04/12/2020 1:25

Monthly Archives: April, 2020

“Premýer liga”-nyñ iñ gymmat topary

Liwerpul uniwersitetiniñ menejment mekdebi Angliýanyñ “Premýer ligasynyñ” toparlarynyñ bahalary boýunça näçenji orunda durýandygyny kesgitledi. Iñ arzan topar "Bornmut" topary diýip yglan edildi, onuñ bahasy...

Bolliwudyň meşhur ýyldyzy Rişi Kapur aradan çykdy

Hindistanyň meşhur aktýory Rişi Kapur 68 ýaşynda Mumbaý şäherindäki hassahanada aradan çykdy. Bu barada metbugat neşirlerinde giňden beýan edildi. Onuň düwnük (rak) keselinden ejir...

Türkmen döwlet medeniýet instituty: «Açyk gapylar»

Türk­men döw­let me­de­ni­ýet ins­ti­tu­ty 2020-nji ýy­lyň 6-njy ma­ýyn­da sa­gat 15:00-da «Açyk ga­py­lar» gü­nü­ni ge­çir­ýär. Ýaşlar hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda ylmy, bilimi ösdürmek baradaky kararlarynyň durmuşa geçirilişi,...

30-njy aprel – Halkara jaz güni

Indi birnäçe ýyl bäri her ýylyň aprel aýynyň 30-y Halkara jaz güni hökmünde bellenilýär. Bu saz baýramçylygy dünýäniň dürli künjeklerinde ýokary guramaçylykly bellenilip geçilýär. 2011-nji...

Eýranly maýyp suratkeş aýaklary bilen surat çekýär

85 göterim maýyp bolan eýranly Fatemeh Hammami Nasrabadi, aýaklaryny ulanyp surat çekýär we fiziki maýyplygyň sungat söýgüsine päsgelçilik däldigini subut edýär. Kristiano Ronaldodan Mehran Modiri...

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy : «Açyk gapylar»

Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let çe­per­çi­lik aka­de­mi­ýa­sy 2020-nji ýy­lyň 5-nji ma­ýyn­da sa­gat 10:00-da ýo­ka­ry okuw mek­de­bi­ne oku­wa gir­mä­ge is­leg bil­dir­ýän or­ta mek­dep­le­riň okuw­çy­la­ry­ny, es­ger­le­ri we şe­kil­len­di­riş sun­ga­ty...

“Sony”-den Ýewropa üçin arzan telefon

“Sony” kompaniýasy Ýewropada “Sony Xperia L4” telefonynyň satuwyna başlady. Täze telefon daş keşbi boýunça geçen ýyl satuwa çykarylan “Sony Xperia1” telefonyna meňzeşdir. “Sony Xperia L4”...

Kitaplar – uly miras

Mazmuny Türkmen halky hemişe kitaby uly miras hem tapylgysyz baýlyk ornunda görüpdir. Türkmenistanyň Milli Medeniyet “Miras” merkezi geçmişden galan ata –babalarymyzyň kitap mirasyny ýene türkmenleriň...

Meşhur hindi aktýory aradan çykdy

Hindistanyň meşhur aktýor Irfan Han 53 ýaşynda aradan çykdy.Ol öz ýurdy Hindistanyň “Bolliwudynda” we Amerikanyň “Golliwudynda” ýatda galyjy köp sanly filmlerinde baş keşbi janlandyrdy. 2018-nji...

Fransiýada futbol möwsümi resmi taýdan tamamlandy

Mundan ozal, Ýewropada ýeke-täk Niderlandlar Patyşalygynda futbol çempionaty resmi taýdan tamamlanypdy. Futbol çempionatyny resmi taýdan tamamlanýanlaryň hataryna Fransiýa hem goşuldy. Ýewropanyň öňdebaryjy çempionatlarynyň biri hasaplanýan...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Beýik Seljuklar Döwletiniň Taryhyndan

Müň asyr geçipdir goja zeminiň Üstünden tigirläp arabasyny. Her döwür geçipdir eli gürzüli, Döwüp dünýämize nagarasyny.  Mämmet Seýidow Adamzadyň müňlerçe ýyllyk taryhynda türkmenler, olaryň ata-babalary özüniň mynasyp ornuny tutup...

Bitaraplyk sahypamyz boýunça halkara hyzmatdaşlyk

Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Golam Abbas Arbab Hales Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň baş redaktory Dr.Döwran Orazgylyjowy kabul etdi....

Türkiýä haçan koronawirus sanjymy geler?

Hytaý Halk Respublikasynyň “Sinovac” kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen koronawirus sanjymy dünýäniň dürli ýurtlarynda synagdan geçirilýär. Türkiýe Respublikasy bu kompaniýanyň “CoronaVac” atly sanjymyndan 50 million...

Sürüjisiz ulaglar Hytaýyň ýollarynda

Häzirki wagtda bütin dünýäde awtonom ulag taslamalary üstünlikli amala aşyrylyp gelinýär. Bu babatda Hytaýyň kompaniýalarynyň biri bu ugurdaky taslamany üstünlikli durmuşa geçirmek üçin uly...