak

Düýn hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçiren sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Abdyýewa gözegçilik edýän ulgamynda şu ýylyň...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Haly baýramy mynasybetli sergi geçirildi

Şu gün Köpetdagyň eteginde ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda senagat edara binasynda Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da we Da­şa­ry yk­dy­sa­dy ara­gat­na­şyk­lar mi­nistr­li­gi Döw­let ha­ryt çig-mal...

Güllerden görklidir türkmen halysy

Hormatly Prezidentimiziň 2020-nji ýylyň 7-nji fewralynda gol çeken Karary haly önümçiligini kämilleşdirmek we göwnejaý derejede ýola goýmak, milli önümleriň eksport möçberlerini artdyrmak ugrunda edilen...

31-nji maý — Temmäkä garşy Bütindünýä göreş güni

Temmäkä garşy Bütindünýä göreş güni her ýylyň 31-nji maýynda giňden bellenilip geçilýär. Bu ýylky baýramçylyk köpçülige temmäkini ulanmagyň howplary, Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň temmäki...

Jerrard 40 ýaşady

Angliýanyň “Liwerpul” toparyň ozalky meşhur ýarymgoragçysy Stiwen Jerrardy doglan güni bilen gutlady. 30-njy maýda häzirki wagtda Şotlandiýanyň “Reýnjers” toparynyň baş tälimçisi 40 ýaşady. “Stiw, doglan...