8.9 C
Istanbul
01/06/2020 6:07

Daily Archives: Apr 3, 2020

Глава государства поставил задачи по минимизации негативного влияния на экономику пандемии коронавируса

В ходе состоявшегося 3 апреля расширенного заседания Правительства, посвящённого итогам первого квартала текущего года, Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что в настоящее время в мире...

Maýyplygy bolan adamlara nähili ýeňillikler berilýär?

Türkmenistanyň Ýaşaýyş jaý kodeksiniň 65-nji maddasynyň birinji böleginiň 2-nji bendine laýyklykda, I we II topar maýyplygy bolan adamlar, maýyplygy bolan eneler, şeýle hem özbaşdak...

Döwlet ýaşaýyş jaý gaznasyna degişli ýaşaýyş jaýy haýsy esaslarda berilýär ?

Türkmenistanyň Ýaşaýyş jaý kodeksiniň 63-nji maddasynyň birinji bölegine laýyklykda, döwlet ýaşaýyş jaý gaznasyna degişli ýaşaýyş jaýy bu ilatly ýerde hemişelik ýaşaýan ýaşaýyş jaý şertleri...

Işe dikeltmek üçin haýsy edaralara ýüz tutulyp bilner?

Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň 381-nji maddasynyň birinji bölegine laýyklykda, kazyýetlerde gös-göni işgäriň - zähmet şertnamasynyň bes edilmeginiň nämä esaslanýandygyna garamazdan işe dikeltmek hakyndaky arzalary boýunça...

Ilatyň iş bilen üpjünçiligi haýsy edaralar tarapyndan düzgünleşdirilýär?

“Ilatyň iş bilen üpjünçiligi hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň  9-njy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi, ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary we...

Ýürek Gözleginde

Ýürek adamyň iň esasy organy. Oňa hemişe seresaply çemeleşmeli. Bolmasa, “soňky tüýkülik sakal ezmez” diýenleri bolaýmagy gaty ahmal?! Ýürek gözleg işleriniň netijesiniň oňyn bolmaýandygyny...

Ýekäniň çaňy çykmaz

Bir baglykda kedr agajy ösýän eken. Ol ýyl-ýyldan boý alyp, has owadanlaşypdyr. Onuň giň şahalary barha ýaýrap beýleki agaçlaryň üstünden saýa salýar. Ýöne kedr...

“Ýazmak” we ähmiýeti

Döwrümiziň tehnologiki enjamlary bize aslynda 2 sany uly aýratynlygy unutdyrdy: okamak we ýazmak.. Töweregimizde we dost gurşawymyzda kitap okamagy endik edinen az sanly adam bar bolsa, ýazmagy endik...

Innowasiýa maglumat merkezi Türkmenistanyň bilim edaralaryny sanlylaşdyrmak işini alyp barýar

Şu ýylyň 31-nji ýanwarynda Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirilen mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti «Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Innowasiýa maglumat merkezini döretmek hakyndaky» Karara gol...

«Ford» kompaniýasy 4-nji maýda işe başlar

Şu ýylyň aprel aýynda «Ford» kompaniýasynyň Ispaniýa, ABŞ, Rumyniýa we Germaniýa döwletindäki ähli önümçilik edaralary ýapyk bolar. Bu kärhananyň maý aýynyň 4-ine işe başlamagyna...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Haly baýramy mynasybetli sergi geçirildi

Şu gün Köpetdagyň eteginde ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda senagat edara binasynda Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da we Da­şa­ry yk­dy­sa­dy ara­gat­na­şyk­lar mi­nistr­li­gi Döw­let ha­ryt çig-mal...

Güllerden görklidir türkmen halysy

Hormatly Prezidentimiziň 2020-nji ýylyň 7-nji fewralynda gol çeken Karary haly önümçiligini kämilleşdirmek we göwnejaý derejede ýola goýmak, milli önümleriň eksport möçberlerini artdyrmak ugrunda edilen...

31-nji maý — Temmäkä garşy Bütindünýä göreş güni

Temmäkä garşy Bütindünýä göreş güni her ýylyň 31-nji maýynda giňden bellenilip geçilýär. Bu ýylky baýramçylyk köpçülige temmäkini ulanmagyň howplary, Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň temmäki...

Jerrard 40 ýaşady

Angliýanyň “Liwerpul” toparyň ozalky meşhur ýarymgoragçysy Stiwen Jerrardy doglan güni bilen gutlady. 30-njy maýda häzirki wagtda Şotlandiýanyň “Reýnjers” toparynyň baş tälimçisi 40 ýaşady. “Stiw, doglan...