8.9 C
Istanbul
02/06/2020 11:49

Monthly Archives: April, 2020

“Premýer liga”-nyñ iñ gymmat topary

Liwerpul uniwersitetiniñ menejment mekdebi Angliýanyñ “Premýer ligasynyñ” toparlarynyñ bahalary boýunça näçenji orunda durýandygyny kesgitledi. Iñ arzan topar "Bornmut" topary diýip yglan edildi, onuñ bahasy...

Bolliwudyň meşhur ýyldyzy Rişi Kapur aradan çykdy

Hindistanyň meşhur aktýory Rişi Kapur 68 ýaşynda Mumbaý şäherindäki hassahanada aradan çykdy. Bu barada metbugat neşirlerinde giňden beýan edildi. Onuň düwnük (rak) keselinden ejir...

Türkmen döwlet medeniýet instituty: «Açyk gapylar»

Türk­men döw­let me­de­ni­ýet ins­ti­tu­ty 2020-nji ýy­lyň 6-njy ma­ýyn­da sa­gat 15:00-da «Açyk ga­py­lar» gü­nü­ni ge­çir­ýär. Ýaşlar hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda ylmy, bilimi ösdürmek baradaky kararlarynyň durmuşa geçirilişi,...

30-njy aprel – Halkara jaz güni

Indi birnäçe ýyl bäri her ýylyň aprel aýynyň 30-y Halkara jaz güni hökmünde bellenilýär. Bu saz baýramçylygy dünýäniň dürli künjeklerinde ýokary guramaçylykly bellenilip geçilýär. 2011-nji...

Eýranly maýyp suratkeş aýaklary bilen surat çekýär

85 göterim maýyp bolan eýranly Fatemeh Hammami Nasrabadi, aýaklaryny ulanyp surat çekýär we fiziki maýyplygyň sungat söýgüsine päsgelçilik däldigini subut edýär. Kristiano Ronaldodan Mehran Modiri...

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy : «Açyk gapylar»

Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let çe­per­çi­lik aka­de­mi­ýa­sy 2020-nji ýy­lyň 5-nji ma­ýyn­da sa­gat 10:00-da ýo­ka­ry okuw mek­de­bi­ne oku­wa gir­mä­ge is­leg bil­dir­ýän or­ta mek­dep­le­riň okuw­çy­la­ry­ny, es­ger­le­ri we şe­kil­len­di­riş sun­ga­ty...

“Sony”-den Ýewropa üçin arzan telefon

“Sony” kompaniýasy Ýewropada “Sony Xperia L4” telefonynyň satuwyna başlady. Täze telefon daş keşbi boýunça geçen ýyl satuwa çykarylan “Sony Xperia1” telefonyna meňzeşdir. “Sony Xperia L4”...

Kitaplar – uly miras

Mazmuny Türkmen halky hemişe kitaby uly miras hem tapylgysyz baýlyk ornunda görüpdir. Türkmenistanyň Milli Medeniyet “Miras” merkezi geçmişden galan ata –babalarymyzyň kitap mirasyny ýene türkmenleriň...

Meşhur hindi aktýory aradan çykdy

Hindistanyň meşhur aktýor Irfan Han 53 ýaşynda aradan çykdy.Ol öz ýurdy Hindistanyň “Bolliwudynda” we Amerikanyň “Golliwudynda” ýatda galyjy köp sanly filmlerinde baş keşbi janlandyrdy. 2018-nji...

Fransiýada futbol möwsümi resmi taýdan tamamlandy

Mundan ozal, Ýewropada ýeke-täk Niderlandlar Patyşalygynda futbol çempionaty resmi taýdan tamamlanypdy. Futbol çempionatyny resmi taýdan tamamlanýanlaryň hataryna Fransiýa hem goşuldy. Ýewropanyň öňdebaryjy çempionatlarynyň biri hasaplanýan...
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Türkmenistan bilen BAE-nyň arasynda hukuk hyzmatdaşlygy

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň direktory Ý.Nuryýew bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň Strategik bilimler we barlaglar merkeziniň (ECSSR) ýerine ýetiriji...

Türkmenistan Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasynyň ýygnagyna gatnaşdy

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly «Dikeldişe tarap hereket» atly ýokary derejeli sebitleýin maslahat geçirildi. Çäre BMG-niň Bütindünýä syýahatçylyk guramasy tarapyndan guraldy. Sebitleýin...

Türkmenistan we Eýran serhetdäki gözegçilik nokatlaryny güýçlendirýärler

2020-nji ýylyň 30-njy maýynda «Sarahs–Sarahs», «Artyk– Lütfabat» we «Altyn Asyr– Inçeburun» gözegçilik-geçiriş nokatlarynda gurluşygy alnyp barylýan zyýansyzlandyryş-dezinfeksiýa desgalarynyň gurluşyk işlerine gözegçilik etmek hem-de bu...

Türkmenistan bilen Ukrainanyň daşary işler ministrleriniň telefon sohbetdeşligi

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Ukrainanyň Daşary işler ministri D.Kuleba bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň barşynda iki ýurduň daşary syýasat...