8.9 C
Istanbul
01/06/2020 5:27

Daily Archives: Apr 2, 2020

Bagtyň ýurdy

Berkarar döwletiň bady ajaýyp, Gözel ýurdumyzyň ady ajaýyp, Dogýan her bir günüň şany ajaýyp, Baky bagtyň ýurdy Türkmenistanym!   Berkararlyk köňülleriň ganaty, Bagtyýarlyk beýik döwrüň zynaty, Ak ýollarda Arkadagyň ak aty, Baky...

Galyndylardan dökün öndürýär

Görogly etrabynyň «Zaman» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Azat Uraýew mundan iki ýyla golaý wagt öň bu ýerdäki köne fermanyň jaýyny kärendesine alyp, onda biofermentatoryň gurluşygyna...

Nebitgaz: uly işleriň bosagasynda

«Türkmenistanyň 2020-nji ýyl üçin maýa goýum Maksatnamasynda» ýurdumyzyň nebitgaz toplumy üçin ýokary mukdardaky serişdeler göz öňünde tutuldy. Şoňa laýyklykda, üstümizdäki ýylda Türkmenistanyň nebitgaz pudagy...

Orta mekdepleriň maksatnamalaryna üýtgeşmeler girizilýär

Türkmenistanyň Prezidentiniň şu ýyl geçiren Hökümet mejlisleriniň birinde nygtaýşy ýaly, häzirki wagtda dünýäde kompýuter we maglumat ulgamynyň ösmegi bilen, çagalaryň ençeme sagatlap kompýuterler, smartfonlar...

Türkmen alymlary mekgejöwenden krahmal aldylar

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkeziniň alymlary ýerli çig mal bolan mekgejöwenden, himiki serişdeleri ulanmazdan, krahmal almagyň innowasion usuly işläp düzdüler. Bu barada «Galkynyş» gazeti...

Wäşi Eddi Larj aradan çykdy

Dünýä belli komediýaçy Eddi Larj 78 ýaşynda aradan çykdy. Onuň ilkinji degişme oýunlary 1970-nji ýyldan başlap, ýaýlyma berlip başlandy. Ol özüniň irginsiz zähmeti bilen...

Türkiýedäki türkmen talyplary üçin döredijilik bäsleşigi: Kitap Okamagyň Peýdalary

Türkiýede hereket edýän Türkmenistanlylar Raýdaşlyk jemgyýeti bilen “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýty Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli   “Kitap okamagyň peýdalary” atly döredijilik...

“Barselona” Neýmar üçin Grizmanny hödürleýär

Ispaniýanyň «Barselona» topary ozalky bu toparda çykyş eden we häzir Fransiýanyň PSŽ toparynda oýnaýan braziliýaly Neýmary yzyna getirmegi meýilleşdirýär. Bu barada “Sky Sports” neşiri...

Klopp Germaniýanyň milli ýygyndysynyň tälimçisi bolup biler

Angliýanyň “Liwerpul” toparynyň germaniýaly tälimçisi Ýurgen Kloppyň Germaniýanyň milli ýygyndysynyň tälimçisi bolup biler. Metbugatdaky habarlara görä, 52 ýaşly Klopp Germaniýanyň milli ýygyndysynyň şu wagtky tälimçisi...

«Garri Potteriň» audio kitaby döredildi

Dünýä meşhur fantastik eserleriň biri bolan «Garri Potter» kitabynyň audio görnüşi okyjylara ýetirildi. Okyjylar bu audio kitaby tölegsiz görnüşde ulanyp bilerler. Bu kitaby audio...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Haly baýramy mynasybetli sergi geçirildi

Şu gün Köpetdagyň eteginde ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda senagat edara binasynda Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da we Da­şa­ry yk­dy­sa­dy ara­gat­na­şyk­lar mi­nistr­li­gi Döw­let ha­ryt çig-mal...

Güllerden görklidir türkmen halysy

Hormatly Prezidentimiziň 2020-nji ýylyň 7-nji fewralynda gol çeken Karary haly önümçiligini kämilleşdirmek we göwnejaý derejede ýola goýmak, milli önümleriň eksport möçberlerini artdyrmak ugrunda edilen...

31-nji maý — Temmäkä garşy Bütindünýä göreş güni

Temmäkä garşy Bütindünýä göreş güni her ýylyň 31-nji maýynda giňden bellenilip geçilýär. Bu ýylky baýramçylyk köpçülige temmäkini ulanmagyň howplary, Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň temmäki...

Jerrard 40 ýaşady

Angliýanyň “Liwerpul” toparyň ozalky meşhur ýarymgoragçysy Stiwen Jerrardy doglan güni bilen gutlady. 30-njy maýda häzirki wagtda Şotlandiýanyň “Reýnjers” toparynyň baş tälimçisi 40 ýaşady. “Stiw, doglan...